Now showing items 1-20 of 464

  • Alene eller ensom, hvordan bidra til en bedre sosial situasjon 

   Nesheim, Sylvi Ann (Bachelor thesis, 2010)
   Mitt valg av tema grunner i at kreft er den sykdommen som etter hjerte og karsykdommer tar flest liv i Norge. Så mye som 20 % av alle dødsfall skyldes kreft, og antall krefttilfeller er økende. De aller fleste av disse ...
  • Alt som før, men ingenting som det var 

   Eide, Caroline Helgesen (Bachelor thesis, 2012-05-29)
   Bakgrunn: Hjerneslag ses på som en stor folkesykdom og er årsaken til over 15% av dødsfallene i Norge, hvor omtrent 15 000 personer dør hvert år. Sykdommen er den vanligste årsaken til alvorlig funksjonsnedsettelse og ...
  • Amyotrofisk lateralsklerose: Fanget i egen kropp? 

   Jacobsen, Camilla Munck (Bachelor thesis, 2015-07-24)
   Bakgrunn for valg av tema: Amyotrofisk lateralsklerose er en svært alvorlig sykdom som i Norge rammer 1-2 av 100 000 innbyggere hvert år. Sykdommen fører til lammelser av hele kroppen og pasienten vil etter hvert bli totalt ...
  • Amyotrofisk Lateral Sklerose - Et liv med terminal sykdom 

   Jakobsen, Jannicke (Bachelor thesis, 2013-05-08)
   Tema: Amyotrofisk Lateral Sklerose er en alvorlig sykdom som forårsaker gradvis ødeleggelse eller død av nerveceller i både de motoriske nervecellene i hjernen og motonevronene i ryggmargen. Den gir gradvis lammelser i ...
  • Amytrofisk Lateral Sklerose: Et liv uten håp? 

   Knutsen, Birgitte (Bachelor thesis, 2011-04-18)
   Tema: I Norge er det ca 300-400 mennesker med diagnosen Amytrofisk Lateral Sklerose. Det oppstår ca 1-2 nye tilfeller pr. 100. 000 innbygger hvert år. Det finnes ingen kurativ behandling og gjennomsnittlig levetid er ca ...
  • Autonomi i sykehjem 

   Enerstvedt, Ida Linn (Bachelor thesis, 2011-04-18)
   Hensikten med oppgaven var å finne fremgangsmåter som sykepleier kan anvende for å fremme pasienters autonomi i sykehjemmet. De siste årene har fokuset på autonomi og brukermedvirkning økt betraktelig. Dette viser seg ...
  • Bak rusens ansikt 

   Kolaas, Marit (Bachelor thesis, 2016-05-10)
   Bakgrunn for valg av tema: I løpet av min utdanning har jeg vært i kontakt med rusavhengige pasienter på ulike arenaer. Jeg har observert forskjellige sykepleiere i møte med dem, og har fått opplevelsen av at relasjonsbygging ...
  • Barn: diabetes mellitus type-1 og sykehus 

   Didriksen, Aksel Alvsåker (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven fokuserer på tre hovedtema: barn, diabetes mellitus type-1 og medisinsk avdeling på sykehus. Tittelen på oppgaven ble derfor ”Barn: diabetes mellitus type-1 og sykehus”. Formålet med oppgaven kommer frem av ...
  • Barn og ernæring: hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? 

   Hovland, Anna Henriette (Bachelor thesis, 2008)
   Grunnlaget for et godt kosthold legges i de første leveårene til barnet. Det at et barn tidlig læres opp til og venner seg til å ha et sunt kosthold denne tiden, kan påvirke hvilke matvarer og kosthold de velger senere i ...
  • Barn som pårørande – treng også ei støttande hand 

   Solheim-Gangstø, Ida (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Kvart år opplever rundt 4000 barn og unge under 18 år, i Noreg, at mor eller far får kreft. Barn som pårørande er ei gruppe det tidlegare har vore lite fokus på, men i 2010 fekk barn som pårørande lovfesta rett ...
  • Barn som pårørende 

