Nye registreringer

 • Nytteverdien av et samvirkesenter: Vurdering av samvirke før og under Sykkel-VM 2017 i Bergen 

  Sommer, Morten (Report, 2018-06-29)
  Et godt samvirke er nødvendig for å kunne håndtere ulykker og kriser på en god måte. Hvis en hendelse har et omfang eller er av en slik natur at en enkelt aktør alene ikke er i stand til å håndtere hendelsen, må flere ...
 • Brannsakkyndige i norske domstoler - en vurdering av dagens praksis 

  Røe, Vivi Helgesen (Master thesis, 2017)
  Temaet for denne oppgaven er bruk av brannsakkyndige i rettssaker knyttet opp mot straffeloven 2005, § 352 og § 355. Hensikten med oppgaven er å gi innspill til hvordan kvaliteten i de brannsakkyndige vurderingene kan ...
 • Experimental and numerical investigation of the thermal ceiling jet thickness 

  Lyche, Nichlas (Master thesis, 2017)
  Røykjeten er en viktig faktor i forhold til deteksjon og slokkesystemer i forbindelse med brann. Den er ofte det første møte med røyk for disse systemene og det er derfor viktig å kvantifisere egenskaper som temperatur, ...
 • Ventilasjonssystem for brannhall-HVL 

  Lillehammer, Simen; Froestad, Steffen; Knutsen, Kai Andre (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven var å designe et ventilasjonssystem, en bærende konstruksjon for traverskran og utarbeide et enkelt kostnadsoverslag. Det er også undersøkt effekten av ulike brannforsøk, hvor det fremkommer en ...
 • Brannindusert overtrykk - Et hinder for evakuering 

  Baustad, Thomas; Håbjørg, Torjahn (Bachelor thesis, 2017)
  Trykkoppbygning som følge av brann i relativt lukkede rom har fått liten nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det er ikke blitt sett på som noen trussel for hverken strukturen eller personsikkerheten. Dette kan være i ...
 • Er det mulig å rømme forbi åpne vinduer i svalgang ved brann? 

  Sæle, Steffen Oliver; Warhuus, Torbjørn Instebø; Sangolt, Kjell Andre Korneliussen (Bachelor thesis, 2017)
  I bygninger der svalgang fungerer som rømningsvei, og rom for varig opphold vender mot denne, kan det oppstå konflikt mellom gjeldende krav om brannsikkerhet og termisk inneklima. Konflikten oppstår dersom veggen mellom ...
 • Brannvernopplæring av helsepersonell 

  Silseth, Bjørn-Harald; Aarbø, Petter (Bachelor thesis, 2017)
  Da den nye «forskrift om brannforebygging» trådte i kraft den 1. januar 2016 ble kravet til gjennomføring av det systematiske sikkerhetsarbeidet i virksomheter endret. Der det tidligere var spesifikke krav til gjennomføring, ...
 • Optimal utforming av ledesystem 

  Thordardottir, Gudrun Julia; Haugland, Iselin Tinjar; Zakariassen, Sondre William (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven skal det avdekkes om en kombinasjon av etterlysende og elektriske komponenter gir den mest optimale utformingen av et ledesystem, sammenlignet med bruk av kun etterlysende eller elektriske ...
 • Gjennombrenningstid til elementer i brannskall 

  Brathole, Arne; Haagenrud, Anniken; Nordvoll, Håkon (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med dette bachelorprosjektet er å få innsikt i forskjellige brannskallelementer, og å gi en indikasjon på hvordan ulike brannskallelementer, og utførelsen av disse, kan påvirke brannsikkerhet. Brannskall er det ...
 • Risikobasert metode for å bestemme frekvens av branntilsyn 

  Helle, Silje Annie; Heltzer, Isabell Rye (Bachelor thesis, 2017)
  For å oppfylle kravene som stilles i den nye forskriften om brannforebygging kreves det en omveltning for landets brannvesen. Det var tidligere krav om tilsyn minst hvert fjerde år på særskilte brannobjekt, det kravet er ...
 • Beredskap hos SubseaPartner 

