Recent Submissions

 • Evaluering av Sjøfartsdirektoratet sin digitale søknad om refusjon 

  Flokketvedt, Birgith; Tollaksen, Silje Mari; Vierdal, Amalie (Bachelor thesis, 2016-08-18)
  Denne bacheloroppgaven retter fokus på økt digitalisering i offentlig sektor, og da spesielt digitaliseringen av Refusjonsordningen til Sjøfartsdirektoratet, som ble innført i 2013. Før 2013 foregikk søknadsprosessen om ...
 • Bruk av finansiell risikostyring i bedrifter på Haugalandet 

  Pedersen, Amalie Tveit; Voll, Hanna Christina; Arnesen, Mari Sagmo (Bachelor thesis, 2016-08-18)
  Temaet for denne oppgaven er finansiell risiko hos bedrifter på Haugalandet. Vi vil gå nærmere inn på to vesentlige risikoer, som er valuta- og renterisiko. Vi ønsker å finne svar på hvilke former av sikring for valuta- ...
 • Bankers kredittvurdering av bedrifter 

  Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Friestad, Malin; Mørch, Rakel Olava (Bachelor thesis, 2016-08-18)
  Banker gjennomfører alltid en kredittvurdering av sine kunder for å avdekke kundens kredittverdighet. Vår oppgave vil omhandle bankers kredittvurderingsprosess i forhold til bedriftskundene. Problemstillingen i vår oppgave ...
 • Ny norsk regnskapsstandard 

  Gilje, Karl Åge; Gilje, Håkon (Bachelor thesis, 2016-08-17)
  Tema for vår oppgave er ny foreslått regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs, kalt ny norsk regnskapsstandard (ny NRS). Problemstillingen vi har utformet oss innenfor nevnt tema er: Hvilke regnskapsmessige konsekvenser ...
 • Skattegunstige eierstrukturer 

  Nilsen, Håkon Cemanes; Strønstad, Håvard Aalmo; Sælensminde, Bjørn Vaksinen (Bachelor thesis, 2016-08-17)
  I oppgaven «Skattegunstige eierstrukturer» har vi sett nærmere på hva som er den skatteoptimale eierstrukturen med hensyn til eiendomsinvesteringer. Oppgaven retter seg hovedsakelig mot aksjeselskaper i gitte situasjoner. ...
 • Personbeskatning i Skandinavia 

  Kvia, Andreas; Gebrat, Akhlilu; Severinsen, Karl-Gunnar (Bachelor thesis, 2016-08-17)
  I vår bacheloroppgave har vi valgt å sammenligne personbeskatningen i de skandinaviske landene. Vi har delt oppgaven inn i seks kapitler, der vi innledningsvis redegjør for bakgrunnen for at vi har valgt å sammenligne ...
 • Konkursprediksjon i bygg- og anleggsbransjen 

  Storesund, Kristian; Horneland, Yngve Stoltz; Ådland, Rune (Bachelor thesis, 2016-08-17)
  Oppgaven vår fokuserer på konkursprediksjon i bygg- og anleggsbransjen basert på en tidligere amerikansk undersøkelse i industribransjen. Vi ville lage en modell som kunne brukes i denne bransjen til å predikere ...
 • Norske rederiers rapportering av finansiell risiko i årsberetningen: En empirisk undersøkelse av sammenhengen mellom rapporteringspraksis og økonomi 

  Feuvre, Linda Le; Selfors, Silja (Bachelor thesis, 2016-08-17)
  I denne undersøkelsen dokumenterer vi hvordan mellomstore rederier rapporterer om finansiell risiko i sine årsberetninger i 2014 og vurderer om rapporteringen er påvirket av rederiets økonomiske situasjon. Regnskapsloven ...
 • Skattemessig tilsidesettelse 

  Kannelønning, Kari-Beate; Shaw, Sunita; Jensen, Hilde Kristin (Bachelor thesis, 2016-08-17)
  Innenfor begrepet skattemessig tilsidesettelse finner vi blant annet lovfestet og ulovfestet gjennomskjæring, som vil være vårt hovedfokus. Det dreier seg i korte trekk om at skattemyndighetene må avgjøre om den disposisjonen ...
 • Fornybare energikilder til oppdrettsanlegg 

  Haakull, Ane Waage; Askeland, Jan Vidar; Frugaard, Linn Therese (Bachelor thesis, 2016-08-15)
  I denne rapporten ble muligheten for å nytte fornybare energikilder til å forsyne et oppdrettsanlegg med energi undersøkt. Gruppen har i den sammenheng innhentet informasjon og gjort beregninger for hvor mye energi ...
 • Tillit mellom ledere og ansatte i en endringsprosess 

