Nye registreringer

 • Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie 

  Lorentzen, Kristine Uv (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir ...
 • #DetPerfekteLiv 

  Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...
 • Sosial ulikhet og psykisk helse 

  Wiik, Trude (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for ...
 • Gratis skolemåltid for å redusere sosiale ulikheter i barns kosthold 

  Haugli, Gro (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling I hvilken grad kan gratis skolemåltid være med å utjevne de sosiale ulikhetene i kostholdet hos barn og unge i skolen? Teori Beskrivelse av sosiale ulikheter, hvordan sosioøkonomisk status måles og ...
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

  Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...
 • Skolebasert fysisk aktivitet og akademisk prestasjon – i et helsefremmende perspektiv 

  Galleberg, Mina Fon (Bachelor thesis, 2017)
  Formål: Skolen er en god arena for å tilrettelegge til fysisk aktivitet for alle barn uansett posisjon i samfunnet. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke sammenhengen mellom tilrettelegging av fysisk aktivitet i ...
 • Fysisk aktivitet som forebygging og behandling av depresjon – En litteraturstudie 

  Engen, Siv (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: På hvilken måte kan fysisk aktivitet brukes i forebygging og behandling av depresjon hos voksne? Teori: I teoridelen ses det på fysisk aktivitet, anbefalingene for fysisk aktivitet, helsegevinster og ...
 • Ensomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektiv 

  Eriksen, Helene Skeie (Bachelor thesis, 2017)
  Metode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner ...
 • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos personer med depresjon og angst: Ett litteraturstudie 

  Bakkehaug, Monika Skaug (Bachelor thesis, 2017)
  Metode: Litteraturstudie. Konklusjon: Funnene i denne oppgaven tilsier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon. For angst er det noe motstridene resultater, men assosieres hovedsakelig med en positiv effekt ...
 • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

  Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
 • Politisk folkehelse: skatter og subsidier for å fremme folkehelsen i Norge 

  Djupvik, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Kan statlige tiltak som avgifter eller subsidier fungere som virkemidler mot et sunnere kosthold i Norge? Teori: Beskrivelse av hva et sundt kosthold er, sosiale ulikheter, folkehelsemeldinger og ulike ...
 • Hvordan kan overvektige motiveres til fysisk aktivitet gjennom en livsstilsendringsprosess? 

  Enger, Martine Anseth; Ulven, Ingrid (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan sosial støtte og motiverende intervju påvirke psykologiske behov og motivasjon ved livsstilsendring i fysisk aktivitet hos overvektige?» Metode: I oppgaven har vi gjennomført en litteraturstudie ...
 • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

  Aune, Marthe Svendsen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
 • Yoga mot stress - en litteraturstudie med et utvalg av voksne, med eller uten symptomer på angst og depresjon 

  Aurland, Lene Camilla (Bachelor thesis, 2016)
  Innledning: Stress og stressrelaterte lidelser fører til sykdom, stort sykefravær samt store kostnader for samfunnet. Dette er en stor folkehelseutfordring. Problemstilling: Vil yoga ha helseeffekter på stress og ...
 • Aspartam, en erstatning for tilsatt sukker? 

  Jacobsen, Camilla (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter Camilla Jacobsen Oppgavens tittel Aspartam, en erstattning for tilsatt sukker? Problemstilling Kan aspartam være helseskadelig for voksne mennesker, i så tilfelle, i hvilken mengde? -På hvilken måte kan ...
 • Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi - En litteraturstudie 

  Thoreplass, Tone Berit (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Tone Berit Thoreplass, Bachelor i Folkehelse, 2013- 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi- En ...
 • Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller - En litteraturstudie om sykefraværet i Norge 

  Søfting, Malin (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Malin Søfting. Tittel: Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller- En litteraturstudie om sykefraværet i Norge. Problemstilling: Potensielle årsaker til sykefravær i den generelle yrkesaktive befolkningen i ...
 • Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme 

  Verpe, Malene (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Malene Verpe Oppgavens tittel: Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme. Problemstilling: “Hvilken rolle spiller depresjon og angst i utvikling av overvekt og fedme i dagens ...
 • Fysisk aktivitet og sosial angst 

  Sanner, Kjetil (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Kjetil Sanner. Hensikt: Se nærmere på potensialet til fysisk aktivitet som en behandlingsform for sosial angst. Metode: Litteraturstudie. Resultater: Fysisk aktivitet synes å ha en positiv, men begrenset ...
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

  Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...

Vis flere