Recent Submissions

 • Registrering av salamanderforekomster i Hamar og Stange kommuner 2015-2017: Med vekt på forekomster i kunstig gravde dammer 

  Linløkken, Arne N. (Oppdragsrapport;5/2017, Research report, 2017)
  Det ble satt ørekyteruser i 2 dammer i Hamar, i 39 dammer i Stange og i en dam i Løten kommuner i mai-juni i 2015-2017 for å fange salamandere. Det ble registrert småsalamander (Lissotriton vulgaris) i 40 dammer og ...
 • Fiskebestanden i Søndre Rena: Bestandsregistrering av ørret og gjedde 2007–2015 

  Berge, Olav (Oppdragsrapport;4/2017, Research report, 2017)
  Søndre Rena er en elvestrekning i Renavassdraget som strekker seg fra Storsjødammen til samløpet med Glomma (totalt ca. 31 km). Søndre Rena er en svært ettertraktet sportsfiskeelv og er kjent for å huse storvokste eksemplarer ...
 • Bruk av kandidatundersøkelser 

  Berg, Bjørn; Knudsmoen, Hege (Oppdragsrapport;3/2017, Research report, 2017)
  Denne rapporten gjengir hovedsynspunkter fra ledelsen ved avdelingene og den sentrale ledelsen ved Høgskolen i Hedmark, på bruken av og innholdet i de kandidatundersøkelsene som ble gjennomført ved høgskolen i perioden ...
 • Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster 

  Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Research report, 2017)
  Etter reetableringen av ulvebestanden i Skandinavia på 1980-tallet har det vært konflikter knyttet til sameksistensen mellom ulv og mennesker. Konfliktene gjelder i stor grad tap av beitedyr og hunder, menneskers frykt for ...
 • Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017 

  Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Oppdragsrapport;1/2017, Research report, 2017)
  Ulver i Slettåsreviret har i flere år blitt beskrevet som nærgående av lokalbefolkningen og media. Fem individer av flokken ble derfor merket med GPS-halsbånd i januar 2017, samtidig som ni ulver fra naboflokken i Osdalsreviret ...
 • Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen 

  Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Pedersen, Simen (Oppdragsrapport;2/2016, Research report, 2016)
  Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen er et samarbeid mellom 5 seterlag i Rendalen kommune. Målsetningen for planen er en felles organisering og forvaltning av småviltet. Den er utarbeidet til å være en målstyrt ...
 • Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga 

  Sandklev, Kåre (Oppdragsrapport;4/16, Research report, 2016)
  Denne rapporten er en sammenfatning av eksisterende kunnskap om sidevassdrag til Glomma på strekningen Kongsvinger–Høyegga. De enkelte vassdrag er satt opp i en liste fra sør til nord og tar for seg parameter som synes ...
 • Arbeidsgivernes vurdering av våre kandidater fra profesjonsutdanningene. «Tilfredse arbeidsgivere» 

  Knudsmoen, Hege; Berg, Bjørn (Oppdragsrapport;4/2015, Research report, 2016-03-10)
  Denne rapporten omhandler intervjuer av arbeidsgivere fra de tre profesjonsutdanningene som Høgskolen i Hedmark har: allmennlærerutdanningen som nå er delt opp i to grunnskolelærerutdanninger, førskolelærerutdanningen som ...
 • Kroppsøving i Elverumskolen. En kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøvingsfaget i grunnskolen 

  Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Bjørke, Lars; Vaktskjold, Arild (Oppdragsrapport;2/15, Research report, 2015-09-18)
  Studien er en surveyundersøkelse i Elverumskolen som omfatter elever (N=751), lærere (N=57) og skoleledere (N=14) og deres opplevelse av kroppsøvingsfaget. Studien viser at de fleste elevene liker seg godt på skolen og ...
 • Gutter og jenter i skolen: Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolen 

  Mælan, Ellen Nesset (Oppdragsrapport;3/2015, Research report, 2015-07-03)
  I denne rapporten presenteres resultater fra en kvantitativ studie som er gjennomført i Gjøvik kommune i 2011 og i 2013. Studien er en del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt i Gjøvik kommune kalt «Gutter og ...
 • Fortsatte studier eller ut i arbeid? Kandidatundersøkelse av faglærerutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011–2013 

