• Vurdering i kroppsøvingsfaget på videregående trinn. 

   Vårtun, Elin Brandsnes (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan man som kroppsøvingslærer på videregående trinn vurdere sine elever ut fra gitte rammer i læreplan for å fremme læring? Problemstillingen forsøker å besvare hvordan vurderingspraksisen hos tre ...
  • Hvordan er rammebetingelsene for å tilpasse undervisningen for elever med særskilte behov i kroppsøvingsfaget på en videregående skole på Østlandet? 

   Ullersmo, Jeanette Nydahl (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Forteller om min ferd gjennom 3 året på Høgskolen. Her tar jeg for meg hva jeg skal gjøre i oppgaven og hvilket emne jeg skal belyse. Forteller om hvor viktig tilpasset fysisk opplæring er og at hele elevenes ...
  • Fysisk aktivitetsnivå i ungdomsskolen sett i forhold til Helsedirektoratets anbefalinger 

   Løkken, Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan er det fysiske aktivitetsnivået hos elever ved en utvalgt ungdomsskole på Østlandet? Er nivået i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger?». Metode: For å kunne få svar på min problemstilling ...
  • Holdninger og atferd tilknyttet fysisk aktivitet og kosthold. 

   Nordahl, Simen Øyen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: 1. Hvilke holdninger og hvilken atferd har elever i 7 klasse i grunnskolen tilknyttet fysisk aktivitet og kosthold? 2. Kan vi se noen forskjeller mellom elevenes fysiske aktivitet og kosthold i forhold ...
  • Læringsklima og tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske behov 

   Bovolden, Helene Kronvold (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan motivasjonelt klima påvirker elevenes grunnleggende behov? Metode: Kvantitativ metode med spørreundersøkelse på elever i grunnskolen i Sør-Østerdalen, med fokus på 9- og 15-åringer. Resultat: Gjennom ...
  • Holdninger til kroppsøvingsfaget på ungdomsskolen 

   Myhrer, Kristian (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Min hovedproblemstilling: «Hvilke holdninger har ungdomsskoleelever til kroppsøvingsfaget?». Teori: Jeg tar for meg teorien rundt holdninger i kroppsøving, og emnene faget inneholder i forhold til ...
  • Inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget 

   Kalstad, Mari (Bachelor thesis, 2012)
   Hovedproblemstilling: Hvilke konsekvenser får inkludering og/eller ekskludering for elevene med tanke på kroppsøvingslærernes handlinger og metoder? I lys av dette kommer tiltak som kroppsøvingslærerne gjør for at elevene ...
  • Påvirker kroppsøvingsfaget forholdet 9.klassinger har til fysisk aktivitet ellers i hverdagen? 

   Høiby, Lars Henning (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Denne oppgaven tar for om kroppsøvingsfaget påvirker forholdet 9.klassinger har til kroppsøvingsfaget generelt. Problemstilling: Påvirker kroppsøvingsfaget forholdet 9.klassinger har til fysisk aktivitet ...
  • Kan vurdering for læring bidra til å understøtte elevenes utvikling i kroppsøving? 

   Øvstehage, Marianne (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling Kan vurdering for læring bidra til å understøtte elevenes utvikling i kroppsøving? Metode Først litt generelt om metode og så om kvalitative og kvantitative metoder. Jeg har brukt begge metodene i min ...
  • Leirskolen som påvirkning til friluftslivsundervisning i grunnskolen 

   Kjernli, Jorid (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: I hvilken grad påvirker leirskoleopphold lærernes egen friluftlivsundervisning i egen skole? Teori: Teorien presenterer leirskolen og hvordan friluftsliv hører hjemme i grunnskolen gjennom gjeldende ...
  • Tilpasset opplæring i kroppsøving i videregående skole 

   Anstensen, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring. Problemstilling lyder som følger: ”Hvordan ivaretas tilpasset opplæring i kroppsøving på en utvalgt videregående skole og hvordan tilrettlegger lærerne kroppsøving ...
  • Toppidrett og videregående skole 

   Antonsen, Espen (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse hva som motiverer idrettsungdom til å kombinere utdanning ved siden av satsingen på en idrett. Mitt ønske har vært å belyse dette opp mot selvbestemmelsesteorien. Forfatter: Espen ...
  • Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner 

   Falldalen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Henning Falldalen. Oppgavens tittel Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner. Influence of top sports student nutrition habits. Problemstilling Hvilke faktorer mener toppidrettselever påvirker egne ...
  • «Pokaler eller bøker»? - En kvalitativ studie av gutters kombinasjon av toppidrett med studier. 

   Nordby, Marius Bentstuen (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marius Bentstuen Nordby Faglærer kroppsøving 2013, høgskolen i Hedmark, avd. Elverum Oppgavens tittel: «Pokaler eller bøker»? – En kvalitativ studie av gutters kombinasjon av toppidrett med studier. Prob ...
  • Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer 

   Andersen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marius Andersen, student ved bachelor i faglærer i kroppsøving, ved Høyskolen i Hedmark, avdeling Elverum Oppgavetittel: «Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer». Problemstilling: Er ...
  • Motivasjon til kroppsøving 

   Gullerud, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling / problemfelt: Blir elever i kroppsøving mer indre motivert av elevstyrt kroppsøving i forhold til lærerstyrt kroppsøving? Jeg vil igjennom min undersøkelse (litteratursøk) finne ut om tidligere forskning ...
  • Kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget 

   Kummeneje, Simen (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Simen Kummeneje. Tittel: Kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget. Bakgrunn: I dagens Norge er vi veldig opptatt av tilpasset opplæring og å få alle med i undervisningen. Med årene har kjønnsdeling av klassene, ...
  • Læringsutbytte i kroppsøving 

   Moe, Ola Erik Heen (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Ola Erik Heen Moe Tittel: Norsk tittel: Læringsutbytte i kroppsøving Innledning: Her tar jeg for meg hvorfor jeg skriver oppgaven, bakgrunn og problemfelt. I tillegg ser jeg på oppbygningen av oppgaven og ...
  • Hvordan fysisk inaktive ungdommer påvirker legitimeringen av kroppsøving? 

   Bertelsen, Richard (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Richard Bertelsen, Faglærer kroppsøving 2013, Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum Oppgavens tittel: Hvordan fysisk inaktive ungdommer påvirker legitimeringen av kroppsøving? Problemfelt: Målet med denne ...
  • Bruk av uteskole: er det forskjeller i by og bygd? 

   Rasmussen, Lise Linn Elde (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag Forfatter: Lise Linn Rasmussen Oppgavens tittel: Bruk av uteskole, er det forskjeller i by og bygd? Problemstilling: I hvor stor grad er det forskjeller mellom by og bygd i bruk av uteskole på barneskoler ...