• Anslagmetoden [Håndbok 217] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;217, Book, 2005)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av håndbok 217 Anslagmetoden, som utkom juni 2000, basert på nye kunnskaper og de erfaringer som er gjort frem til i dag. Den er justert for feil, strammet opp og delt inn i tre deler. ...
  • Anslagsmetoden [Håndbok 217] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;217, Book, 2011)
   Denne håndboken er en revidert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i oktober 2005. Inndelingen er justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag 4.0. Den reviderte ...
  • Arbeid på og ved veg : krav og retningslinjer til varsling og sikring : [Håndbok 051] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2012)
   Utgangspunktet for håndboka er hensynet til sikkerhet for arbeidere og trafikanter. Sentralt i dette er vegvesenets 0-visjon, som betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ...
  • Arbeidsvarsling: Retningslinjer [Håndbok 051] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1988)
   Denne håndboken inneholder Vegdirektoratets forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, fastsatt 1. mars 1984; andre bestemmelser som kan komme til anvendelse ved arbeid på veg; og utfyllende retningslinjer for ...
  • Arbeidsvarsling: retningslinjer [Håndbok 051] 

   Hafting, Morten; Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2006)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i § 35 i skiltforskriften av 7. oktober 2005 fastsatt nye tekniske bestemmelser (normaler) og retningslinjer for arbeidsvarsling på offentlig veg. Bestemmelsene erstatter tidligere bestemmelser ...
  • Arbeidsvarsling på flerfeltsveger: tillegg til håndbok 051 : retningslinjer [Håndbok 051] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1994)
   Dette heftet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Vegdirektoratet og skal benyttes som supplement til håndbok 051 - Arbeidsvarsling. Heftet behandler de prinsipper og minimumsløsninger som anbefales benyttet på ...
  • Asfalt 2005 - materialer og utførelse : Veiledning [Håndbok 246] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;246, Book, 2005)
   Denne veiledningen utfyller asfaltstoffet i håndbok 018 Vegbygging (utgave 2005). Den er en videreføring av tidligere Asfaltretningslinjer, utgitt av Norsk Asfaltforening. Veiledningen gir en innføring i materialer og ...
  • Avfallshåndtering : Retningslinjer [Håndbok 211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;211, Book, 1998)
   Hensikten med retningslinjene “Avfallshåndtering” er å få redusert avfallsmengdene samt å sikre en enhetlig, systematisk og miljøvennlig håndtering av det avfallet som oppstår i Statens vegvesen. Retningslinjene gir føringer ...
  • Avfallshåndtering: retningslinjer [Håndbok 211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;211, Book, 2012)
   Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver. Sammenlignet med forrige utgave av håndboken, er kravene i denne utgaven i stor grad rettet mot byggherrevirksomheten. ...
  • Beredskapsbruer : elementoversikt, Type Mabey Universal [Håndbok 294] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;294, Book, 2013)
   Håndbok 294 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...
  • Beredskapsbruer : monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal [Håndbok 293] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;293, Book, 2013)
   Håndbok 293 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesens sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
  • Betongdekker : veiledning [Håndbok 179] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;179, Book, 1994)
   Denne håndboken inneholder: Del 1: Betongdekker, planlegging og utførelse. Del 2: Betongdekker, Vedlikehold. I Del 1 er det regnet med bruk av plastisk betong med høyfast kvalitet og stor slitestyrke. I Del 2 er ...
  • Bompengeprosjekter: veiledning [Håndbok 102] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;102, Book, 2001)
   Formålet med denne håndboken er å gi en samlet framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte avtaler, vil vilkårene også gjelde for igangværende bompengeprosjekter.
  • Bomstasjoner : veiledning [Håndbok 240] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;240, Book, 2003)
   Den foreliggende Håndbok 240 Bomstasjoner omhandler grunnleggende tekniske forhold som er viktige å kjenne ved etablering av bomstasjoner. Etablering og drift av bomstasjoner er et meget omfattende tema som berører en rekke ...
  • Brigde decks: Waterproofing and wearing course : guidelines [Handbook 145e] 

   Haga, John Erik; Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145e, Book, 1997)
   These guidelines for protection of bridge decks, shall be used in design and construction of bridges and in maintenance of such where wear from traffic, or where the use of salt in winter maintenance necessitate the ...
  • Brudekker: fuktisolering og slitelag : retningslinjer [Håndbok 145] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145, Book, 1997)
   Disse retningslinjer for beskyttelse av brudekker skal nyttes ved prosjektering og bygging av bruer, og ved vedlikehold av disse hvor det av hensyn til slitasje fra trafikken, eller av hensyn til bruk av salt i vintervedlikeholdet ...
  • Bruforvaltning: Retningslinje [Håndbok R411] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2014)
   Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...
  • Bruforvaltning riksveg : forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg [Håndbok R411] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2018-01)
   Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg gjelder ved forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riksveg. Håndboka inneholder bestemmelser om - bruforvalter - bruadministrasjon - ivaretakelse av ...
  • Bruhåndbok : prosjektering : del 2 [Håndbok 001] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;001, Book, 1981)
   Håndboken har tidligere vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler.
  • Bruhåndbok - 1 : Konstruksjoner i fylling : Plasstøpte kulverter : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1996-03)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for plasstøpte kulverter, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.