Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrogsæter, Åslaug
dc.date.accessioned2011-10-26T12:01:34Z
dc.date.available2011-10-26T12:01:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150568
dc.description.abstractI denne studien blir søkelyset retta mot korleis nyutdanna lærarar opplever den første tida i læraryrket og korleis rektor legg til rette for at dei nyutdanna skal lukkast i profesjonsutviklinga si. Målet med studien er å søke ei djupare forståing for korleis rektorar møter nyutdanna lærarar sine behov og legg til rette for læring og meistring i yrkesutøvinga. Undersøkinga er gjennomført som ein kvalitativ studie der lærarar og rektorar ved ungdomsskular er intervjua om korleis dei opplever den nyutdanna læraren sitt møte med yrket. I studien kjem desse basale vilkåra for nyutdanna si profesjonsutvikling fram: - Tillitsfulle relasjonar mellom lærar og elevane - Handtering av mangfaldet i elevgruppa - Leiing av læringsarbeidet i klassane - Samsvar mellom undervisningsoppgåver og fagleg kompetanse - Tett samhandling og ansvars- og oppgåvedeling mellom kollegaer - Refleksjon over erfaringar og oppgåver - Rom for prøving og feiling Ut frå dette viser analysane i studien at rektorar i særleg grad kan bidra til nyutdanna si profesjonsutvikling gjennom styring og, involvering, fagleg leiing og støtte til å utfordre grenser. Om rektor ser og nyttar desse verkemidla i samanheng, vil han ha eit vesentleg handlingsrom for å kunne støtte profesjonsutvikling ved å: - Støtte utvikling av dialog- og refleksjonskompetanse - Støtte læring i møte med elevane - Støtte læring i møte med kollegaene - Leie utvikling av fellesskapskultur iv Studien konkluderer med at systemiske samanhengar mellom desse fire dimensjonane er grunnleggjande for korleis rektor kan støtte nyutdanna si profesjonsutvikling.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectrektoroppgaveren_US
dc.subjectprefesjonsutviklingen_US
dc.subjectnyutdannede lærereen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectlederrolleen_US
dc.titleRektor sitt møte med den nyutdanna læraren : ein studie av korleis rektorar kan støtte nyutdanna lærarar si profesjonsutviklingen_US
dc.title.alternativeThe headmaster and the new teacher : a study of how headmasters can support the newly educated teachers’ professional developmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber121en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel