Show simple item record

dc.contributor.authorHarsvik, Kim Fredrik
dc.contributor.authorKilvær, Roger
dc.date.accessioned2009-04-14T13:25:19Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138287
dc.descriptionHovedoppgave i Industriell økonomi og informasjonsledelse, Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan Teleca Wireless Solutions AS1 kan etablere seg som leverandør av intelligente styringssystemer til byggautomasjonsanlegg. Utvikling og salg av intelligente styringssystemer er et nytt virksomhetsområde for TWS, og denne oppgaven har som hovedformål å finne hvilke muligheter TWS har som aktør i bransjen. Ved bruk av strategiske analyser og kvalitative intervjuer har informasjon om markedet og teknologien blitt samlet inn og drøftet. Det teoretiske rammeverket i oppgaven er basert på disposisjonen gitt av TWS. På grunnlag av den gitte disposisjonen har det blitt valgt ut passende teoretiske modeller som sammen med teori for en forretningsplan utgjør det teoretiske rammeverket. Dette rammeverket har så blitt benyttet som underlag gjennom den empiriske datainnsamlingen innen eiendomsmarkedet og byggautomasjonsbransjen. Innsamlet informasjonen har deretter blitt brukt videre i arbeidet med analyser av konkurransesituasjonen, og ved identifisering av kritiske nøkkelfaktorer. På bakgrunn av dette materialet har det så blitt foreslått hvilke strategiske valg TWS kan velge mellom i bransjen. Den endelige strategien og hvilke retninger TWS bør velge med hensyn på teknologi, markedsføring og satsingsområder har blitt omhandlet under konklusjonen til slutt. Her har det også blitt foreslått hva videre forskning kan innebefatte. Intelligente styringssystemer er et produkt som hovedsakelig er utviklet for bruk i næringsbygg. De funn vi har gjort viser at eiendomsmarkedet i Norge for denne type bygg har vært stabilt og noe stigende siden midten av 90-tallet, med tanke på nyoppføringer. Dette sammen med en jevn vekst innen vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, utgjør et godt fundament for leverandører av denne type systemer. En annen faktor som har vist seg å være avgjørende for byggherrenes investeringsvillighet mot nye bygginstallasjoner, er myndighetenes politikk. Myndigheter har de siste år innført en rekke støtteordninger for å stimulere utviklere av energibesparende løsninger til å komme med nye innovative løsninger. Støtteordninger har også blitt innført mot byggherrene for å få dem til å investere i slike systemer. Den største innflytelsen i så måte antas å komme fra EU sine organer. Fra og med neste år (2006) innføres et direktiv som vil få store konsekvenser for byggherrenes beslutninger angående investeringer i nyere systemer. Dette direktivet setter krav til hvor mye energi et bygg kan forbruke, og vil i så måte fremtvinge tiltak fra byggherrene sin side. Mange byggherrer vegrer seg mot å investere midler i nye byggautomasjonssystemer. Årsaken til denne skepsisen, kommer i stor grad som en årsak av kunnskapsmangel. Mange byggherrer har ikke tiltro til at en investering av moderne byggautomasjonssystemer vil gi positiv avkastning, og en del av driftsoperatørene som skal bruke systemene er ikke villige til å sette seg inn i ny teknologi. En annen årsak er at byggherrene som regel leier ut sin bygningsmasse, og siden leietagerne betaler driftskostnadene ser ikke byggherren nødvendigheten av å investere i nye systemer. Funn i sammenheng med bransjeanalysen, viser at TWS kan møte motstand fra store, veletablerte aktører når de går inn i denne bransjen. Det har blitt vist at noen av de største aktørene bruker trusler for å forhindre at inntrengere knytter seg til eksisterende systemer. Slike trusler rettes stort sett mot byggherren ved at den aktuelle konkurrenten truer med å frata byggherren garanti og servicerettigheter, som han vanligvis har krav på, om det tillates at andre kobler seg til. Andre måter etablerte aktører prøver å låse til seg kunder på, er ved bruk av proprietære systemer og lisensavtaler som løper over flere år. I empirien har alle slike forhold blitt analysert og drøftet ved hjelp av det teoretiske rammeverket. Denne drøftingen, sammen med en vurdering av TWS sine ressurser, danner et utgangspunkt for tre ulike strategier TWS kan velge mellom som aktør i bransjen; kostnadsledende, differensierende og fokuserende. Fordeler og ulemper ved hver strategi har så blitt belyst, før en endelig beslutning har blitt fattet i konklusjonen. 4en
dc.format.extent1037562 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Agder / Agder University Collegeen
dc.subject.classificationIND590
dc.titleBuilding control : en studie av markeds- og konkurransesituasjonen i Norge for etablering av Teleca Wireless Solutions AS som leverandør av intelligente styringssystemer til byggautomatiseringsanleggen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber146en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record