  Askeland, Arild Wenneck; Lukasiewicz, Dagmara (Bachelor thesis, 2016-08-09)
  Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvordan tillit mellom ledere og ansatte påvirkes i Haugesund kommune ved en omorganiseringsprosess som har nylig skjedd i kommunen. Tillit er et tema som er viktig å ta ...
 • Omorganisering av Draupner 

  Tökés, Kinga; Indbjo, Geir Olav; Rødne, Linda; Lyngstad, Evy Tangjerd (Bachelor thesis, 2016-08-09)
  Denne bacheloroppgaven beskriver den prosessen Draupner organisasjonen gikk igjennom i 2010, da det ble besluttet å foreta en organisasjonsendring. Hele Draupner landorganisasjon ble overført fra Statoil Kårstø til Forus, ...
 • Integrering av utenlandsk arbeidskraft i en flerkulturell organisasjon 

  Eide, Elisabeth Medhus; Leira, Alexandra Jeanette Honningdal; Eide, Christin Medhus (Bachelor thesis, 2016-08-09)
  I denne oppgaven har fokuset vært å finne ut hvordan utenlandske arbeidere kan integreres på best mulig måte på arbeidsplassen, og vi har ut i fra problemstillingen: “Hvilke tiltak kan arbeidsgiver i flerkulturelle ...
 • Risikoanalyser og HMS-system som verktøy for økt sikkerhet på arbeidsplassen 

  Pedersen, Morten; Skaiå, Fredrik; Tøkje, Mats (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Hovedprosjektet “Risikoanalyser og HMS-system som verktøy for økt sikkerhet på arbeidsplassen” er utført våren 2016 i samarbeid med Maritime Protection AS, og rapporten ble utarbeidet ved deres produksjonsavdeling. Prosjektet ...
 • Fokus på brannsikkerheten til eldre som mottar hjemmesykepleie 

  Helland, Espen; Danielsen, Malin; Røed, Astrid (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  En av utfordringene velferds Norge står ovenfor er en kommende eldrebølge. I tillegg er det en intensjon om at flere eldre skal bo lengre hjemme. På bakgrunn av dette ønsket vi å se hvilket fokus det er på brannsikkerheten ...
 • Sikkerhet om bord på MS Libas 

  Kvarme, Leif; Putian, Daniel Kristensen; Sandal, Christofer Yndestad (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Målet med oppgaven var å finne ut om Liegruppen sine rutiner for sikkerhet og beredskap om bord i fiskebåten MS Libas var tilstrekkelige. For å evaluere dette ble det gjennomført to grundige analyser, en risikoanalyse og ...
 • Evaluering av beredskapen til TiZir Titanium & Iron 

  Stengårdsbakken, Tore Gavle (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Oppgaven går ut på å evaluere beredskaps- arbeidet/planen TiZir har for industrivernet og andre ansatte på bedriften. Metoden som er brukt er å ta for seg beredskapshjulet steg for steg, og til slutt å sammenligne resultat ...
 • Forbedring av verktøybytteprosessen på rørbøyemaskin 

  Bråten, Arnstein Kaasa; Ringereide, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016-06-16)
  Denne rapporten omhandler omstillingsprosessen av verdens største og mest avanserte helelektriske rørbøyemaskin, og er skrevet i samarbeid med Westcon Yard AS. Omstilling betyr at verktøyene på maskinen må byttes ut ved ...
 • Rullering av ROS-analyse for Haugesund kommune 

  Golden, Stian André; Nygård, Harald (Bachelor thesis, 2016-06-16)
  Da Haugesund Kommune i 2016 skulle rullere sin ROS-analyse, valgte de å benytte studenter som konsulenter i arbeidet. Haugesund kommune ønsket å oppdatere ROS-analysen i tråd med lovverk, og til å gjelde i større grad for ...
 • Brannsikring av tett trehusbebyggelse i Bergen – utvendig områdedeteksjon med varmekamera 

  Bakken, Karoline; Johannessen, Camilla Sulen; Skurtveit, Åshild (Bachelor thesis, 2016-06-16)
  Hovedoppgaven, Brannsikring av tett trehusbebyggelse i Bergen – utvendig områdedeteksjon med varmekamera, er utarbeidet i samarbeid med Bergen brannvesen. I det brannforebyggende arbeidet har Bergen brannvesen, gjennom ...

View more