Recent Submissions

 • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

  Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...
 • Trygghet til barn som pårørende 

  Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
 • Bruk av tvang i demensomsorgen 

  Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
 • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

  Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
 • Kols og underernæring – et økende problem 

  Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
 • Møte med en pasient i manisk fase 

  Aalerud, Hanne; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
 • Når hvert minutt teller 

  Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
 • Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

  Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
 • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

  Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...
 • Snusbruk under svangerskap 

  Støen, Stephanie (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Jeg valgte dette temaet fordi forskningen de siste årene har kommet fram til at snusbruk under svangerskapet er mer helseskadelig enn røyk, og det er viktig for sykepleiere å ha både kunnskap om tema for å kunne ...
 • Veiledning til livsstilsendring 

  Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...
 • Barn og diabetes type 1 

  Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
 • Trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens 

  Nordhagen, Silje Marie; Røyrås, Linda Sætre (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens ...
 • Krise og mestring: sykepleie til pasienter med nyoppdaget cancer cervicis uteri 

  Nilsen, Lill Mari; Rudberg, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Cancer cervicis uteri oppstår i alle aldre, og vi har gjennom praksis møtt kvinner som nylig har fått denne diagnosen og sett viktigheten av krisearbeid gjennom praksis. I forhold til statistikken er det ca 300 ...
 • Pasienter med Parkinsons sykdom og fysisk aktivitet 

  Muteba, Grace Kanjinga; Nakure, Josephine (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Vi vil belyse hvordan sykepleiere i hjemmesykepleie kan bidra til fysisk aktivitet hos hjemmeboende pasienter med Parkinsons sykdom. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til ...
 • Smertelindring til kreftpasienter 

  Molstad, Marthe Hagen; Nordsveen, Irene (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til smertelindring hos pasienter med kreft? Bakgrunn og hensikt: Kreft er et økende problem i Norge, og er den vanligste kreftsykdommen hos menn er prostata-, lunge- og ...
 • Min skjulte fiende 

  Mæhlum, Beathe; Sætre, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten er å rette fokuset på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienten med ulcerøs kolitt, slik at en kan mestre sin sykdom og leve med den. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring ...
 • Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang? 

  Moen, Tore Martin (Bachelor thesis, 2017)
  Bruk av tvang i psykisk helsevern er et tema som har stort fokus i den offentlige debatten. Lovverket som regulerer psykisk helsevern hjemler bruk av tvang i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser, samtidig som ...
 • Stellet – en arena for muligheter eller krenkelser?: tvang i demensomsorgen 

  Johansen, Kristin; Teien, Trine Holden (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om vi som sykepleiere kan unngå bruken av tvang hos pasienter med Alzheimers sykdom. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruken av tvang under ...
 • Veiledning for å bedre søvnhygienen hos pasienter med schizofreni 

  Magnusson, Elin; Sorknes, Therese Hatlevik (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Lidelsen schizofreni har, gjennom psykiatripraksisen, fanget vår interesse. Vi har fått inntrykk av at det er lite fokus på behovet for søvn. Vi vet at veiledning er en viktig sykepleiefunksjon. Liv Strand tar ...

View more