Recent Submissions

 • Oksygenterapi og pusteøvelser som forebygging av postoperative lungekomplikasjoner på oppvåkningen 

  Murud, Kristina; Myhren, Camilla (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Egne erfaringer viser at oksygenbehandling på postoperative avdelinger brukes som standard tiltak til alle pasienter men er oftest ikke individuelt tilpasset. Pusteøvelser gjennomføres ikke som standard tiltak, ...
 • ”Vi var helt på villspor, masken og jeg”: Hvordan kan intensivsykepleieren forebygge angst hos KOLS-pasienten ved førstegangs maskebehandling 

  Norman, Helene; Sevilhaug, Guro Røed; Fonnås, Irene Strand (Student paper, others, 2016)
  Vi møter hyppig pasienter med KOLS-eksaserbasjon i vårt arbeide som intensivsykepleiere. KOLS-pasienten har ofte behov for avansert behandling og de kan erfare åndenød som utmattende ledsaget av en sterk følelse av angst. ...
 • Demensdiagnose, hva nå? 

  Ødegården, Kristin Stenshjemmet (Student paper, others, 2016)
  Innledning: I Norge i dag er det ca. 77 000 personer med demens. Mange personer får demensdiagnosen sent i forløpet, noen får ingen diagnose i det hele tatt. Alzheimers sykdom er blant de største sosiale, helsemessige og ...
 • Fra «standardpakker» til individuell tilpasning 

  Granlien, Elise (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Helse– og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer med tanke på demografisk utvikling. Antall eldre øker og flere vil få behov for hjelp fra det offentlige. Samtidig blir det færre til å utføre hjelpen. ...
 • Aktiv i eget liv 

  Bjørkmann, Kristin; Erlien, Britt Reidun Utseth (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn I følge Sundseth (2015) vil fremtidens befolkningssammensetning i Norge, sette velferdssamfunnet under press. De store årskullene fra 1940- og 1950- årene blir pensjonister, samtidig som små årskull fra 1980- og ...
 • Kaptein på egen skute - hele livet 

  Hagen, Monica; Huuse, Kristiane; Sandmoen, Maren (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ...
 • Det lyt berre gå: En litteraturstudie som handler om å fremme håp og mestring hos slagpasienter i rehabiliteringsprosessen 

  Lilleåsen, Hilde Marie Kynneggen; Sørslett, Guri Linda Bakken; Blindheim, Bente (Student paper, others, 2015)
  Bakgrunn: ca.16000 personer rammes av hjerneslag hvert år. I dag er det en av de vanligste årsakene til alvorlig funksjonshemming. Hjerneslag oppstår akutt og er vanskelig og utfordrende. Pasienten rammes fysisk, psykisk ...
 • Å finne igjen egne ressurser 

  Bjerke, Laila (Student paper, others, 2015)
  Problemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og ...
 • Sett, hørt, forstått og anerkjent: Hvordan redusere vold på NAV? 

  Trætteberg, Ragnhild Elise Solbu (Student paper, others, 2016)
  Oppsummering: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan NAV-ansatte kan møte brukere på en slik måte at de ikke kjenner behov for å utøve vold eller true med det. Dette er en sentral problematikk da sosionomer, vernepleiere ...
 • Housing First – veien inn i bolig? 

  Draget, Heidi Bratterud (Student paper, others, 2016)
  Innledning: Å eie eller leie bolig er en selvfølge for de fleste mennesker i Norge, et av verdens rikeste land med et godt utbygd velferdssystem. De fleste av innbyggerne i Norge bor godt, men dette gjelder ikke alle. I ...
 • Ungdom og kreft 

  Jacobsen, Marita Cecilia (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I Norge er det omtrent 150 barn mellom 0 – 15 år som får kreft, og i alderen 15 – 18 år er det knapt 200 nye tilfeller årlig. Når et barn får kreft rammes hele familien. Under behandlinger er det ubehaget av ...
 • Helsesøsters betydning for fullamming fram til seks måneder 

  Ystrøm, Lillian Unosen (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Amming har mange helsefordeler. Morsmelk er infeksjonsforebyggende, og det er den optimale spedbarnsernæringen. To norske studier viser at selv om det anbefales å fullamme til barnet er seks måneder, er det de ...
 • Hvordan forebygger helsesøster overvekt i barneskolen? 

  Myrkaskog, Silje Grønningen (Student paper, others, 2016)
  Nøkkelord: Forebygge, overvekt, barn, barneskolen, helsesøster. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan helsesøster kan forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen der overvekt ...
 • Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten 

  Bjaadal, Guro Lester (Student paper, others, 2016)
  Tittel Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten Bakgrunn I oppgaven min har jeg ønsket å se på om kommunene følger opp anbefalt bemanningsnorm for helsesøstre i skolehelsetjenesten. Anbefalingen er et ledd i planen om å ...
 • ”Da Lykkeliten kom til verden” 

  Nyberg, Hilde Anette (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Depressive symptomer i barselperioden rammer mellom 10 og 15 % av nybakte mødre (Folkehelseinstituttet, 2014). En depresjon i barselperioden kan ha uheldige konsekvenser både for mors helse og barnets utvikling. ...
 • Den helsefremmende samtalen 

  Gaden, Bente (Student paper, others, 2016)
  Tittel: Den helsefremmende samtalen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er at helsesøstre skal få økt innsikt og kunnskap om hvor betydningsfull relasjonskompetanse er i møte med barseldeprimerte. Hvordan helsesøster gjennom ...
 • «Like barn prater best» – Samtalegrupper som metode for barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd 

  Sagstuen, Lene (Student paper, others, 2016-09-30)
  Tittel: «Like barn prater best - Samtalegruppe som metode for barn som opplever samlivsbrudd» Bakgrunn: Forekomsten av skilsmisser er høy både i Norge og resten av verden. Studier viser at barn og unge som opplever ...
 • Skolevegring i et helsesøsterperspektiv 

  Huse, Silje Katrine Sandsdalen (Student paper, others, 2016-09-30)
  Tittel: « Skolevegring i et helsesøsterperspektiv Hensikt og formål: Hensikten med oppgaven er at helsesøster skal få dypere forståelse for begrepet skolevegring og en økt innsikt i- og bevisstgjøring av sin rolle i møte ...
 • Må det gjøre så vondt? 

  Raanaa, Inger (Student paper, others, 2016-09-30)
 • Endelig hjemme - Glede og utfordringer 

  Haugstad, Elise Furuholmen (Student paper, others, 2016-09-30)
  Tittel: Endelig hjemme- Glede og utfordringer. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan helsesøster best kan møte premature og deres foreldre når de utskrives fra sykehuset. Helsestasjonen har ...

View more