Show simple item record

dc.contributor.authorKvarsnes, Anita
dc.contributor.authorMartinsen, Elin
dc.date.accessioned2010-09-24T12:53:21Z
dc.date.available2010-09-24T12:53:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140385
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractI tidsskriftet Sykepleien i januar i år sier Helseminister Anne Grethe Strøm-Ericsen at alle er nødt til å oppdatere seg og vi må finne nye måter å organisere oss på. Det å skape trygghet i endring er et viktig tiltak, denne tryggheten skal ledelsen og organisasjonen skape i samspill og hun anbefaler sykepleierne å bli glad i endringer. Endring og endringsledelse er temaer som aldri går ut på dato og dette ønsker vi å se nærmere på gjennom problemstillingen vår ”Hvordan kan man beskrive mellomlederens rolle i store endringsprosesser?” For å belyse problemstillingen utførte vi fem intervjuer av ulike enhetsledere, tre ved Nordlandssykehuset Bodø HF og to ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vi har analysert våre resultater ved å benytte teoretiske modeller fra organisasjonsteori, ledelsesteori, kommunikasjonsteori og endringsledelse. Dette er emner vi har gjennomgått på vårt MBA- studie. Vi bruker kvalitativ intervjumetode og casebeskrivelse for å komme frem til vårt empiriske materiale som vi senere analyserer opp mot teorien vi benytter. Vår egen bakgrunn som sykepleiere ved den ene institusjonen vi gjør intervjuer i og som MBA studenter har dannet grunnlaget for vår forskningskompetanse. Gjennom analyse av intervjumaterialet, sammenfattet med teorien vi mener er viktig for å kunne belyse disse temaene, kom vi frem til følgende funn; mellomlederne har liten beslutningsmyndighet i de store beslutningene om endringen, men har stor innflytelse når det gjelder hvordan endringene skal utføres. Den enkelte mellomleder følger de beslutningene som blir fattet av ledelsen, men innenfor de rammene som er gitt har henne. Klinikkorganiseringen var utført forskjellig i alle klinikkene vi undersøkte og de hadde også ulikt antall ledernivå. Vi hadde ventet å finne relativt lik organisering i de ulike klinikkene, så dette overrasket oss. Kanskje spesielt at antall nivå var forskjellig og den betydning det vil ha for innflytelsen til lederen som sitter nærmest de ansatte. Vi fant ingen funn som tydet på profesjonskamp innenfor sine ansvarsområder. Mellomlederens personlige egenskaper og hvor hun er rekruttert fra har betydning for hennes måte å håndtere endringsprosesser. Kommunikasjon og informasjon er av stor betydning for gjennomføring av endringsprosesser, alle våre respondenter er enige i dette, og lys av teorien vi har presenterer stemmer dette godt overens. Arbeidet med arbeidsmiljø og kultur innad i de ulike enhetene er blir også trukket frem av respondentene som viktige faktorer mellomlederen må ta hensyn til og jobbe med i endringsprosesser. Vår analyse viser at mellomlederen har en viktig rolle som bindeledd mellom toppledelse, de ansatte og pasientgruppen ved enheten. Endringstakten i samfunnet er stadig økende og det er viktig at mellomlederen har kunnskap om endringsprosesser og hvordan disse bør tilrettelegges i sin enhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsledelseen_US
dc.subjectmbaen_US
dc.titleMellom barken og veden : en studie av endringsprosesser ved innføring av klinikkmodellen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record