Show simple item record

dc.contributor.authorBirkeland, Runar
dc.contributor.authorWisløff, Olav Ross
dc.date.accessioned2009-04-14T12:25:13Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138291
dc.descriptionHovedoppgave i Industriell økonomi og informasjonsledelse, Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractDagens ledere står overfor stadig nye utfordringer, for eksempel gjennom økt internasjonalisering. Nye utfordringer gjør lederadferd viktigere enn noen gang. Vi ønsket å undersøke og kartlegge norske lederes adferd. Vi har formulert følgende forskningsspørsmål som avhandlingen søker svar på: I en norsk bedrift, hvordan utøver norske ledere i fremmedkulturelle situasjoner lederadferd i beslutningsprosesser? For å få svar på dette undersøkte vi erfaringene til et utvalg av ledere i én norsk bedrift. Undersøkelsen viser at fremmedkulturelle situasjoner synes å påvirke lederadferd når beslutningsalternativer samles og verifiseres, og når informantene vurderer og velger beslutningsalternativ. Fremmedkulturelle situasjoner synes ikke å påvirke lederadferd som ikke betinger kontakt og kommunikasjon med fremmedkulturelle medarbeidere. For å lykkes i internasjonal sammenheng, synes bedrifter i norsk næringsliv og deres ledere å være avhengig av fremmedkulturell lederkompetanse. Dette er vårt teoribidrag, som nyanserer og supplerer Hofstedes (1991) og Adlers (1997) teorier. I kapittel 4.12. presenterer vi figur 6 som vi laget for å illustrere vårt teoribidrag. Undersøkelsen viser også at Maritime Hydraulics AS bør utvikle et program som inneholder erfaringsoverføring og karriereplanlegging: For ledere som skal til utlandet, er i utlandet og som kommer tilbake fra utlandet. Det er grunn til å tro at et slikt program vil medføre bedriftsøkonomiske fordeler. Vi har valgt en kvalitativ undersøkelsesmetode. Vi mener at vårt forskningsspørsmål innebærer individuelle og kontekstavhengige fortolkninger av virkeligheten, og legger det til grunn for vårt valg av metode. Vi har arbeidet induktivt, med en intervjuguide med åpne spørsmål. I analysen av datamaterialet har vi fortettet, kategorisert og fortolket informasjon. Slik fanget vi opp våre informanters erfaring fra beslutninger i fremmedkulturelle situasjoner, for å beskrive den så nyansert som mulig. Vi mener at denne undersøkelsen er valid, pålitelig og overførbar. Vi har kun undersøkt ett element av lederadferd, og det er lederadferd i beslutningssammenheng. Vi vet lite om implementering av beslutningene våre informanter forteller om. Det faller seg naturlig å foreslå dette som et utgangspunkt for en ny undersøkelse.en
dc.format.extent673850 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Agder / Agder University Collegeen
dc.subject.classificationIND590
dc.titleNorske ledere i fremmedkulturelle situasjoner : en kvalitativ studie av beslutningsadferd i Maritime Hydraulics ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Other marine technology: 589en
dc.source.pagenumber107en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record