Recent Submissions

 • Tilpasset opplæring og samarbeid skole-hjem. 

  Lahlum, Julie (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og prinsippet om tilpasset opplæring skal hjelpe elevene til å realisere sitt faglige og sosiale potensiale. I dagens skole er det ...
 • Mestringsforventning - og barn med lærevansker. 

  Bang, Janne Helen (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Elever med ulike former for lærevansker kan ofte ha en lav motivasjon for læring. Det bør være et mål for lærerne at disse elevene skal få et best mulig utbytte av sitt potensiale for læring slik at de kan gjennomføre ...
 • Hvorfor snakker du engelsk? En undersøkelse om læreres bruk av målspråk i L2-undervisning. 

  Aunmo, Silje Birgitte (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: I 2015 kom det påstander om at lærere både kan og bruker for lite målspråk L2-undervisning. Parallelt gjorde jeg en erfaring ute i praksis som underbygget dette utsagnet. Tiden engelsklærere har til rådighet i ...
 • Dialoger i naturfagundervisningen. 

  Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...
 • Sårbare barn og unge – en studie om psykisk helse 

  Lunde, Ida Helene (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Psykisk helse er i ferd med å bli et folkehelseproblem. At det settes fokus på dette i skolen er derfor viktig. I visse tilfeller bør fokuset komme allerede i førskolealder ved at man velger å gjøre en tidlig ...
 • Når et gram erfaring veier mer enn et tonn teori – en kvalitativ intervjustudie om uteskole. 

  Lågrinn, Tanja (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Med utgangspunkt i temaene uteskole og tilpasset opplæring er målet med denne bacheloroppgaven å besvare problemstillingen «Hva hemmer og fremmer bruk av uteskole for å tilpasse opplæringen for alle elever i ...
 • Leseopplæring før mellomtrinnet. Hvordan arbeider leselærere med lesing på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet. 

  Larsen, Heidi Merete Wangen (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er lesing på 4. trinn i flerkulturelle klasser. Problemstillingen er ”hvordan arbeider lærerne for å øke elevenes lesekompetanse på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet”. ...
 • Respekt og toleranse. 

  Andresen, Ellen (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Dagens samfunn består av et stort mangfold med mennesker med ulike bakgrunner, kulturer og språk. For å fungere i et samfunn er det derfor helt nødvendig at mennesker både respekterer og tolererer hverandre. Som ...
 • Å være snill eller å være streng? 

  Gjesvold, Lars harald (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om autoritativ lærerstil. Jeg forsøker å finne ut om lærerstiler med overvekt av varme, eller lærerstiler med overvekt av kontroll, kan resultere i færre forstyrrelser i undervisningen. ...
 • Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

  Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...
 • Misoppfatninger rundt brøkbegrepet og regning med brøk i barneskolen. 

  Kristiansen, Philip (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne studien omhandler hvilke misoppfatninger som finnes når det gjelder brøkbegrepet og regning med brøk. Oppgavens problemstilling er Hvilke misoppfatninger finnes rundt brøkbegrepet og regning med brøk i en 7. ...
 • Tilpasset opplæring i matematikk. 

  Sønsteby, Caritha Grønvold (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie om tilpasset opplæring i den ordinære matematikkundervisningen. Problemstillingen handler om hvordan den ordinære opplæringen kan tilpasses elevene slik at de kan nå ...
 • Forutsetninger for blomstring. En studie om gruppestørrelsens betydning for tilpasset opplæring. 

  Hovsbakken, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Hvordan opplever grunnskolelærere at gruppestørrelsen påvirker deres arbeid med tilpasset opplæring? Studien omfatter faktorer som påvirker lærerens arbeid med tilpasset opplæring innenfor mindre og større ...
 • En kvalitativ studie med bruk av intervju. En trygg havn for barn i fosterhjem. 

  Olsen, Ulrikke Retzina Lystad (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunk i hvordan en god relasjon til læreren kan virke inn på fosterbarnets identitetsutvikling. En lærer tilbringer flere timer daglig med fosterbarna og vil dermed ha stor betydning for ...
 • Foreldresamarbeid. 

  Juven, Hilde (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er skole-hjem samarbeid, og problemstillingen er ”Hvordan kan jeg som nyutdannet lærer legge til rette for samarbeid med foreldre?”. Skole-hjem samarbeid er helt avgjørende for at ...
 • Introduksjon av partikkelmodellen på 4.trinn. 

  Finnstun, Carina Marie (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: Hvordan kan man introdusere partikkelmodellen allerede på 4.trinn? I den forbindelse har jeg gjennomført et undervisningsopplegg om stoffer over 4 uker. Jeg har brukt ...
 • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

  Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
 • Tilpasset opplæring. Et politisk begrep som skal tolkes pedagogisk. 

  Espegard, Maria (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Denne oppgaven belyser begrepet tilpasset opplæring og hvilke utfordringer skolen står ovenfor. Tilpasset opplæring har eksistert innenfor skolepolitikken siden 1970-tallet. Likevel viser flere studier at det er ...
 • ”Motivasjon og læring i matematikk” 

  Løvstad, Karl Martin (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Motivasjon og læring henger sammen. Målet med denne oppgaven er å undersøke ved hjelp av teoretiske rammer og kvalitativ metode hvordan tre matematikklærere på ulike trinn i barneskolen arbeider for å motivere ...
 • Sammen er vi sterkere - en oppgave om hvordan læreren tilrettelegger for samarbeid med foresatte til elever med atferdsproblematikk 

  Vestheim, Lene Wettre (Bachelor thesis, 2015)
  Norsk: Temaet for oppgaven er skole-hjem-samarbeid når elever sliter med atferdsproblematikk. Dette vil bli belyst gjennom teoretiske perspektiver, samt intervjuer av personer med erfaring på området: skoleleder, lærer ...

View more