Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordlie, Sondre Magne
dc.date.accessioned2012-07-25T07:46:06Z
dc.date.available2012-07-25T07:46:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144537
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Jeg har i løpet av mine praksisperioder i forbindelse med videreutdanningen erfart at det eksisterer store forskjeller angående rutinene ved skifte av engangsutstyret ved bruk av TIVA-sett. Både ved forskjellige avdelinger, men også blant anestesisykepleierne i en avdeling. Jeg ønsker med denne oppgaven å få klarhet i om gjenbruk av TIVA-sett er å regne som forsvarlig praksis. Jeg vil også prøve å forklare den store forskjellen i praksis. Hensikt: Formålet med oppgaven er å belyse tema og forsøke ved hjelp av pensumlitteratur og forskning innenfor området å svare på min problemstilling og underspørsmål. Jeg håper også at resultatet i min oppgave kan brukes av andre innen min faggruppe for å gi økt oppmerksomhet og kunnskap rundt tema. Dette er først og fremst en obligatorisk fordypningsoppgave i anestesisykepleie, som skal leveres og bestås for å få godkjent min videreutdanning i anestesisykepleie. Metode: Litteraturstudie Resultat: Forskningen fra studiene jeg har innhentet fraråder gjenbruk av TIVA-sett på grunn av smittefare. Så lenge TIVA-settet er engangsutstyr vil gjenbruk bryte med forskrift for medisinsk utstyr. Så lenge forskningen viser at denne praksisen ikke er trygg, vil en slik praksis også bryte med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, samt helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven. Konklusjon: Gjenbruk av TIVA-sett er å regne som uforsvarlig praksis. Den store variasjonen i hvordan dette blir håndtert i avdelingene kan forklares med en praktisk forenkling av prosedyren for å gjøre den mer effektiv, samt en generell normalisering av avvik i avdelingene. Min anbefaling er å skape en sikkerhetskultur i avdelingen, med bedre ledelse.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Background: I have during my practical periods during my specialty education found that there are major differences regarding the procedures for replacement of disposable equipment by the use of TIVA sets. The diversity Is seen in different departments, but also among anesthesia nurses in a department. I want to clarify if re-use of TIVA set is considered safe practice. I will also try to explain the difference in practice. Purpose: The purpose of this paper is to highlight the subject and try using textbooks and research within the field to answer my thesis and sub questions. I also hope that the result of my thesis can be used by others in specialty to increase awareness and knowledge around the topic. This is primarily a mandatory in-depth study in Anesthesia Nursing, to be submitted and approved in order to obtain approval for my specialty training in anesthesia nursing Method: Litterature study Results: Research from the studies I have obtained discourages reuse of TIVA because of a high risk of infection. As long as TIVA set is for single-use, reuse will violate the “Forskrift for medisinsk utstyr”. As long as the research shows that this practice is not safe, such a practice will also break with the ethical guidelines for nurses, and Personnel and Services Act. “helsepersonelloven” og “spesialisthelsetjenesteloven”. Conclusion: Re-use of TIVA set is not to be regarded as safe practice. The great variation in how this is handled in the departments can be explained with a practical simplification of the procedure to make it more efficient, as well as a general normalization of deviance in the departments. My recommendation is to create a safety culture in the department with better governance.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectanestesisykepleieno_NO
dc.subjectengangsutstyrno_NO
dc.subjecthygieneno_NO
dc.subjectpasientsikkerhetno_NO
dc.titleEr gjenbruk av TIVA-sett faglig forsvarlig praksis?no_NO
dc.title.alternativeIs reuse of TIVA-set safe practice?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel