Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Ragnhild Elisabeth
dc.date.accessioned2010-09-23T12:20:58Z
dc.date.available2010-09-23T12:20:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136456
dc.descriptionMasteroppgave offentlig politikk og ledelse- Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke muligheter og begrensninger gir gjensidige kombinasjonsstillinger mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF for bedre samhandling? - Bidrar kombinasjonsstillinger til gjensidig kompetanseoverføring? Bakgrunn: Bakgrunnen for studiet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF. Det er testet ut kombinasjonsstillinger i turnus hvor de ansatte arbeidet 50 % begge steder i ½ år, med arbeid 6. hver helg hvert sted. Arbeidsplanene ble tilrettelagt og samkjørt mellom to arbeidsgivere for hver kombinasjonsstilling. Hensikt: Øke kunnskap om hvorvidt gjensidige kombinasjonsstillinger er et egnet tiltak for å oppnå et bedre samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten, og dermed bidra til et bedre koordinert og helhetlig pasientforløp. Teoretisk forankring: Studiet har et organisasjonsteoretisk utgangspunkt med særlig vekt på offentlig sektor. Til grunn for analysen vil det i hovedsak bygges på det instrumentelle og de institusjonelle perspektiv omhandlet i bl.a Christensen, Lægreid, Roness og Røvik (2004). Metode: Oppgaven er basert på en kvalitativ studie gjennom overnevnte samhandlingsprosjekt. Datainnsamlingen bygger på gruppeevalueringer av pilotprosjektet, individuelle intervjuer av ansatte i Kristiansand kommune som har erfaringer fra å jobbe både på sykehus og i kommunen utenom prosjektperioden, samt praktiske erfaringer ervervet gjennom utprøving av kombinasjonsstillinger i pilotprosjektet. Som supplement til dette har det benyttet feltnotater fra egne deltagende observasjoner og refleksjoner i kraft av å ha vært prosjektleder. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av fenomenologisk tilnærming. Resultat: Gjensidige kombinasjonsstillinger er positivt for samhandlingen mellom de involverte avdelinger i Kristiansand kommune og Sørlandet Sykehus HF og bidrar til økt kompetanse, forståelse og respekt for hverandres arbeidsfelt. Samtidig byr ordningen på mange praktiske juridiske og organisatoriske utfordringer, og kan derfor oppleves krevende administrativt. Konklusjon: Gjensidige kombinasjonsstillinger mellom sykehus og kommune er et framtidsrettet og nyttig tiltak som kan bidra til bedre samarbeid og kompetanse på tvers av nivåer, og dermed gi brukerne/pasientene mer helhetlige tjenester. Koordinering av ordningen er en utfordring. Nøkkelord: Samhandling, samarbeid, instrumentell, institusjonell, kultur, koordinering, offentlig sektor, helse og omsorgstjenester, helseforetak, helhetlig pasientforløpen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder, University of Agderen_US
dc.subject.classificationME 502
dc.titleKan kombinasjonsstillinger bidra til å løse samhandlingsreformens utfordringer? : en studie av et likeverdig samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus helseforetaken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.source.pagenumber107 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record