Fra og med 2018: Bacheloroppgaver med karakter A eller tilsvarende. Til og med 2017: Bacheloroppgaver med karakter A, B eller tilsvarende.

Collections

Recent Submissions

 • Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

  Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...
 • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

  Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
 • Foreldre til barn i palliativ fase 

  Grindvoll, Anita; Grøtting, Eva Cecilie (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse ...
 • Smertelindring til opioidavhengige pasienter 

  Andersen, Marie; Johansen, Emily (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn I 2015 ble det rapportert at 17,7 millioner mennesker i verden anvendte opioider. Rusavhengighet blir beskrevet som et syndrom bestående av en rekke symptomer som fører til at personen har nedsatt kontroll på ...
 • Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg (Alces alces) 

  Haugen, Marte Bakka (Bachelor thesis, 2018)
  I Norge blir over 30 000 elg (Alces alces) skutt årlig, og førstehåndsverdien på felte elg er på over 330 millioner kroner. Hygiene og temperatur er viktige faktorer i slakte- og mørningsprosessen. Like viktig er det hvordan ...
 • Drømmehuset 

  Bay, Kristen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: «Hva kan man oppnå ved å utnytte de ulike egenskapene i en gruppe i et tverrfaglig prosjektarbeid»? Jeg har gjennomført et tverrfaglig prosjektarbeid med en førskolegruppe. Temaet for prosjektarbeidet har vært hus, ...
 • Kompetanseheving for personalet tilknyttet tema utrygg tilknytning hos barnehagebarn 

  Pålerud, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på barn med en utrygg tilknytning. Gjennom kompetanseheving hos personalet vil jeg belyse disse barna og deres tilknytningsadferd.. Jeg har valgt følgende problemstilling: ...
 • Tilknytning i små og store barnegrupper 

  Bugueno, Hanne Fodnes (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet små barns tilknytning i store og små barnegrupper. Problemstillingen er; Påvirker størrelsen på barnegruppa kvaliteten på tilknytningen? For å kunne svare på dette har ...
 • Forebygge mobbing i barnehagen 

  Holtet-Stokkebekk, Anniken (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om tema mobbing og hvordan barnehagelærere kan arbeide med forebygging av mobbing i barnehagen. Jeg har brukt kvalitativt intervju for å undersøke hvordan barnehagelærere arbeidet med ...
 • Hvordan tilpasse undervisningen i kroppsøving for å skape inkludering av elever med funksjonsnedsettelser 

  Skyer, Elise (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan tilpasset opplæring på kroppsøvingsarenaen skape et inkluderende miljø for elever med funksjonsnedsettelser?». Teori: Temaene tilpasset opplæring og ulike tilnærminger til dette samt ...
 • Pedagogisk ledelse av ansatte i barnehagen med kvalitativt fokus 

  Sørensen, Birgitte (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man som pedagogisk leder i barnehagen kan utføre sin profesjonsrolle på en god måte ovenfor sine medarbeidere, for å oppnå bedre kvalitet i barnehagen. Jeg vil i oppgaven ...
 • Elevmedvirkningens betydning for mestringsforventning, og læreren som tilrettelegger 

  Karterud, Julie (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som omhandler elevmedvirkning, mestringsforventning og lærerens rolle i forhold til elevmedvirkning og mestringsforventning. Problemstillingen som skal besvares er som ...
 • Å være sammen i/om bevegelsen. Kroppslig samspill med de yngste barna. 

  Kolseth, Kari Marte Steinsrud (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg de yngste barnas kroppslige samspill og hvordan vi som voksne og ansatte i barnehagen kan møte og besvare dette samspillet. Min nysgjerrighet har vært rettet mot bevegelsen og hvordan man ...
 • «Vi har undret oss over kongler mange ganger før» 

  Korsrud, Silje Killi (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Dette er en bachelor ved Høgskolen Innlandet, avdeling Hamar, Luna, våren 2018. Hovedfokuset for dette studiet har vært barns utvikling, lek og læring. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i hvilken rolle ...
 • Lek som metode for bearbeidelse av sorg hos barn i barnehagen. 

  Bolsø, Anne (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Problemstillingen i arbeidet med denne studien under dette studiet er å undersøke hvilke adferdsmønstre og behov barn i sorg har, og hvordan barnehagelæreren kan møte disse i lek. Barn i sorg er sårbare, og har ...
 • Barnehagen som læringsarena 

  Mæhlum, Julie Marie Hommel (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I min bachelor oppgave har jeg valgt å se nærmere på det læringstrykket barnehagen i dag står ovenfor, og hvordan dette læringstrykket kan utfordre barnehagelærerens praksis og forståelse av læring. Jeg har med det ...
 • Personalets tilnærming til det kulturelle mangfoldet i barnehagen 

  Mohamed, Ashwaq Abdo (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg som forsker ønsket å finne ut om personalets holdningspraksis, i arbeid med flerkulturell barnehage. I den forstand har jeg definert min problemstilling: På hvilke måter kommer ...
 • Barns risikolek 

  Jonsen, Silje Rohaugen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan utvalgte barnehager legg til rette for risikolek på barnehagens uteområder. I tider hvor sikkerhet har fått mye oppmerksomhet, kan det være nyttig å vite hvordan ...
 • Barns selvfølelse 

  Løvstad, Cathrine B. (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Innhold: Denne oppgaven har tema barns selvfølelse og fokuset er hvilken kunnskap barnehagelærere har om hvordan man kan arbeide for å fremme denne i barnehagen. For å få svar på problemstillingen min har jeg ...
 • «Spor av inntrykk, spor av uttrykk. - Et bildebokprosjekt». 

  Suhr, Anette Sætermo (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Jeg har i denne oppgaven laget ei billedbok for de yngste hvor jeg har forsøkt å se boka som et estetisk produkt – altså noe som engasjerer sanser og følelser, fremfor et instrument for språklæring eller ren ...

View more