Recent Submissions

 • Meistring for elevar med utfordringar i skulekvardagen 

  Talle, Ragnhild Elin (Bachelor thesis, 2017)
 • Tårer utan stemme : ein studie av korleis innhaldet i studieplanar på norsk grunnskulelærarutdanning 1.-7. reflekterer det vi veit om barn sine reaksjonar på sorg. 

  Bakkebø, Anne Sesilie (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne bacheloroppgåva er gjennom litteraturstudie å belyse problemstillinga: «Korleis reflekterer innhaldet i studieplanar for norsk grunnskulelærarutdanning det vi veit om barn sine reaksjonar på sorg?» For ...
 • Hvordan kan sykepleiere sine holdninger være til hinder for god smertebehandling? 

  Hove, Henrik Hauge (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Etter å vært i praksis ved medisinsk og kirurgisk avdeling ved et sykehus opplevde jeg vanskeligheter rundt å smertelindre rusmisbrukere. Jeg opplevde en stor forskjell på hva vi hadde lært teoretisk ...
 • Ung med diabetes type 1 

  Fet, Karoline (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Det å vere ungdom med diabetes kan på mange måtar vere utfordrande, då ein må i tillegg til å forhalde seg til vekst og endringar som er knytt til ungdomstida, må ein også forhalde seg til ein kronisk sjukdom som ...
 • Sykepleie til fremmedspråklige pasienter 

  Guled, Juweira (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Gjennom praksis har jeg møtt pasienter som ikke kunne uttrykke seg på det norske språket. Hvordan sykepleier kommuniserer med fremmedspråklige personer vil derfor være et aktuelt og viktig tema ...
 • Motivasjon til endring av rusatferd 

  Swane, Ida Storhaug (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn Rusavhengige pasienter kan ha vanskeligheter med å finne motivasjon til endring av rusvaner. Jeg opplevde i praksis hvordan relasjon mellom sykepleier og pasient kunne bidra til økt motivasjon til endring av ...
 • Fysisk trening til pasientar med depresjon 

  Teigen, Ida Seim (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema: Depresjon er, i følgje world health organization ein verdsomspennande sjukdom (2016). Eg har difor etter mi tid i praksis på psykiatrisk institusjon og som ferievikar på psykiatrisk sjukehus, tenkt ...
 • Barn som pårørende– når mamma eller pappa rammes av kreft 

  Haugmo, Elise Wilhelmsen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema: På sykepleierstudiet er det undervisning om informasjon og kommunikasjon med barn og barn som pårørende. Jeg ønsket derfor gjennom arbeidet med denne oppgaven å oppnå mer kunnskap på området. ...
 • Den første lese-­ og skriveopplæringa med og utan verktøyet STL+ 

  Holme, Caroline; Loven, Gry (Bachelor thesis, 2017)
  Dei fleste barn kjem til skulen med ei forventning og eit ønskje om å lære seg å lese og skrive. Lærarar har metodefridom i KL06. Denne undersøkinga fokuserer på korleis ulike arbeidsmåtar fungerer i begynnaropplæringa: ...
 • Delt skam er halv skam 

  Engen, Karina (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn Psykiske plager og lidelser er et problem blant barn og unge. 15-20% barn og unge i alderen 3-18 år har psykiske plager, der 8% av disse har så alvorlige problemer at det går under psykisk lidelse. Forskning sier ...
 • Smertelindring til rusmisbrukere 

  Ibrahim, Hafsa (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Gjennom praksis på ortopedisk avdeling har jeg sett at sykepleierne møter på mange utfordringer i forhold til smertelindring til rusmisbrukere. Dette temaet interesserer meg veldig på grunn av ...
 • Når drømmen brister 

  Risahagen, Elise (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema I Norge er det om lag 7000-8000 kvinner som årlig blir behandlet for spontanabort. Jeg har alltid hatt en interesse for dette temaet, og har fått erfaring med det både som sykepleierstudent, ...
 • Jeg gikk meg over sjø og land; Fysisk aktivitet og musikk i demensomsorgen på sykehjem 

  Heggheim, Trine (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Jeg er opptatt av at pasientene skal få gjøre mest mulig selv, og at vi som sykepleiere skal legge til rette for dette. Derfor vil jeg lære mer om hvordan jeg som sykepleier kan ivareta ressursene ...
 • Tabubelagt samtaleemne – seksualitet og livmorhalskreft 

  Tombre, Lisa Heggøy; Salbu, Signe Øvrebotten (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema Gjennom praksiserfaring såg vi at sjukepleiarar i møte med kreftpasientar generelt var flinke til å kommunisere, men at mange av dei unngjekk å snakke om seksualitet og seksuell helse. Vi meiner ...
 • Å holde hodet kaldt, men kroppen varm 

  Gelink, Max-Hendrik Wathne (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Akuttmedisinsk sykepleie er et tema jeg har stor interesse for, og gjennom jobb og friluftsliv har jeg fått særlig stor interesse for hypotermi og utfordringer knyttet til en slik tilstand. Hypotermi ...
 • Brutalitet og varsemd 

  Hæreid, Lina Hagen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema: Kvinna gret og hadde sterke smerter, men ingen trøsta henne. Ingen heldt ho i handa og gav ho trøstande ord. Legen kommenterte at kvinna hadde gjort noko dumt, og blei gjort til latter framfor ...
 • Relasjon mellom barn og sykepleier i Zambia 

  Ødejord, Marit (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Etablere en god relasjon til barn i sykehus kan være svært utfordrende både relatert til alder, barnets tidligere erfaringer med helsepersonell og personlighet. Som sykepleierstudent har jeg i ...
 • Informasjon til barn med kreft 

  Johansen, Thea Garmo (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema: Temaet jeg har valgt er barn med kreft og hvordan sykepleier kan gi informasjon på en måte som barnet kan forstå. Grunnen til at jeg valgte temaet barn med kreft er fordi jeg syns dette er et ...
 • Relasjonens betyding i møte med ROP-pasientar 

  Hansen, Linn-Karin; Lerheim, Camilla Herland (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema: Når vi valde tema til bachelor bestemte vi oss på bakgrunn av at vi begge har vore i praksis på ein psykiatrisk klinikk ved ei rusavdeling. Ein av oss var på avrusingsavdeling, og ein av oss var ...

View more