   Mellemstrand, Eirin Klepmo (Bachelor thesis, 2014-06-04)
   Bakgrunn: I Norge opplever årlig rundt 3500 barn under 18 år, at en av foreldrene får kreft. Som sykepleier er det stor sannsynlighet for at en kommer til å ha kontakt med disse. Problemstilling: ”Hvordan en kan fremme ...
  • Barn som pårørende 

   Sørensen, Christine (Bachelor thesis, 2015-07-24)
   Bakgrunn: Helsepersonell er lovpålagte i å ivareta barn som pårørende av psykisk syke foreldre. I Norge er det 260 000 barn som har forelder med alvorlig psykisk lidelse. Disse barna har økt risiko å oppleve vanskeligheter ...
  • Barn som pårørende: Hvordan styrke barnets opplevelse av mestring når mor eller far er psykisk syk? 

   Andersen, Cathrine Eilertsen (Bachelor thesis, 2016-04-11)
   Bakgrunn: Bakgrunnen for oppgaven er at det i 2010 kom det nye paragrafer i lovverket som skulle sikre barn som pårørende informasjon og oppfølging. Barn av psykisk syke har historisk sett vært en glemt gruppe og omtales ...
  • Barn til enhver pris? : Sykepleie til par som gjennomgår ufrivillig barnløshet og utfordringer som følger av prøverørsbehandling. 

   Kvittingen, Mariann (Bachelor thesis, 2013-05-07)
   TITTEL: Barn til enhver pris? – Sykepleie til par som gjennomgår ufrivillig barnløshet og utfordringer som følger av prøverørsbehandling. BAKGRUNN: Ufrivillig barnløshet rammer ca. 10 % av den norske befolkning. Det er ...
  • Berøring – et sykepleiefaglig verktøy 

   Tveit, Gunn-Elis (Bachelor thesis, 2010)
   Berøring ser ut til å ha egenskaper ved seg som kan formidle følelser, forsterke verbal kommunikasjon, lindre smerte, uro og angst, og gi følelse av velvære og trygghet. Berøring kan være et viktig komplement i sykepleie ...
  • Betyding av motivasjon og motiverande intervju i ein livsstilsendring hjå overvektige pasientar med diabetes type 2 

   Kjerland, Jenny Eidnes (Bachelor thesis, 2011-04-18)
   Bakgrunn : Førekomsten av diabetes type 2 er aukande. Sjukdommen er omtala som ein livsstilsjukdom, og overvekt er ein disponerande faktor til å utvikla den. Eit aktuelt behandlingstiltak vil vera vektreduksjon, men det ...
  • Betydning av veiledning for tenåringers mestring av diabetes type 1 

   Andersen, Linda (Bachelor thesis, 2011-04-18)
   Diabetes er et økende problem, og et viktig tema å gripe fatt i. Jeg valgte tittelen ’’tenåringer med diabetes’’, ettersom tenåringsperioden kan oppleves som en utfordring. I følge en ameri-kansk intervjuundersøkelse så ...
  • Bidra til smertelindring ved hjelp av kartlegging og samtale 

   Sunde, Lovise Kjerstad (Bachelor thesis, 2014-04-04)
   Bakgrunn og hensikt: Kreft er en utbredt sykdom som årlig rammer 10 000 mennesker. Det mest fryktede symptomet hos pasienter med kreft i palliativ fase er kreftsmerter. Mange kreftpasienter lider fordi de ikke får tilstrekkelig ...
  • Bipolar liding type 1: Leva best mogeleg med lidinga 

   Eide, Andrea (Bachelor thesis, 2014-04-04)
   Bakgrunn for valt tema: Det er så mange som 50 000 som lev med denne lidinga i Norge, og eg har gjennom min praksis og jobb ved psykiatrisk avdeling møtt fleire pasientar med bipolar liding og har sett deira utfordringar ...
  • Blir pasienter som er isolerte godt nok ivaretatt? 

   Nyrud, Susanne Tønnesen (Bachelor thesis, 2016-04-08)
   Bakgrunn: Det er et økende problem i dagens samfunn at bakteriene er resistente. Dette medfølger flere tilfeller av pasienter som må isoleres. Pasientene har økt risiko for negative konsekvenser under isolasjonstiden. Det ...