Recent Submissions

 • Ventilasjonssystem for brannhall-HVL 

  Lillehammer, Simen; Froestad, Steffen; Knutsen, Kai Andre (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven var å designe et ventilasjonssystem, en bærende konstruksjon for traverskran og utarbeide et enkelt kostnadsoverslag. Det er også undersøkt effekten av ulike brannforsøk, hvor det fremkommer en ...
 • Mulighetsstudie av fornybare energikilder på skip 

  Andersen, Martin Bakk; Gundersen, Fredrik Balchen (Bachelor thesis, 2017)
  I dette mulighetsstudiet er det blitt sett på effektutnyttelsespotensialet til vind og sol-kraft og om hvorvidt disse ville kunne redusere klimagassutslippene til containerskip. Risiko forbundet med implementering av ...
 • Gjennombrenningstid til elementer i brannskall 

  Brathole, Arne; Haagenrud, Anniken; Nordvoll, Håkon (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med dette bachelorprosjektet er å få innsikt i forskjellige brannskallelementer, og å gi en indikasjon på hvordan ulike brannskallelementer, og utførelsen av disse, kan påvirke brannsikkerhet. Brannskall er det ...
 • Optimal utforming av ledesystem 

  Thordardottir, Gudrun Julia; Haugland, Iselin Tinjar; Zakariassen, Sondre William (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven skal det avdekkes om en kombinasjon av etterlysende og elektriske komponenter gir den mest optimale utformingen av et ledesystem, sammenlignet med bruk av kun etterlysende eller elektriske ...
 • Brannindusert overtrykk - Et hinder for evakuering 

  Baustad, Thomas; Håbjørg, Torjahn (Bachelor thesis, 2017)
  Trykkoppbygning som følge av brann i relativt lukkede rom har fått liten nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det er ikke blitt sett på som noen trussel for hverken strukturen eller personsikkerheten. Dette kan være i ...
 • Er det mulig å rømme forbi åpne vinduer i svalgang ved brann? 

  Sæle, Steffen Oliver; Warhuus, Torbjørn Instebø; Sangolt, Kjell Andre Korneliussen (Bachelor thesis, 2017)
  I bygninger der svalgang fungerer som rømningsvei, og rom for varig opphold vender mot denne, kan det oppstå konflikt mellom gjeldende krav om brannsikkerhet og termisk inneklima. Konflikten oppstår dersom veggen mellom ...
 • Brannvernopplæring av helsepersonell 

  Silseth, Bjørn-Harald; Aarbø, Petter (Bachelor thesis, 2017)
  Da den nye «forskrift om brannforebygging» trådte i kraft den 1. januar 2016 ble kravet til gjennomføring av det systematiske sikkerhetsarbeidet i virksomheter endret. Der det tidligere var spesifikke krav til gjennomføring, ...
 • Off-grid Solar Power Systems in Rural Areas 

  Breiteig, Mette Kristine; Hjartåker, Trond (Bachelor thesis, 2017)
  Sykehuset «Hatfield Archer Memorial Hospital» lokalisert i Rotifunk, Sierra Leone ble etterlatt i ruiner etter en ødeleggende borgerkrig. I 2005 ble den veldedige organisasjonen Haugesund Rotifunk grunnlagt og satt til å ...
 • Risikobasert metode for å bestemme frekvens av branntilsyn 

  Helle, Silje Annie; Heltzer, Isabell Rye (Bachelor thesis, 2017)
  For å oppfylle kravene som stilles i den nye forskriften om brannforebygging kreves det en omveltning for landets brannvesen. Det var tidligere krav om tilsyn minst hvert fjerde år på særskilte brannobjekt, det kravet er ...
 • Hydrogen som en av energibærerne ombord på ferge 

  Nawrozi, Murtaza; Al-Mansoori, Ahmed Sajid (Bachelor thesis, 2017)
  Med dagens miljøutfordringer og flere strengere miljøkrav har det vært nødvendig å se på miljøvennlige fremdriftssystemer innen maritime sektor. I den norske maritime næringen har det vært en lang tradisjon å benytte ...
 • Beredskap hos SubseaPartner 

