Show simple item record

dc.contributor.authorBjercke, Erik
dc.contributor.authorKjellevoll, Bjørn E.
dc.date.accessioned2013-04-08T10:24:01Z
dc.date.available2013-04-08T10:24:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142131
dc.description.abstractForskning som kombinerer IS-aksept og motivasjon benytter forskjellige teorier og begreper i arbeidet med å si noe om hva som er forløpere til aksept av et IS. Gjennom arbeidet med vårt forprosjekt fant vi at de meste brukte motivasjonsbegrepene fra denne forskningen var lekenhet som karaktertrekk og tilstand, fornøyelse og indre motivasjon. Begrepene stammer fra motivasjonsteoriene, Self Determination Theory og Flow Theory og representerer forskjeller i indre motivasjon mellom individer. Da det benyttes forskjellige begreper og teori til den samme forskningen, ønsker vi med denne oppgaven å sette fokus på begrepene, om de skiller seg fra hverandre og hvilken indre motivasjonsvariabel som best predikerer i en ISaksept sammenheng. Vi har samlet disse variablene, satt i sammenheng med Technology Acceptance Model og gjennomført analyser på hver modell. Studien er gjennomført som en tverrsnittsstudie med 244 respondenter innenfor studieretningen økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Buskerud, avdelingene Hønefoss og Kongsberg. Våre bidrag med denne studien vil være å kunne si noe om i hvilken grad begrepene og variablene skiller seg fra hverandre, hvilken variabel som best predikerer i en IS-aksept sammenheng og i tillegg se på hvilken effekt lekenhet som personlig karaktertrekk har på indre motivasjon. Hypotesen er utviklet med bakgrunn i teori og tidligere forskning, og er med for å kunne bekrefte eller avkrefte empiriske sammenhenger. Vi fant blant annet at opplevd nytteverdi var den sterkeste determinanten for intensjoner om fremtidig bruk, og at den indre motivasjonsvariabelen som predikerte best kom fra Self Determination Theory. Lekenhet som personlig karaktertrekk viste seg å ha blandede effekter på de forskjellige indre motivasjonsvariablene. Vi håper at vi gjennom vårt empiriske arbeid kan bidra til å bringe noe mer klarheten rundt bruken av indre motivasjonsvariabler i IS-aksept sammenheng.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectbrukerakseptno_NO
dc.subjectinformasjonssystemer
dc.subjectStudieIS
dc.titleMotivasjon og brukeraksept : Hvilken av de mest brukte indre motivasjonsvariablene fra IS-litteraturen predikerer best i en IS-aksept sammenheng?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber114 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record