Høgskolen legger ut oppgavene med karakter A og B

Recent Submissions

 • Unge med Downs syndrom og diabetes type 1 

  Bukkøy, Anne Line Skogvold (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I dagens samfunn blir diabetes ofte sett på som en global epidemi. Rundt 230,000 mennesker i Norge har diabetes, og rundt 28,000 av disse har diabetes type 1 (Diabetesforbundet, u.å.). Prevalensen for diabetes ...
 • Mestring av psykososiale reaksjoner etter hjerteinfarkt 

  Helland, Veronika (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: 10 000-15 000 mennesker rammes av hjerteinfarkt årlig i Norge, noe som tilsvarer 40 tilfeller per dag (Norsk Helseinformatikk, 2015). Angst og depresjon er beskrevet som vanlige reaksjoner på hjerteinfarkt, da ...
 • Ingen er bare det du ser. 

  Haugsnes, Martha (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema : Jeg har erfart at rusmiddelavhengige blir møtt og omtalt med negative holdninger når de er innlagt på somatisk sykehus. Dette førte til at de ikke fikk den samme pleien og omsorgen som de andre ...
 • Barn som pårørande – treng også ei støttande hand 

  Solheim-Gangstø, Ida (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Kvart år opplever rundt 4000 barn og unge under 18 år, i Noreg, at mor eller far får kreft. Barn som pårørande er ei gruppe det tidlegare har vore lite fokus på, men i 2010 fekk barn som pårørande lovfesta rett ...
 • De som lider i det skjulte: En litteraturstudie om pårørende til et familiemedlem med en schizofrenidiagnose 

  Wetrhus, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Mange pårørende har behov for støtte og hjelp til å mestre den emosjonelle belastningen det er å oppleve når et familiemedlem får en schizofrenidiagnose. Forskning har vist at involvering av pårørende reduserer ...
 • En rose i et sprukket krus er enda alltid en rose – om bedre smertelindring til rusmiddelavhengige pasienter 

  Østhus, Kristine Stangeland (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det finnes mange opiatavhengige i Norge, hvorav flere blir innlagt i sykehus av ulike grunner der et behov for smertelindring kan oppstå. Mitt inntrykk er at dette behovet ikke blir ivaretatt tilstrekkelig, og ...
 • Omsorg ved livets slutt - til pasienter med kreft 

  Røyneberg, Guro (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Antall kreftrammede øker hver år i Norge og en kan forvente at dette er en pasientgruppe med økende behov for palliativ behandling, omsorg og lindring av lidelse. Pasienter med kreft i palliativ fase er i en ...
 • Palliativ behandling til ALS-pasienter i siste fase i eget hjem 

  Lura, Sondre Aaberg (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Erfaringer ifra hjemmesykepleien opplever jeg at personalet ønsker mer kunnskap i temaet om palliasjon til ALS-pasienter. Dette for å ivareta og tilrettelegge for at ALS-pasienter kan være lengst mulig hjemme fra ...
 • Når mor eller far får uhelbredelig kreft 

  Iversen, Hanne Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det antas at omlag 700 barn vil miste en forelder til kreft per år. På tross av at så mange barn opplever å miste en forelder til kreft, har det tidligere vært lite fokus på å forstå og hjelpe disse barna. I 2010 ...
 • Fengslet omsorg – en litteraturstudie 

  Arnesen, Josefine Gjerde (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Ved inngangen til 2014 var det 4103 innsatte i fengsel. Av disse sonet 72 prosent en fengselsdom. I Norge er det slik at alle innsatte har rett på helsehjelp likt den øvrige befolkningen. Det er undersøkt om ...
 • En vond ventetid 

  Harispuru, Isabelle (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Brystkreft (cancer mammae) er både nasjonalt og internasjonalt den klart hyppigste kreftformen hos norske kvinner, og utgjør ca. 23% av alle krefttilfeller hos kvinner (Wist, 2010. s. 431). Forekomsten av brystkreft ...
 • Hvordan forebygge munn og tannhelseproblemer hos den eldre pasient i sykehjem? 

  Eikesdal, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Sykdom og vanlig alderdom fører ofte til at den eldre pasient ikke klarer å ivareta sin personlige hygiene. Denne gruppen pasienter trenger derfor hjelp og støtte til å utføre dette. Munn- og tannhelseproblemer ...
 • Møtet mellom kulturer 

  Gedick, Luzie (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Møtet med pasienter fra ulike kulturer er en del av arbeidshverdagen til sykepleiere. Årsaken til dette er at stadig flere personer flytter til andre land for å studere, finne en jobb eller flykte fra hjemlandet. ...
 • ... og plutselig en dag - sykepleie ved spontanabort. 

  Karlsen, Thora-Marit Stokka (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det er ca. 7000-8000 kvinner i Norge som årlig opplever spontanabort. Mange av disse kvinnene opplever dyp sorg, og psykiske etterreaksjoner kan forekomme. Spontanabort er noe som rammer mange, men som sjeldent ...
 • Her og nå - å mestre brystkreft 

  Tvedt, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste typen kreft blant kvinner, og hvert år dør over 500.000 kvinner av denne krefttypen. Som sykepleier er det viktig å vite hva sykdommen innebærer, og hvilken belastning det er for kvinner ...
 • Er isolerte pasienter tilstrekkelig ivaretatt? 

  Thorsen, Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I dagens samfunn er bakteriell resistens et økende problem som medfører at flere pasienter blir isolert. Isolering er en psykisk belastning for pasienten. I denne oppgaven vil fokuset være rettet mot pasientenes ...
 • Å gjere det usynlige synlig: Ein litteraturstudie om dokumentasjon av kroniske sår i heimetenesta 

  Nåmdal, Bjarne Møen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen: Det skjer stadig ny utvikling i helsetenestene. I kommunale helsetenester ser ein auke i pleietrengande. Presset på å gje god kvalitet i pleie aukar stadig. Av diagnosar ein ofte ser i heimetenestene er kroniske ...
 • En personsentrert tilnærming ved bruk av Dementia Care Mapping 

  Stavland, Helene (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I Norge lever det 77 000 mennesker med en demenssykdom, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Dementia Care Mapping (DCM) bygger på Kitwood sin teori om personsentrert omsorg, metoden er et seriøst ...
 • Kreft, sykepleie og smertekartlegging 

  Jessen, Guro (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I 2015 var det 32.592 nyoppdaget krefttilfeller. Kreft er en alvorlig diagnose, som påvirker pasientens livssituasjon. For mange pasienter og pårørende kan den nye livssituasjonen bringe mye usikkerhet og være ...
 • Konsekvent oppfølging av sårprosedyrer i kommunehelsetjenesten 

  Pros-Vermé, Julia (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg: Både i praksis gjennom utdanningen og fra jobberfaring under studiet i hjemmetjenesten har jeg opplevde at flere ikke fulgte sårprosedyrene, manglende rutiner og at det ikke fantes en sårprosedyrer. Dette ...

View more