Nye registreringer

 • Bruk av tvang i demensomsorgen 

  Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
 • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

  Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...
 • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

  Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
 • Kols og underernæring – et økende problem 

  Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
 • Trygghet til barn som pårørende 

  Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
 • Møte med en pasient i manisk fase 

  Aalerud, Hanne; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
 • Når hvert minutt teller 

  Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
 • Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

  Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
 • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

  Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...
 • Snusbruk under svangerskap 

  Støen, Stephanie (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Jeg valgte dette temaet fordi forskningen de siste årene har kommet fram til at snusbruk under svangerskapet er mer helseskadelig enn røyk, og det er viktig for sykepleiere å ha både kunnskap om tema for å kunne ...
 • Veiledning til livsstilsendring 

  Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...
 • Trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens 

  Nordhagen, Silje Marie; Røyrås, Linda Sætre (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens ...
 • Barn og diabetes type 1 

  Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
 • Pasienter med Parkinsons sykdom og fysisk aktivitet 

  Muteba, Grace Kanjinga; Nakure, Josephine (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Vi vil belyse hvordan sykepleiere i hjemmesykepleie kan bidra til fysisk aktivitet hos hjemmeboende pasienter med Parkinsons sykdom. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til ...
 • Smertelindring til kreftpasienter 

  Molstad, Marthe Hagen; Nordsveen, Irene (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til smertelindring hos pasienter med kreft? Bakgrunn og hensikt: Kreft er et økende problem i Norge, og er den vanligste kreftsykdommen hos menn er prostata-, lunge- og ...
 • Min skjulte fiende 

  Mæhlum, Beathe; Sætre, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten er å rette fokuset på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienten med ulcerøs kolitt, slik at en kan mestre sin sykdom og leve med den. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring ...
 • Krise og mestring: sykepleie til pasienter med nyoppdaget cancer cervicis uteri 

  Nilsen, Lill Mari; Rudberg, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Cancer cervicis uteri oppstår i alle aldre, og vi har gjennom praksis møtt kvinner som nylig har fått denne diagnosen og sett viktigheten av krisearbeid gjennom praksis. I forhold til statistikken er det ca 300 ...
 • Lide unødvendig i stillhet 

  Mohamed, Sharazad Omar; Tesfay, Daniel Tadesse (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bachelor fordypningsoppgaven handler om vurdering og kartlegging av smerter hos pasienter med alvorlig demens, som ikke klarer å selvrapportere sine smerter verbalt. Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår ...
 • Veiledning: ADHD og ernæring 

  Lund, Marit Henriette; Tilley, Lene Marita Silkoset (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan påvirke sykepleiers veiledning av ernæringsmessige tiltak hos en voksen pasient med ADHD i hjemmesykepleien. Vi ønsker å øke bevisstheten når det gjelder ernæringsmessige ...
 • Stellet – en arena for muligheter eller krenkelser?: tvang i demensomsorgen 

  Johansen, Kristin; Teien, Trine Holden (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om vi som sykepleiere kan unngå bruken av tvang hos pasienter med Alzheimers sykdom. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruken av tvang under ...

Vis flere