Recent Submissions

 • Demens og tvang - til pasientens beste? 

  Freitag, Charlotte; Mobæk, Jesper Søndergaard (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på ...
 • Underernæring hos pasienter med demens på sykehjem 

  Gigernes, Marte; Øverby, Martine Dambakken (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos pasienter med Alzheimers sykdom på skjermet avdeling? Hensikt: Vi tar for oss hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med ...
 • Demens – et ønske om en bedre hverdag 

  Fossheim, Kjerstin Alise Stålsmo; Toran, Melissa Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere møte den demente pasients ønske, når pasienten motsetter seg helsehjelp? Hensikt: Vi ønsker å undersøke og innta ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan møte den demente ...
 • Tourette syndrom og sykepleie ved sykehusinnleggelse: utfordringer i kommunikasjon og samhandling med barn med Tourette syndrom i sykehus 

  Engbakken, Ann Kristin; Evensen, Kjersti (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Kommunikasjon er en utfordring i helsevesenet generelt, både i sykepleier/pasient-relasjonen, men også helsepersonell seg i mellom. Særlig utfordrende kan det være når det gjelder pasienter med spesielle behov, ...
 • Hver dag er en sjelden gave 

  Brustuen, Jannicke; Johansen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: ALS er en diagnose som vi begge ønsker å styrke kompetansen rundt. Sykdommen rammer om lag 300-400 pasienter i Norge. Resultatet av sykdommens lave forekomst kan føre til at sykepleiers kompetanse ...
 • Ikke alle vil spille bingo 

  Engebretsen, Anikken; Nystuen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Å tilegne oss kunnskap om hvordan strukturert miljøbehandling kan forebygge uro hos personer med en demenslidelse. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier anvende strukturert miljøbehandling for å forebygge uro ...
 • Underernæring hos pasienter med kols 

  Eidem, Kristin; Pålerud, Linn Monica Kjølstad (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med kols, ved hjelp av kartleggingsverktøy og ernæringsscreening, samt kartlegge viktigheten av brukermedvirkning og veiledning i det ...
 • Livsstilsendring for pasient med kronisk obstruktiv lungesykdom 

  Berg, Even Andreas; Vivang, Espen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av ...
 • Å leve mens du er i live: livskvalitet i livets sluttfase 

  Danielsen, Linn Cecilie; Nordholm, Maren (Bachelor thesis, 2017)
  Tema: Palliativ pleie til pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Hensikt: Å få mer kunnskap om palliative pasienter slik at vi som sykepleiere kan ivareta verdigheten og skape trygghet, i denne sårbare ...
 • Se meg før jeg visner bort 

  Badry, Adam; Sanner, Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta identiteten til mennesket med Alzheimers sykdom». Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse via litteratur og egne erfaringer i praksis, hvordan sykepleier kan ...
 • Mitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjem 

  Bjørneby, Inger Hilde; Herneshagen, Eva Solveig (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan hjemmebasert omsorg tilrettelegge for en trygg hjemmedød, for en palliativ kreftpasient og pårørende?». Hensikten: Oppgaven har som hensikt å se på hvordan Hjemmebasert Omsorg, kan tilrettelegge ...
 • Fremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasienten 

  Bergmann, Petter; Haakenrud, Daniel Skaug (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer ...
 • Tap av håp – hvordan fremme håp hos pasienter med depresjon 

  Azouaoui, Mina Kathrine Tajet; Larsen, Ida Esbjørnsen (Bachelor thesis, 2017)
  Introduksjon: Depresjon er meget hyppig i befolkningen, og verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Hensikt: Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss mer ...
 • God livskvalitet ved livets sluttfase 

  Barbosa Da Silva de Lima, Rebeca; Keita, Teneh (Bachelor thesis, 2017)
  BAKGRUNN: Siden dette er vår siste eksamen i sykepleierutdanningen ønsket vi dermed å ha fokus på et tema som begge har interesse for og erfaring med. Vi ønsket også å tilegne oss mer kunnskap om dette teamet, siden den ...
 • Brukermedvirkning og søvnkvalitet hos personer med demens 

  Bøvolden, Camilla Hansen; Korsmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I sykepleie til eldre med demensutvikling kreves en tilnærming som vi ønsker å lære mer om. I dag har cirka 66.000 personer en demensdiagnose i Norge. Oppgaven er rettet mot brukermedvirkning i hverdagslige ...
 • Vi er vår fortid! 

  Andersen, Julie Karoline Gjerberg; Pettersen, Mari Grøndahl (Bachelor thesis, 2017)
  Tema: Økt fokus på individuelt tilrettelagt miljøbehandling til demensrammede pasienter med utfordrende atferd for å redusere bruk av psykofarmaka. Bakgrunn: En stadig økende eldre befolkning vil sannsynligvis medføre en ...
 • Nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus 

  Bekkevold, Hanna; Jakobsen, Janne Istad (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven omhandler nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus. Formålet er å belyse hvordan sykepleiere bør arbeide for å forhindre spredning av smittsomme bakterier. Dette arbeidet er svært sentralt i forhold til ...
 • Brukermedvirkning: et likeverdig samarbeid 

  Arnesen, Elise; Tangen, Ida Mari Skare (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan spille inn for sykepleiers tilrettelegging for brukermedvirkning hos pasienter som er isolerte, og å øke bevissthet rundt hvordan dette kan gjennomføres på en faglig ...
 • «Jeg vil bestemme selv» - om autonomi og tvang ved demens 

  Dalen, Marianne Terum; Nerby, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å ivareta autonomien til pasienter med demenssykdom når de ønsker å gå ut av avdelingen? Bakgrunn: Temaet fanget vår interesse under psykiatripraksis i femte semester. ...
 • Smerter uten ord 

  Berg, Jan Inge; Karlsen, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Mennesker med psykisk utviklingshemming uten evne til verbal kommunikasjon oppfattes som en utfordrende pasientgruppe for sykepleiere som arbeider i sykehus. Dette er fordi sykepleieren ofte ikke er vant til å arbeide med ...

View more