  Bårdsen, Martine; Christensen, Andrea; Husa, Martin (Bachelor thesis, 2017)
  Beredskap hos SubseaPartner Samarbeidet mellom SubseaPartner og gruppen ble inngått etter at bedriften kontaktet HVL (Høgskulen på Vestlandet) i anledning utlysning av en potensiell bacheloroppgave. Den aktuelle oppgaven ...
 • Kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap i Norge 

  Goa, Charlotte; Pedersen, Karin Sørvik; Johannessen, Betine Bull Øvrevik (Bachelor thesis, 2017)
  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Haugesund, har gruppen våren 2017 utarbeidet en bacheloroppgave som inngår i ingeniørutdanningen Kvalitet og HMS. Oppgaven har tittelen ”Kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig ...
 • ULYKKEN VED TURØYNA 

  Hals, Iselin; Tveit, Anne Katrine (Bachelor thesis, 2017)
  Denne hovedoppgaven er det avsluttende leddet av en treårig utdannelse som KHMS-ingeniør utdanning, ved Høyskolen på Vestlandet, avdeling Haugesund. Oppgaven har en problemstilling som lyder; «Hvordan fungerte kommunikasjon, ...
 • Bruk av glass i brannetterforskning 

  Øvstedal, Kjartan (Master thesis, 2017)
  Denne rapporten er skrevet i forbindelse med arbeidet som er gjort som avslutning på mitt toårige masterstudie innen brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet. En viktig del av arbeidet med brannsikkerhet er å øke ...
 • Fornybare energikilder til oppdrettsanlegg 

  Haakull, Ane Waage; Askeland, Jan Vidar; Frugaard, Linn Therese (Bachelor thesis, 2016-08-15)
  I denne rapporten ble muligheten for å nytte fornybare energikilder til å forsyne et oppdrettsanlegg med energi undersøkt. Gruppen har i den sammenheng innhentet informasjon og gjort beregninger for hvor mye energi ...
 • Integrering av utenlandsk arbeidskraft i en flerkulturell organisasjon 

  Eide, Elisabeth Medhus; Leira, Alexandra Jeanette Honningdal; Eide, Christin Medhus (Bachelor thesis, 2016-08-09)
  I denne oppgaven har fokuset vært å finne ut hvordan utenlandske arbeidere kan integreres på best mulig måte på arbeidsplassen, og vi har ut i fra problemstillingen: “Hvilke tiltak kan arbeidsgiver i flerkulturelle ...
 • Sikkerhet om bord på MS Libas 

  Kvarme, Leif; Putian, Daniel Kristensen; Sandal, Christofer Yndestad (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Målet med oppgaven var å finne ut om Liegruppen sine rutiner for sikkerhet og beredskap om bord i fiskebåten MS Libas var tilstrekkelige. For å evaluere dette ble det gjennomført to grundige analyser, en risikoanalyse og ...
 • Risikoanalyser og HMS-system som verktøy for økt sikkerhet på arbeidsplassen 

  Pedersen, Morten; Skaiå, Fredrik; Tøkje, Mats (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Hovedprosjektet “Risikoanalyser og HMS-system som verktøy for økt sikkerhet på arbeidsplassen” er utført våren 2016 i samarbeid med Maritime Protection AS, og rapporten ble utarbeidet ved deres produksjonsavdeling. Prosjektet ...
 • Fokus på brannsikkerheten til eldre som mottar hjemmesykepleie 

  Helland, Espen; Danielsen, Malin; Røed, Astrid (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  En av utfordringene velferds Norge står ovenfor er en kommende eldrebølge. I tillegg er det en intensjon om at flere eldre skal bo lengre hjemme. På bakgrunn av dette ønsket vi å se hvilket fokus det er på brannsikkerheten ...
 • Evaluering av beredskapen til TiZir Titanium & Iron 

  Stengårdsbakken, Tore Gavle (Bachelor thesis, 2016-06-17)
  Oppgaven går ut på å evaluere beredskaps- arbeidet/planen TiZir har for industrivernet og andre ansatte på bedriften. Metoden som er brukt er å ta for seg beredskapshjulet steg for steg, og til slutt å sammenligne resultat ...

Vis flere