Nye registreringer

 • Vi skal ikke gå en tur da? 

  Johansson, Kent A (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Vi skal ikke gå en tur da? Bakgrunn for valg av tema: Problemstillingen er valgt på bakgrunn av mine erfaringer ved to ulike DPS-døgnposter. Ved disse opplevde jeg at tilbud om fysisk aktivitet ble tilbudt ...
 • Motivasjon til fysisk aktivitet hos pasientar med depresjon 

  Reed, Marte Eline Loe (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Motivasjon til fysisk aktivitet hos pasientar med depresjon. Bakgrunn for val av tema: Ifølge World Health Organization (2017) er depresjon ein utbreidd psykisk liding, med over 300 millionar menneske som er ...
 • Livet etter hjertestans: ein litteraturstudie om sjukepleiarens sitt arbeid med angst og depresjon 

  Elle, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Livet etter hjertestans: ein litteraturstudie om sjukepleiarens sitt arbeid med angst og depresjon Bakgrunn: I 2016 var det registrert 3163 hendelsar av uventa hjartestans. I fagmiljøet er det bekymring for ...
 • Foreldre til nyfødde, sjuke barn 

  Bygstad, Johanne Fauske (Bachelor thesis, 2017)
  .
 • «Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til foreldre med bipolar?» 

  Wilhelmsen, Mari Knagenhjelm (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: Oppgaven handler om å ivareta barn som pårørende med en forelder som har bipolar lidelse (Haugland, Ytterhus, & Dyregrov, 2012) forklarer at barn ikke er pårørende slik en voksen er som pårørende. ...
 • Den demente traumepasienten 

  Hellesnes, Pål Magnus (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Eldre menneske fell og slår seg kvar dag i norske heimar. Nokre av desse går det bra med, medan andre treng helsehjelp og ofte kirurgisk behandling. Mange av dei som vert innlagd har ein demenssjukdom. Dette ...
 • First-line nurse managers' perceptions of the challenges involved in decision-making when older pateints' wish to die 

  Holm, Anne Lise; Berland, Astrid Karin; Birkeland, Arvid Karl; Severinsson, Ingeborg Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  Aim: The aim of this study was to explore first-line nurse managers’ perceptions of the challenges involved in decision-making concerning older patients who wish to die. Design: A descriptive qualitative design in three ...
 • Pårørende til hjemmeboende pasienter 

  Berge, Anna Hjertaas (Bachelor thesis, 2017)
  Sammendrag Tittel: Pårørende til hjemmeboende pasienter Bakgrunn for valg av tema: Da jeg hadde praksis i hjemmesykepleie møtte jeg flere situasjoner hvor pårørende var omsorgsgiver for sine nærmeste. Jeg opplevde at ...
 • «Omsorg til personar med nedsett funksjonsevne»: Litteraturstudie om korleis yte god omsorg til personar med nedsett funksjonsevne innlagt på sjukehus. 

  Hatlenes, Benitta K. H. (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: « Sjukepleie til personar med nedsett funksjonsevne» - Litteraturstudie om korleis sjukepleiar kan yte god omsorg til personar med nedsett funksjonsevne innlagt på sjukehus. Bakgrunn for val av tema: Menneske som ...
 • Personar med demens: Identitet og eigenverd 

  Brekke, Ragnhild Loven; Tangedal, Sara (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Personar med demens: Identitet og eigenverd. Bakgrunn for val av tema: I dag har over 77 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt ...
 • Eg høyrer og eg gløymer, eg ser og eg huskar, eg gjer og eg forstår 

  Liavåg, Sturla Sætre (Bachelor thesis, 2017)
  Slik som sjukepleiaryrket utviklar seg no til dags får sjukepleiaren meir og meir ansvar. Dette gjeld både sjukepleiarar som yrkesgruppe men og som enkeltpersonar. Ein kan oppleve å gå rett frå sjukepleiarstudiet og inn ...
 • En verdig sykepleie for pasienter med demens 

  Hidalgo, Alejandro Wessel (Bachelor thesis, 2017)
  Tittelen for denne oppgaven er «En verdig sykepleie for pasienter med demens». Bakgrunnen for at jeg her valgt pleie av pasienter med demens som tema er delvis at jeg har arbeidet med denne pasientgruppen i mange år, ...
 • Når to mennesker møtes: Hvordan kan sykepleier møte pasienter med selvskadende atferd 

  Eikrem, Mats Ulstein (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Når to mennesker møtes Bakgrunn for val av tema: Bakgrunnen for tema er mine egne erfaringer innenfor legevakts arbeid, og de observasjonene jeg har tilnærmet meg der. Noe som har ført til at jeg opplever at ...
 • Livsstilsrettleiing til pasientar med diabetes type 2 

  Solheim, Kine (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Livstilssrettleiing til pasientar med diabetes type 2. Bakgrunn for val av tema: Då eg var i medisinsk praksis var eg på ein sengepost for diabetespasientar. Her fekk eg sjå at store delar av behandlinga av ...
 • Vær et medmenneske: Hvordan kan sykepleiere bruke recovery-orientert praksis for å behandle pasienter med rus- og psykiske lidelser 

  Rødland, Guro Systad (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel Vær et medmenneske Bakgrunn for valg av tema Da jeg var i praksis i psykiatrihelsetjenesten brukte de ansatte recovery-orientert praksis som behandlingsmetode. Denne behandlingen brukte de til personer med både ...
 • Barn som pårørende 

  Hjønnevåg, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Barn som pårørende Jeg har valgt dette temaet fordi jeg gjerne vil hjelpe barn som pårørende tidlig, for å unngå at de blir oversett, og at ikke senkomplikasjoner i form av angst eller depresjon oppstår. «Hvordan ...
 • Sjukepleiaren sitt arbeid mot spreiing av nosokomiale infeksjonar 

  Nedberge, Marte Helene Sjøthun (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Utvikling av antibiotikaresistens er ein særs stor trugsel for befolkninga samt heletenesta i Noreg. Som sjukepleiar er det derfor viktig å førebyggje tilstandar som kan redusere faren for antibiotikaresistens ...
 • Motivasjon til livstilsendring 

  Holstad, Lillian (Bachelor thesis, 2017)
  Tittelen på oppgåva er motivasjon til livstilsendring. Røyking er den største enkeltårsaka til sjukdom og tidlig død i Noreg. Det er ein klar samanheng mellom røyking og hjarte og karsjukdom. Dette samt eigen praksiserfaring ...
 • Pårørende til pasienter med demens 

  Rimstad, Kitt Helen Løndal (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Pårørende til personer med demens Bakgrunn for valg av tema: Det finnes rundt 80 000 personer i Norge med demens, disse har til sammen 350 000 nære pårørende. Dersom det ikke settes i gang forebyggende tiltak mot ...
 • Fatigue utfordrar livskvaliteten: Korleis bidra til livskvalitet hjå kreftpasientar i palliativ fase med 

  Høsteland, Nina Lovise (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Fatigue utfordrar livskvaliteten Bakgrunn: Kreftsjukeleie er noko eg har stor interesse for. Eg har arbeida ved ei kreftavdeling der eg har observert at pasientar med kreft i palliativ fase er plaga med mange ...

Vis flere