Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Heidi Kraft
dc.date.accessioned2013-07-05T09:11:13Z
dc.date.available2013-07-05T09:11:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100076
dc.description.abstractTeori og empiri tilsier at menn er tilbøyelige til å bli risikovillige når det er kvinner i nærheten. Fenomenet er for så vidt godt dokumentert. Denne studien har til hensikt å undersøke forekomsten av dette fenomenet i en Forsvarskontekst. Studien består av en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metodikk, basert på spørreundersøkelse og observasjoner i felt. Utvalget består av kandidater, både menn og kvinner, under Forsvarets opptak og seleksjon (Fos) på Kjevik i januar 2013. Problemstillingen for oppgaven lyder: ”I hvilken grad er menn i Forsvaret mer risikovillige under fysisk nærvær av kvinner?” Følgende hypoteser ble testet ut med utgangspunkt i problemstillingen: 1. Unge menn viser i utgangspunktet større risikovillighet enn kvinner 2. Unge menn viser større risikovillighet når det er kvinner til stede. I tillegg ble følgende forskningsspørsmål belyst: Er det forskjell mellom forsvarsgrenene når det gjelder risikovillighet? Studien ble gjennomført med to sett data; spørreskjema og kvasi-eksperiment i felt. Til tross for at målingene ikke avdekket signifikante forskjeller, viser resultatene at de fleste mennene viste noe høyere risikovillighet enn kvinnene i undersøkelsen. Det ble imidlertid ikke funnet signifikante forskjeller. Videre viste undersøkelsen at det ikke er grunnlag for å si at menn blir mer risikovillige når det er kvinner i nærheten. Studien viser på dette grunnlaget kun svak støtte til myten om menns risikovillighet ved kvinnelig tilstedeværelse. Enkelte menn i undersøkelsen viste imidlertid stor økning i risikovillighet og markant justering av atferd ved kvinnelig tilstedeværelse. Disse sporadiske tilfellene kan imidlertid ikke tas til inntekt for å generalisere over alle mennene som deltok i kvasi-eksperimentet. Det ble heller ikke funnet grunnlag for å anta at soldater fra Hæren er mer risikovillige enn kandidatene fra de andre forsvarsgrenene. Undersøkelser fra andre land er ikke nødvendigvis overførbare til norske forhold. Det eksisterer en annen kultur knyttet til kjønnsroller, likestilling og likeverd enn det vi har i Norge. Dette kan gi seg utslag for hvordan intra-seksuell konkurranse og inter-seksuell konkurranse uttrykkes. Det betyr ikke at slik konkurranse ikke forekommer i Norge, men at det kan ha et annet uttrykk og dermed kanskje ikke komme like tydelig frem gjennom målinger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectRisikoviljeno_NO
dc.subjectForsvaretno_NO
dc.subjectKjønnsforskjellerno_NO
dc.titleRisikovillighet: tøffer menn seg for kvinner? Sannhet eller myteno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber76no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel