• Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

   Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...
  • Barnelitteratur, som utgangspunkt for samtale i klasserommet om psykisk syke foreldre 

   Kaveldiget, Hege (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven handler om hvordan man kan bruke barnelitteratur som utgangspunkt for samtale i klasserommet. Samtalen skal dreie seg om psykisk syke foreldre. Det er mange barn som lever med en eller to psykisk ...
  • Barn er motiverte 

   Senstad, Petter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Motivasjon er et begrep som ofte brukes i skolesammenheng. I følge Manger (2010), kan motivasjon betraktes som en tilstand som forårsaker aktivitet hos individet, styrer aktiviteten i bestemte retninger og ...
  • Barn utsatt for seksuelle overgrep 

   Hauger, Monica (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven redegjør for hva skolen kan gjøre for barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Rettigheter og lover legger føringer på at skolen har et stort ansvar ovenfor barnet. For å besvare problemstillingen ...
  • Begrepsforståelse gjennom utforskende arbeidsmåter 

   Sørum, Andreas (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: ”Hvordan kan undervisning med utforskende arbeidsmåter bidra til å øke begrepsforståelsen i naturfag?” I oppgaven intervjuer jeg en elev i forkant og etterkant av et planlagt ...
  • Bildebøker i det moderne klasserom 

   Sandelin, Katrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: ”Bildebøker i det moderne klasserom” er en oppgave som ser på og sammenligner analoge og digitale bildebøker. Den tradisjonelle bildeboken har fått en utfordrer i det digitale. Hovedfokus er på motivasjon, og ...
  • "Breaks are a waste of time": En undersøkelse av nivået i lese- og skriveferdighetene i 2. trinn ved skole A i Sør-Afrika 

   Finstad, Marian (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I en sørafrikansk kontekst har jeg sett nærmere på nivået i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen i 2. trinn ved skole A. Gjennom å analysere nasjonale tester i lese- og skriveferdigheter, viste resultatene ...
  • BRØK PÅ MELLOMTRINNET - en undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne innenfor temaet brøk på 7.trinn. 

   Olsen, Marianne (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er brøk på mellomtrinnet, og problemstillingen lyder som følger: Hvilke misoppfatninger innenfor brøk kan man finne på 7.trinn? For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet et ...
  • Det skal være godt å komme på skolen. Også for barn med atferdsproblemer 

   Walmann, Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Tema for denne bacheloren er atferdsproblemer, både innagerende og utagerende atferd. Hvordan kan læreren legge til rette på mest mulig måte for barn med atferdsproblemer? Hvilke faktorer spiller inn for å oppnå ...
  • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

   Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
  • Dialoger i naturfagundervisningen. 

   Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...
  • Elevers bruk av vitenskapelige og hverdagslige begreper knyttet til grubletegninger 

   Sugaren, Unn Siri (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven har satt fokus på elevers bruk av vitenskapelige og hverdagslige begreper knyttet til grubletegninger. I oppgaven blir følgende problemstilling belyst: Hvordan kan grubletegninger påvirke elevers ...
  • Elevers egenvurdering som strategi for faglig og sosial læring 

   Larsen, Benedicte Øverhaug (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er vurdering, og jeg kommer også innpå temaet sosial læring. Problemstillingen lyder som følger: Hvorfor involvere elevene i egenvurdering som en del av vurdering for faglig og sosial ...
  • En kvalitativ studie med bruk av intervju. En trygg havn for barn i fosterhjem. 

   Olsen, Ulrikke Retzina Lystad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunk i hvordan en god relasjon til læreren kan virke inn på fosterbarnets identitetsutvikling. En lærer tilbringer flere timer daglig med fosterbarna og vil dermed ha stor betydning for ...
  • En virkelighet ingen vil ha – en studie om identifisering av omsorgssvikt i skolen 

   Sinnerud, Inga (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Det er et stort samfunnsproblem at barn som blir utsatt for ulike typer alvorlig omsorgssvikt ikke blir oppdaget. Vi ser at dette kan gi svært alvorlige følger for barnets livskvalitet. Vi vet også at tidlig ...
  • Evnerike barn, tilpasset opplæring 

   Indsetviken, Aksel Harjo (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgavens tema er tilpasset opplæring for evnerike barn i skolen. Problemstillingen for oppgaven er ”Hvilket syn har lærere på tilpasset opplæring av evnerike elever?”. For å svare på problemstillingen har jeg ...
  • Forebygging av mobbing i en klasse 

   Stakston, Lars Magnus (Bachelor thesis, 2014)
   Hovedpoenget i denne oppgaven er at det er bedre å forebygge enn å reparere, derfor kan det gi gode resultater å integrere forebygging av mobbing i det daglige arbeidet blant elevene. Læreren bør opparbeide seg tillit i ...
  • Foreldresamarbeid. 

   Juven, Hilde (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er skole-hjem samarbeid, og problemstillingen er ”Hvordan kan jeg som nyutdannet lærer legge til rette for samarbeid med foreldre?”. Skole-hjem samarbeid er helt avgjørende for at ...
  • Foreldre som ressurs i leseopplæringen 

   Røste, Linn (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Engasjerte og støttende foreldre øker elevenes læringsutbytte, og de aller fleste foreldre (over 90 %) har en positiv innstilling til skolen. De hjelper barna med leksene og spør barna hvordan de har hatt det ...
  • Forståelse av energibegrepet – en praktisk tilnærming 

   Helseth, Anita (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Dette er en empirisk oppgave som har hatt til formål å finne ut om forståelsen og læringen av energibegrepet hos elevene fremmes ved å la dem bygge en mekanisk leke i undervisningen i kombinasjon med å trekke ...