Nye registreringer

 • Å bevare den demente 

  Hansen, Christian Beev (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Å bevare den demente. Bakgrunn for valg av tema: Delirium er en alvorlig tilstand som ofte bagatelliseres og er vanskelig å påvise for sykepleiere. Delirium opptrer ofte ved akutte innleggelser ettersom demente ...
 • Samhandling med det kreftsyke barnet 

  Skavhellen, Inga Elise (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Leukemi er den vanligste kreftformen hos barn. Rundt 80% overlever i dag med optimal behandling. Sykdom og sykehusinnleggende fører til usikkerhet, ubehag og stress hos barn. Hensikt: Hensikten med litteraturstudiet ...
 • Eingong avhengig- alltid avhengig? 

  Stedje, Åsa (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Eingong avhengig- alltid avhengig? Bakgrunn for val av tema: Eg valte dette temaet fordi eg tykkjer det er eit viktig sjukepleiefagleg tema. Omtrent 9000 menneske i Noreg har rusproblem knytt til opioidar. Denne ...
 • Hvordan kan jeg som sykepleier forebygge infeksjoner, ved hjelp av god hygiene i Zambia? 

  Eknes, Helene (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Hvordan kan jeg som sykepleier forebygge infeksjoner, ved hjelp av god hygiene i Zambia? Bakgrunn: Sykehusinfeksjoner er et økende problem og kunne i mange tilfeller vært unngått ved god hygiene (Stordalen, ...
 • Sykepleie i forebygging av postoperativt delirium. 

  Foerde, Mary Anne Calmerin (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Sykepleie i forebygging av postoperativt delirium Bakgrunn for valg av tema: Delirium er en komplikasjon som kan opptre ved hoftebrudd postoperativt. Den høye forekomsten av dødelighet og sykelighet etter ...
 • Saman er ein mindre aleine - Hiv-positive kvinner i Zambia 

  Refvik, Natalie; Solheim, Kamilla (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Saman er ein mindre aleine, hiv positive kvinner i Zambia Bakgrunn for val av tema: Ei kvinne fekk påvist humant immunsviktvirus (hiv) for 11 år sidan, men valte å halde det skjult for dei rundt seg. Sjukdomen var ...
 • Førebygging av malaria hos gravide. 

  Nordang, Aurora (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Førebygging av malaria hos gravide Bakgrunn: Eg er ein sjukepleiarstudent som har hatt fordjupningspraksisen min i Zambia. På fødeavdelinga opplevde eg dødfødslar, premature fødsler og spedbarn med lav fødselsvekt ...
 • «Bare» en rusmisbruker 

  Hauge, Tora (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: «Bare» en rusmisbruker Bakgrunn for valg av tema: I praksissituasjoner tidlig i studiet hvor jeg møtte rusavhengige opplevde jeg å føle meg usikker, noe som førte til at jeg ikke ville møte disse pasientene ...
 • Forebygging av underernæring hos eldre 

  Balsnes, Malin (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Forebygging av underernæring hos eldre. Bakgrunn for valg av tema: I praksis har jeg møtt pasienter som har vært tydelig underernærte eller på grensen til å bli det. Jeg har sett konsekvensene som underernæring ...
 • Fatigue hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom 

  Bareksten, Marte Gråberg (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Fatigue hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom er et underrapportert tema. Det er stor mangel på kunnskap blant sykepleier i hvordan man skal håndtere de psykososiale plagene til pasientgruppen. De møter ...
 • Omsorg til unge kreftoverlevande 

  Nummedal, Karoline Fosse (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Omsorg til unge kreftoverlevande. Bakgrunn for val av tema: Eg har valt dette tema fordi mange overlever kreft i dag. Etter kurativ behandling kjem det ofte ein del utfordringar som kreftoverlevande må handtere. ...
 • Relasjon og kommunikasjon til ROP-pasienten 

  Helgheim, Lilli (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Relasjon og kommunikasjon til ROP-pasienten. Bakgrunn for valg av tema: Tema er valt på bakgrunn av mine erfaringer i frå praksis. I praksis møtte eg pasientar med ROP-lidingar og opplevde at det å byggje relasjon ...
 • Inntil døden kjem vil eg leve 

  Kvandal, Isabell Rose; Kvandal, Miriam (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel Inntil døden kjem vil eg leve Bakgrunn for val av tema: Ein møter stadig skepsis og lite forståing når ein syner interesse for å arbeide med palliasjon. «Vil du utsetje deg for det, dei skal jo døy?». Døden er ...
 • Tilknyting mellom mor og barn på nyføddintensivavdeling 

  Øen, Rebecca Rennestraum (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Tilknyting mellom mor og barn på nyføddintensivavdeling. Bakgrunn for val av tema: Kvart år leggast mellom 3000 og 6000 nyfødde inn ved ei nyføddintensivavdeling i Noreg (Barneombudet, 2013). For eit år sidan ...
 • Den indre smerten som ingen ser – vald i nære relasjonar 

  Reime, Lin Anita (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Den indre smerten som ingen ser – vald i nære relasjonar Bakgrunn: I psykiatripraksis møtte eg ei kvinne, med diagnosen posttraumatisk stressliding, som var i reetableringsfasen etter å ha levd med vald i nære ...
 • Livskvalitet hos pasienter med ALS 

  Verhage, Emilie Solheim (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Livskvalitet hos pasienter med ALS Bakgrunn for valg av tema: Jeg ønsker å skrive om hvordan sykepleiere kan bidra til at en pasient med ALS opplever livskvalitet i hjemmet. Bakgrunn for valg av tema er erfaringer ...
 • Vurdering for å betre; Demens og ernæring i heimesjukepleien 

  Smines, Marita (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Vurdering for å betre; Demens og ernæring i heimesjukepleien. Bakgrunn for val av tema: I møte med ulike personar med demens sjukdom i heimesjukepleien, på tilsyn for å minna på måltid, var det sjeldan eg såg ...
 • Underernæring hos eldre på sykehjem 

  Saleh, Jaleel Karim (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Underernæring hos eldre på sykehjem. Bakgrunn for valg av tema: Jeg har valgt å ta for meg dette temaet siden jeg selv har jobbet på sykehjem og vært vitne til underernæring hos eldre i flere tilfeller. Målet ...
 • Løvetannbarn 

  Stefansson, Karoline Elise (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: Løvetannbarn. Bakgrunn for valg av tema: Misbruk og avhengighet av alkohol er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene i Norge (Kringlen et al., 2001). Pårørende barn blir ofte glemt og oversett. Gjennom ...
 • Sykepleieres opplevelse av verdighet i omsorgen overfor hjemmeboende personer med demens etter innføringen av samhandlingsreformen 

  Hellesen, Marita Husevåg (Master thesis, 2018)
  Bakgrunn: Å belyse hvordan sykepleiere opplever omsorgen som blir gitt til hjemmeboende personer med demens etter innføringen av samhandlingsreformen. Denne studien brukte et omsorgsvitenskaplig perspektiv. Hensikt: Å få ...

Vis flere