Show simple item record

dc.contributor.authorBredgaten, Gry Jeanette
dc.date.accessioned2012-09-28T07:08:10Z
dc.date.available2012-09-28T07:08:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145029
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er innføringen av allmenngjort minstelønn i Norge, og virkninger av den allmenngjorte minstelønnen i den norske bygg- og anleggsbransjen. Ved Norges innlemmelse i EØS-avtalen i 1994 ble norsk arbeidsliv integrert i EUs indre marked, som omfatter EUs regelverk for fri bevegelse av kapital, varer, arbeidskraft og tjenester. I debattene om norsk tilknytning til EU, som fant sted på begynnelsen av 1990-tallet, var det et sentralt spørsmål hvordan tilknytning til det indre markedet i EU/EØS ville påvirke norsk arbeidsliv. Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m. v. trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen i 1994. Lovens formål er «å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet». Hensikten med denne oppgaven har vært å belyse prosessen bak en allmenngjort minstelønn i Norge, og deretter å belyse hvilke lønns- og verdibaserte virkninger en ser av den allmenngjorte minstelønnen i den norske bygg- og anleggsbransjen. Internasjonaliseringen av arbeidsmarkedet, som følger av EØS-samarbeidet, har i enkelte bransjer skapt et motsetningsfylt press for tilpasning og fornyelse av nasjonale normer og reguleringssystemer. Denne oppgaven viser at til tross for at allmenngjøring av minstelønn representerer en ny form for lønnsregulering i det norske arbeidslivet, innebærer denne samtidig en videreføring av eksisterende verdier i de norske lønnspolitiske tradisjonene. Videre viser oppgaven at verdier og holdninger i bedrifter og deres omgivelser legger føringer på bedrifters handlinger tilknyttet en minstelønnsregulering. Jeg har benyttet kvalitative forskningsmetoder, ved dokumentanalyse og intervjuer av 11 informanter, for å belyse oppgavens tema. I analysen bruker jeg tre perspektiver, instrument, kultur og myte, som er ment å bevisstgjøre samspillet mellom indre og ytre påvirkninger i bedriftenes handlinger knyttet til en minstelønnsregulering. Informantenes beskrivelser av sine erfaringer fra bransjen vil sammen med tilgjengelig statistikk og undersøkelser gi et bilde av hvilke lønns- og verdibaserte virkninger allmenngjort minstelønn har hatt den norske bygg- og anleggsbransjen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleLikhet i lønn? Allmenngjort minstelønn, En studie av den norske bygg- og anleggsbransjenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber133no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record