Recent Submissions

 • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

  Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
 • Tilpasset opplæring. Et politisk begrep som skal tolkes pedagogisk. 

  Espegard, Maria (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne oppgaven belyser begrepet tilpasset opplæring og hvilke utfordringer skolen står ovenfor. Tilpasset opplæring har eksistert innenfor skolepolitikken siden 1970-tallet. Likevel viser flere studier at det er ...
 • ”Motivasjon og læring i matematikk” 

  Løvstad, Karl Martin (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Motivasjon og læring henger sammen. Målet med denne oppgaven er å undersøke ved hjelp av teoretiske rammer og kvalitativ metode hvordan tre matematikklærere på ulike trinn i barneskolen arbeider for å motivere ...
 • Sammen er vi sterkere - en oppgave om hvordan læreren tilrettelegger for samarbeid med foresatte til elever med atferdsproblematikk 

  Vestheim, Lene Wettre (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Temaet for oppgaven er skole-hjem-samarbeid når elever sliter med atferdsproblematikk. Dette vil bli belyst gjennom teoretiske perspektiver, samt intervjuer av personer med erfaring på området: skoleleder, lærer ...
 • Inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse 

  Breivik, Hilde Sandum (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvordan det kan bli lagt til rette for inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse. Det blir gjort rede for hva begrepene inkludering og anerkjennelse innebærer. ...
 • Hvordan vektlegger Stortingsmelding nr. 16 utjevning av sosiale forskjeller? Og hvilke konsekvenser har dette? En dokumentanalyse om sosiale ulikheter i skolen. 

  Oskarsen, Lene (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Temaet for denne oppgaven er sosiale ulikheter blant elevene, og de konsekvensene dette har for elevenes læringsutbytte. Jeg har analysert Stortingsmelding nr. 16, og sett på hva denne sier om sosiale forskjeller ...
 • Barn utsatt for seksuelle overgrep 

  Hauger, Monica (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne oppgaven redegjør for hva skolen kan gjøre for barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Rettigheter og lover legger føringer på at skolen har et stort ansvar ovenfor barnet. For å besvare problemstillingen ...
 • Positive sider ved bruk av iPad i undervisning. 

  Gjellestad, Margun Karin Hjelmeland (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Digitale ferdigheiter kom inn i læreplanen som ei grunnleggjande ferdigheit i alle fag i 2006. Det aukande fokuset på digitale hjelpemiddel gjorde at eg ville finna ut kva fordelar det er for læringsutbytet til ...
 • Hvorfor liker jeg læreren min? 

  Amundsen, Vegard André (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Problemstillingen: Hvilken sammenheng har trygghet, tro på elevene, motivasjon, styrking av elevenes selvfølelse og lærerens evne til å inngå relasjoner med elevenes relasjon til læreren? Det blir først presentert ...
 • Spesialundervisning i lesing og skriving. 

  Hauger, Merete (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er «hvordan tilpasses opplæringen for elever med enkeltvedtak i lesing og skriving?», og den redegjør for hvordan en skole tilpasser opplæringen for barn med vedtak om ...
 • En virkelighet ingen vil ha – en studie om identifisering av omsorgssvikt i skolen 

  Sinnerud, Inga (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Det er et stort samfunnsproblem at barn som blir utsatt for ulike typer alvorlig omsorgssvikt ikke blir oppdaget. Vi ser at dette kan gi svært alvorlige følger for barnets livskvalitet. Vi vet også at tidlig ...
 • BRØK PÅ MELLOMTRINNET - en undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne innenfor temaet brøk på 7.trinn. 

  Olsen, Marianne (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Temaet for denne oppgaven er brøk på mellomtrinnet, og problemstillingen lyder som følger: Hvilke misoppfatninger innenfor brøk kan man finne på 7.trinn? For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet et ...
 • Uteskole og tilpasset opplæring. 

  Sand, Elisabeth Amundsen (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Hensikten med denne oppgaven har vært å se på hvordan uteskoleundervisning kan bidra til tilpasset opplæring. Til innsamling av data valgte jeg et flermetodisk design. Jeg valgte observasjon av uteskole på 6.- ...
 • Fysisk aktivitet i forhold til læring. 

  Nordengen, Lisbeth (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Temaet for denne oppgaven er fysisk aktivitet i forhold til læring. Problemstillingen er «Hva sier et utvalg dokumenter om fysisk aktivitet i skolen i forhold til forskning?». For å svare på problemstillingen har ...
 • Tilpasset opplæring for de faglig sterke elevene - en skole med rom for alle og blikk for den enkelte? 

  Brustad, Caroline (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitative undersøkelser sett på hvordan faglig sterke elever og deres foreldre opplever den tilpassede opplæringen, og om de er tilfredse med tilbudet de får på skolen. Jeg har ...
 • Lærerens rolle i litterære samtaler. Veiledning, støtte og dialog. 

  Skjellet, Caroline Foldvik (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Temaet i denne bacheloroppgaven er lærerens rolle i litterære samtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om støtte og veiledning fra læreren har innvirkning på elevers deltakelse i litterære samtaler. ...
 • Vi vil jo det samme. En kvalitativ studie rundt samarbeidet mellom barnevern og skole. 

  Domaas, Kathrine (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Utgangspunktet for denne oppgaven er at samarbeidet omkring utsatte barn og unge er en viktig del av læreryrket. Læreren ser barna flere timer daglig og har med det en unik mulighet til å ta del i barnas hverdag ...
 • Klassemiljøets betydning for læring 

  Grini, Nina (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om klassemiljø, hvorfor det er viktig for elevene, og hvordan læreren kan påvirke utviklingen av de sosiale relasjonene. Jeg har belyst aktuell teori, og intervjuet elever og kontaktlærer ...
 • Evnerike barn, tilpasset opplæring 

  Indsetviken, Aksel Harjo (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Oppgavens tema er tilpasset opplæring for evnerike barn i skolen. Problemstillingen for oppgaven er ”Hvilket syn har lærere på tilpasset opplæring av evnerike elever?”. For å svare på problemstillingen har jeg ...
 • Utlending i norsk hud. Om trekulturelle barns hjemkomst og identitetsutvikling. 

  Skogstad, Una (Bachelor thesis, 2014)
  Norsk: Denne oppgaven omhandler trekulturelle barns hjemkomst fra vertslandet og identitetsutvikling. Først kommer en definisjon og beskrivelse av trekulturelle barn. Deretter blir det lagt frem teori om når barnet kommer ...

View more