Fra og med 2018: Bacheloroppgaver med karakter A eller tilsvarende. Til og med 2017: Bacheloroppgaver med karakter A, B eller tilsvarende.

Collections

Recent Submissions

 • Hvordan håndterer eiendomsmeglere reklamasjonssaker ved kjøp/salg av fast eiendom? 

  Lutnæs Engelhardt, Camilla; Ilseth Heia, Sindre (Bachelor thesis, 2018)
  Denne kvalitative bacheloroppgaven handler om hvordan eiendomsmeglere håndterer klagesaker ved kjøp/salg av fast eiendom. Oppgaven tar opp bakgrunnen for hvorfor partene klager, hvilke klagesaker som går igjen flest ganger ...
 • Hvordan kan en faktor som “off-market”-salg påvirke eiendomsmeglers rolle i et eiendomssalg? 

  Svee Austad, Amalie; Einarsen, Marion; Schei, Rakel (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven tar vi for oss en eiendomsmeglers rolle i et salg uten annonsering, “off market”. Dette er et tema som er spennende å belyse fordi det gjerne blir fremstilt negativt i media. Dette er en salgsform ...
 • Hvordan kan et off-market salg gjennomføres i tråd med god meglerskikk? 

  Bøhmer, Ingrid; Bakken Larsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018)
  Eiendomsmeglingsbransjen er en bransjen som til enhver tid er i medias søkelys og blir ofte omtalt negativt. Etter Brennpunkt dokumentaren “Boligbobla”, som ble vist på NRK den 24.10.2017, ble bransjen på ny satt i hardt ...
 • Koordinering i offentlig forvaltning 

  Aamodt Almås, Aleksander; Hauge Knutsen, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er smittebåren trussel. Vi har valgt dette temaet for å belyse samfunnsvitenskapelige moment ved en tematikk og problemstilling vi ikke har mye sammenligningsgrunnlag med, og derfor ønsker ...
 • Atomberedskap ved nødetatene i Oslo 

  Sandvik, Christoffer; Skjellstad, Maja Adine (Bachelor thesis, 2018)
  Dette prosjektet har til hensikt å se på hvordan nødetatene i Oslo jobber opp mot et scenario som omhandler et atomangrep. Vi har sett på hvilket fokus det er på atomberedskap blant nødetatene i Oslo i dag, og om det ...
 • Hva er markedets holdning til kjøp av bolig, uten bruk av eiendomsmegler? 

  Brenden, Heidi; Dahlsrud, Christin; Kjendlie, Kathrine (Bachelor thesis, 2018)
  I denne oppgaven har vi ønsket å se på markedets holdning til kjøp av bolig uten bruk av mellommann. I tillegg har vi sett på hvilken risiko kjøper blir eksponert for ved slik omsetning av eiendom, sammenlignet med salg ...
 • Innføring av Robotic Process Automation (RPA) i Pipelife Norge 

  Boge, Stein (Bachelor thesis, 2018)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en innføring av Robotic Process Automation (RPA) vil påvirke den operasjonelle effektiviteten i Pipelife Norge i form av kostnadsbesparelser og økt kvalitet på rutineoppgaver. ...
 • Beredskapsarbeid i utdanningssektoren - Et kvalitativt blikk på grunnskolen 

  Klevhus, Anders; Nordhagen, Ingrid Agnethe (Bachelor thesis, 2018)
  Bacheloroppgaven ser nærmere på beredskapen i utdanningssektoren, med fokus på barne- og ungdomsskoler. Vi valgte dette fordi vi gjennom tre år har hatt fag relatert til ledelse og organisasjon med innslag av fag relatert ...
 • Viktig melding – Les på Twitter Myndighetenes bruk av sosiale medier i krisekommunikasjon 

  Bakke, Kjetil; Skavern Nerem, Line Kristin (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er et resultat av Bachelorstudiet i beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, campus Rena. Sosiale medier har kommet for å bli, og det er blitt et stadig mer benyttet verktøy for ...
 • Når rollene forandrer seg, hva nå? 

  Andersson-Mutara, Elizabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Kols har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en folkesykdom og antas til å bli den syvende ledende årsaken til uføretrygd innen 2030. I tillegg politisk signaler tyder på at pårørende vil få en ...
 • Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

  Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...
 • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

  Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
 • Foreldre til barn i palliativ fase 

  Grindvoll, Anita; Grøtting, Eva Cecilie (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse ...
 • Smertelindring til opioidavhengige pasienter 

  Andersen, Marie; Johansen, Emily (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn I 2015 ble det rapportert at 17,7 millioner mennesker i verden anvendte opioider. Rusavhengighet blir beskrevet som et syndrom bestående av en rekke symptomer som fører til at personen har nedsatt kontroll på ...
 • Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg (Alces alces) 

  Haugen, Marte Bakka (Bachelor thesis, 2018)
  I Norge blir over 30 000 elg (Alces alces) skutt årlig, og førstehåndsverdien på felte elg er på over 330 millioner kroner. Hygiene og temperatur er viktige faktorer i slakte- og mørningsprosessen. Like viktig er det hvordan ...
 • Drømmehuset 

  Bay, Kristen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: «Hva kan man oppnå ved å utnytte de ulike egenskapene i en gruppe i et tverrfaglig prosjektarbeid»? Jeg har gjennomført et tverrfaglig prosjektarbeid med en førskolegruppe. Temaet for prosjektarbeidet har vært hus, ...
 • Kompetanseheving for personalet tilknyttet tema utrygg tilknytning hos barnehagebarn 

  Pålerud, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på barn med en utrygg tilknytning. Gjennom kompetanseheving hos personalet vil jeg belyse disse barna og deres tilknytningsadferd.. Jeg har valgt følgende problemstilling: ...
 • Tilknytning i små og store barnegrupper 

  Bugueno, Hanne Fodnes (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet små barns tilknytning i store og små barnegrupper. Problemstillingen er; Påvirker størrelsen på barnegruppa kvaliteten på tilknytningen? For å kunne svare på dette har ...
 • Forebygge mobbing i barnehagen 

  Holtet-Stokkebekk, Anniken (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om tema mobbing og hvordan barnehagelærere kan arbeide med forebygging av mobbing i barnehagen. Jeg har brukt kvalitativt intervju for å undersøke hvordan barnehagelærere arbeidet med ...
 • Hvordan tilpasse undervisningen i kroppsøving for å skape inkludering av elever med funksjonsnedsettelser 

  Skyer, Elise (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan tilpasset opplæring på kroppsøvingsarenaen skape et inkluderende miljø for elever med funksjonsnedsettelser?». Teori: Temaene tilpasset opplæring og ulike tilnærminger til dette samt ...

View more