Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Jan Niranjan Pradhan
dc.contributor.authorLauvbakk, Øyvind
dc.date.accessioned2007-10-25T11:52:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140722
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2007en
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er strategi og økonomistyring i IKT-bransjen. En analyse gjort av regjeringen sier at den mest kunnskapsintensive næringen er IKT næringen, og at denne har en høyere lønnsomhet enn i råvarebasert næring, bedrifter med denne type karakteristikk blir ofte referert som New Economic Firms. Strategiskplanlegging og strategiutforming er noe som sees på som en nødvendighet dagens omgivelser med hard konkurranse i alle typer bransjer. Det samme gjelder for styring av økonomi. Ved å analysere casebedriftene DIPS ASA og iTet AS har vi tatt utgangspunkt i temaene strategi, økonomistyring og koblingen mellom disse to elementene. Begge casebedriftene operer i samme næring, men leverer produkter og løsninger til forskjellige markeder. iTet AS er en total leverandør av IKT- løsninger, mens DIPS ASA leverer pasientadministrativ datasystemer til sykehus. Feltet som vi skal forske er lite utbredt, og er av en kompleks art. Vi har derfor formulert følgende problemstilling for å belyse temaet: ”Hvilke sammenheng finnes det mellom strategi og økonomistyring i IKT – bransjen? - En studie av DIPS og ITet”. En slik problemstilling kan besvares på flere måter. For det første var det nødvendig med tilstrekkelig informasjon om det aktuelle temaet, og en rikelig innsikt i tilstrekkelig teori var derfor nødvendig. Teorien la derfor grunnlaget for å kunne forstå sammenhengen mellom strategi og økonomistyring, og hvordan konteksten påviker disse. Teoridel er delt inn i fire deler. For det første beskriver vi strategi og strategisk ledelse, der etter går vi igjennom relevante teorier innenfor økonomistyring og prestasjonsmåling. Det neste temaet er koblingen mellom strategi og økonomistyring hvor vi blant annet bruker institusjonell teori og samsvarsteori for å forklare koblingen. Til slutt presenteres teorier rundt økonomistyring i IKT-bransjen. I denne oppgaven har vi valgt å bruke en kvalitativ forskningsdesign for å besvare problemstillingen. Datainnsamlingen er basert på dybdeintervjuer fra DIPS ASA og iTet AS og består av to forskjellige respondentgrupper. Vi har i tillegg brukt sekundærdata i strategirapporter, årsrapporter og tidligere studentrapporter, samt internett. Vi har i denne oppgaven kommet fram til at begge våre to casebedrifter operer i usikre omgivelser. Usikkerhet i omgivelsene har ført til en operasjonell tekning hos iTet AS, mens DIPS på sin side har ikke hatt den samme usikkerheten i sine omgivelser. De har derfor hatt muligheten til å tenke langsiktig. Utformingen av strategien og bruk av økonomistyring er forskjellig, og historien har hatt en sentral rolle i hvordan ledelsen tenker. I prosessen med å legitimere strategien har begge casebedrifter inkludert de ansatte i strategiprosessen. Økonomistyring har tradisjonelt hatt lite fokus i innovasjonsbedrifter, og når bedrifter referer til bruk av økonomistyring er det ofte bruk av budsjett og regnskap som har vært toneangivende, noe vi avdekket i iTet AS. DIPS ASA har det siste året innført balansert målstyring, her er tanken at økonomistyring er en link mellom strategisk planlegging og operativ kontroll. Vi har videre avdekket at humankapital er kritisk for videre vekst og suksess, og begge casebedriftene har en rekke sosiale goder som brukes istedenfor monetær incentiver. I følge institusjonell teori har de to bedriftene ”lært” på ulike måter. Institusjonell teori, samt samsvarsteori kan forklare kobling mellom strategi og økonomistyring i disse to bedriftene. Det er ulike faktorer som påvirker design av økonomistyringssystem og utforming av strategi. Bedriftskultur, struktur og utvikling av prestasjonsmål er faktorer som gjør det vanskelig å utforme designe økonomistyringssystemet. Mens raske endringer og høy grad av innovasjon gjør det utfordrende å utforme strategi. Dette gjør det vanskelig å koble disse to elementene sammen.en
dc.format.extent1162472 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectøkonomistyringen
dc.titleStrategi & økonomistyring - hvor er sammenhengen? : en studie av DIPS ASA og iTet ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record