  Berg, Bjørn; Knudsmoen, Hege (Oppdragsrapport;1/2015, Research report, 2015-04-21)
  Denne rapporten omhandler kandidater som avsluttet sine studier med praktisk-pedagogisk utdanning og som faglærere i kroppsøving og idrettsfag og musikk i perioden 2011–2013. Senter for praksisrettet utdanning (SePU) ...
 • Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid Indre Østfold 

  Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav; Erichsen, Alexander Berg; Antonsen, Rune (Oppdragsrapport;5/14, Research report, 2014)
  Rapporten er utarbeidet av Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra 5 av kommunene i regionen Indre Østfold. Bakgrunnen for dette oppdraget har vært en diskusjon i regionen om omfanget av interkommunalt samarbeid og kommunes ...
 • Relasjonsbasert klasseledelse: et komplekst fenomen 

  Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars (Oppdragsrapport;13/14, Research report, 2014-12-12)
  Denne rapporten er et resultat av et FoU-prosjekt Senter for praksisrettet utdanningsforskning har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 9 skoler i Haugalandet har deltatt i prosjektet og har på den ene siden ...
 • Elevenes stemmer. Forskjeller og likheter mellom jenter og gutters opplevelser av sin skolehverdag 

  Aasen, Ann Margareth; Vigmostad, Inger (Oppdragsrapport;10/14, Research report, 2014)
  Hensikten med denne rapporten er å få kunnskap om hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø som bidrar til en likeverdig og tilpasset opplæring for gutter og jenter. Studien er en del av et større forsknings- og ...
 • Trivsel og kvalitet i barnehagen 

  Lekhal, Ratib; Vigmostad, Inger (Oppdragsrapport;6/14, Research report, 2014)
  Hensikten med denne rapporten er å gjengi resultater fra deskriptive analyser av variasjon i barnehagekvalitet for fire og femåringer i et utvalg av norske barnehager. Mer spesifikt ønsket vi å beskrive; «variasjonen i ...
 • Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke 

  Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen; Mælan, Ellen Nesset (Oppdragsrapport;7/14, Research report, 2014)
  Kommunene i Telemark har i likhet med en rekke andre norske kommuner, opplevd at andelen av barn i barnehage og elever i grunnskolen som mottar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, har økt de senere årene. Dette ...
 • Ytelsespensjoner og regnskap – Innarbeiding og konsekvenser 

  Lundesgaard, Jon (Oppdragsrapport;8/14, Research report, 2014)
  Pensjoner er viktige og berører oss alle. Gjennom pensjonsordningene får det en kommer frem til et konkret uttrykk. I den grad dette betyr noe for det et foretak som arbeidsgiver bidrar med økonomisk, har det konsekvenser ...
 • Hjort i Hedmark: Resultater fra GPS-merking 2002–2011 

  Zimmermann, Barbara; Wedul, Sari; Johnsen, Kaja; Strømseth, Thomas H.; Østerhus, Benedicte (Oppdragsrapport;2/14, Research report, 2014)
  Prosjektet Hjort i Hedmark var en del av samarbeidsprosjektet HjortAreal, som undersøkte hjortens arealbruk, økologisk bærekraft og hjort som næring i Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag, Sogn i Hordaland, Buskerud, Haugalandet ...
 • IAS 19 and Employee Benefits: Some reflections on the Norwegian experience 

  Lundesgaard, Jon (Oppdragsrapport;9/14, Research report, 2014)
  The accounting law of employee benefit plans is complex, and it demands a lot both of prepares and users. It is an observation that this in itself is a problem. Benefit plans include such things as defined benefit pensions. ...
 • Birkebeinerlandet – Innlandsvikingenes rike 

  Bakmann, Ole Andersen; Kjønsberg, Marius (Oppdragsrapport;4/14, Research report, 2014)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i hvordan man kan utnytte ressursene i Åmots kulturhistorie til å gi grunnlag for lokal næringsutvikling. Åmot har, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet, hatt arkeologiske ...

View more