Recent Submissions

 • Kreftomsorg i endring: Ein kvalitativ studie av kreftkoordinatorar sine erfaringar etter innføring av kommunal kreftkoordinator 

  Hjelmeland, Inger Helen Hardeland (Master thesis, 2015)
  Bakgrunn: Fleire offentlege dokument i Norge legg stor vekt på at kreftomsorg skal ha eit heilhetleg og personretta fokus. Oppretting av kommunal kreftkoordinator kjem etter intensiv frå Kreftforeningen, som påpeiker eit ...
 • Ernæring, et glemt behov. 

  Kambe, Mette (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: Mellom 10% og 60% av pasienter i norske sykehus og sykehjem er underernært. I flere praksiser møtte jeg pasienter som var underernært, temaet fanget interessen min. Ernæring er et grunnleggende ...
 • Hjerneslag: håpets styrke. 

  Strømsnes, Malin Kambe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for val av tema: Gjennom utdanninga mi har eg i praksis på rehabiliteringsavdeling møtt pasientar med gjennomgått hjerneslag som har opplevd manglande håp for framtida. På bakgrunn av dette vil det i sjukepleiepraksis ...
 • Meir personsentrert omsorg – mindre tvang til personar som lever med demens i sjukeheim 

  Nesbø, Amalie (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I dag lev omlag 71000 personar med demens. Omlag 19% av personar med demens i sjukeheimar opplever tvang i løpet av ei veke. Ut i frå mine erfaringar i praksis får eg inntrykk av at det finnes mørketall på dette ...
 • Tittel: Å leve med begrensninger: Hvordan kan sykepleier bidra til mestring hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom? 

  Andersen, Stine Fjell (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Hvert år blir det diagnostisert 850 nye tilfeller av IBD i Norge og det er relevant for meg som sykepleier å forstå hvilke behov som oppstår hos pasienten, og hvordan vi som sykepleiere kan bidra til å fylle ...
 • Lindring av liding hjå pasientar med MRSA. 

  Åsheim, Lise (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for val av tema: Førekomsten av MRSA er stadig aukande i Noreg og som sjukepleiar kan ein møte pasientar med MRSA over alt i helsevesenet. Helsepersonell har i dag tilgang på kunnskap om handtering av MRSA. I møte ...
 • Når ord manglar – sjukepleie til pasientar med afasi 

  Mcmillan, Kimberlee Stenberg (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Kvart år vert omlag 15 000 menneske i Noreg råka av hjerneslag. Av desse får om lag 6-7 000 afasi. Risikoen for hjerneslag aukar med alderen, og då andelen av den eldre befolkninga stadig aukar kan me vente å sjå ...
 • Fokus på tann-og munnhelsen i sykehjem 

  Rygg, Trine (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Fokus på tann-og munnhelse i sykehjem Bakgrunn: Den største prosentandelen av beboere på sykehjem er personer med demens. Munnpleien til eldre personer på sykehjem er et fokusområde som ofte kan bli glemt. Dårlig ...
 • Livmorhalskreft og seksualitet: Behandlingens usynlige bakside 

  Kallekleiv, Jannike Borgen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen som rammer kvinner på verdensbasis, og er den vanligste formen for kreft blant kvinner under 35 år. Forskning belyser mange utfordringer knyttet til seksualitet ...
 • Kommunikasjon og tryggleik- i demens omsorg 

  Jensen, Julie Skjerve (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for val av tema: Gjennom arbeidserfaring har eg møtt fleire personar med demens som bur heime og opplevd ulike problemstillingar knytt til kommunikasjon og tryggleik. I tillegg har eg gjennom sjukepleieutdanninga ...
 • Hadde det bare vært så enkelt... 

  Brekke, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: Etter erfaring i psykiatrisk praksis og en observasjon- og behandlingsavdeling ser jeg at hvordan en møter pasienter med ROP-lidelser er viktig for å danne en god relasjon. Jeg har derfor et ønske ...
 • Velmeinande overtaling – eller tvang? 

  Lauksund, Silje Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for val av tema: Mi erfaring frå praksis, var at tvang vart mykje brukt i den daglege omsorga til pasientar som lever med demens i sjukeheim. Eg ynskjer å finne ut meir om kva type tvang som vert nytta, under kva ...
 • Å finne meining i å miste eit bryst. 

  Ludvigsen, Ingeborg Enes (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Gjennom min utdanning har eg møtt mange pasientar ramma av kreft. Dette har gjort stort inntrykk på meg og møtet mellom sjukepleiar og kreftpasient har lenge interessert meg. Eg ønska å skrive om brystkreft då ...
 • Hvordan kan hjemmesykepleien samarbeide tverrprofesjonelt med kommunens rehabiliteringsteam for på den måten å styrke ressursene til hjemmeboende eldre? 

  Rysjedal, Henriette Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I dag står Norge og Europa overfor store utfordringer i helsetjenesten, med behov for helsefremming, forebygging og rehabilitering som konsekvens. Med økt fokus på hjemmerehabilitering er målsetting at pasienten ...
 • Meistring av irritabel tarm syndrom 

  Kongestøl, Yvonne Kjerland (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Irritabel tarm syndrom rammer mellom 8 og 25% av befolkninga i Noreg, og fører med seg ei rekke utfordringar ein kan ha behov for hjelp til å meistre. Problemstilling: Korleis kan sjukepleiar på medisinsk ...
 • Å mestre hverdagen med Multippel Sklerose 

  Sivertsen, Gerd-Karin Sveen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: Oppgaven tar for seg mestring i forhold til hjemmeboende pasienter med MS. Studier viser at i Norge er det 163-203 per 100 000 innbyggere som blir rammet, og samlet er det 10 000 personer i Norge ...
 • Korleis kan sjukepleiar bidra til førebygging av diabetesfotsår hos eldre diabetikarar som bur heime? 

  Tømmervik, Martha Vatna (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det er til saman 230.000 menneskjer i Noreg som har diagnosen diabetes mellitus (Diabetesforbundet, 2017). Har ein hatt diagnosen lenge, og eit blodsukker som er dårleg regulert aukar risikoen for komplikasjonar, ...
 • Når ord ikke er tilstrekkelig 

  Gjertsen, Sophie Augusta (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: Bakgrunnen for valgt problemstilling er egen erfaring som pårørende, og fra sykehuspraksis hvor jeg var utplassert på lungeavdelingen. I løpet av min praksisperiode fikk jeg samhandle og arbeide ...
 • Vi er lik, men noen er født unik 

  Holdhus, Lene (Bachelor thesis, 2017)
  Tittel: Vi er lik, men noen er født unik. Bakgrunn for valg av tema: I Norge ble det født 74 barn med Downs syndrom i 2014. Det er ikke alltid at foreldrene vet at barnet har Downs syndrom før det blir født. Som sykepleier ...
 • Kontinuitet i heimesjukepleie til eldre menneske med demens 

  Litlabø, Malene Taranger (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I mi sjukepleieutdanning har eg hatt praksis i heimesjukepleie. I denne praksisen erfarte eg å møte ulike brukarar og deira pårørande og fekk innsyn i korleis samarbeid mellom brukar, pårørande og offentleg ...

View more