  Bårdsen, Martine; Christensen, Andrea; Husa, Martin (Bachelor thesis, 2017)
  Beredskap hos SubseaPartner Samarbeidet mellom SubseaPartner og gruppen ble inngått etter at bedriften kontaktet HVL (Høgskulen på Vestlandet) i anledning utlysning av en potensiell bacheloroppgave. Den aktuelle oppgaven ...
 • Kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap i Norge 

  Goa, Charlotte; Pedersen, Karin Sørvik; Johannessen, Betine Bull Øvrevik (Bachelor thesis, 2017)
  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Haugesund, har gruppen våren 2017 utarbeidet en bacheloroppgave som inngår i ingeniørutdanningen Kvalitet og HMS. Oppgaven har tittelen ”Kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig ...
 • Energikartlegging 

  Lande, Anne Marie; Waad, Mohammad (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven er det blitt utført en energikartlegging for bedriften FMC Vormedal. Først er det utført en analyse over anvendelsen av elektrisk energi. De største forbrukerne av elektrisk energi er identifisert som ...
 • ULYKKEN VED TURØYNA 

  Hals, Iselin; Tveit, Anne Katrine (Bachelor thesis, 2017)
  Denne hovedoppgaven er det avsluttende leddet av en treårig utdannelse som KHMS-ingeniør utdanning, ved Høyskolen på Vestlandet, avdeling Haugesund. Oppgaven har en problemstilling som lyder; «Hvordan fungerte kommunikasjon, ...
 • Utvikling av klammer som del av løfteutstyr for løft av fleksible rørledninger i forskjellige dimensjoner fra havbunnen 

  Berntsen, Martin; Molven, Christoffer; Nitter, Bjørnar (Bachelor thesis, 2017)
  Når offshore olje- og gassfelt fases ut eller skal omplasseres, må rørledningene for undervannsinstallasjonene bli tatt opp igjen og ført til land for å settes ut av drift eller for gjenbruk i andre installasjoner. I denne ...
 • Regnskapsmanipulasjon: En studie om hvem som står bak, hvordan og hvorfor regnskapsmanipulasjon utføres i norsk næringsliv 

  Dybdahl, Liv Kvilhaug; Hang, Yen Hoang (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven vår omhandler regnskapsmanipulasjon og tar utgangspunkt i en problemstilling om hvem som står bak, samt hvordan og hvorfor det utføres i norsk næringsliv. Hensikten med studien har med andre ord vært å finne ...
 • Regionalpolitiske utfordringer i utforming av finanspolitikken 

  Dale, Mette Kirkhus; Habbestad, Arne; Johnsen, Stine Jernæs (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven tar for seg ulike tilnærminger for hvordan arbeidsledighet sett i sammenheng med befolkning, sysselsetting og pendling kan brukes for å løse regionalpolitiske utfordringer i utforming av finanspolitikken. For ...
 • Oppdrettsbransjens praksis av IAS 41 

  Hunsbedt, Christine Marie Lie; Berge, Hege; Håkull, Astri; Nordvik, Turid Helen (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi sett på hvordan oppdrettsbransjen anvender IAS 41 i sin verdivurdering av biologiske eiendeler. Regnskapsrapportering etter IFRS krever vurdering til virkelig verdi. IFRS 13 sier hvordan virkelig ...
 • Premieavvikets effekt på økonomiske resultater i Haugesund kommune 2002-2016 

  Balchen, Tore; Øvstedal, Ina Rolfsdatter (Bachelor thesis, 2017)
  After several years of increasing pension expenses in the municipalities of Norway, a regulatory change was introduced in 2002 to equalize these expenses. With this change a new concept of pension accounting arose that ...
 • Forvaltning innen kommunale pensjonskasser: En analyse av 10 kommunale pensjonskasser i Norge 

  Nyhage, Kristoffer; Bracci, René Rødde; Olson, Trude; Pham, Tuong-Vi (Bachelor thesis, 2017)
  Topic: Management within municipal pension funds. This paper focuses on some of the largest municipal pension funds in Norway. We have looked at how municipal pension funds choose to manage their capital, and if risky ...

View more