• Ecological status assessment of European lakes: a comparison of metrics for phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish 

   Solheim, Anne Lyche; Feld, Christian K.; Birk, Sebastian; Phillips, Geoff; Carvalho, Laurence; Morabito, Giuseppe; Mischke, Ute; Willby, Nigel; Søndergaard, Martin; Hellsten, Seppo; Kolada, Agnieszka; Mjelde, Marit; Böhmer, Jürgen; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Argillier, Christine; Jeppesen, Erik; Lauridsen, Torben L.; Poikane, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Data on phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish from more than 2000 lakes in 22 European countries were used to develop and test metrics for assessing the ecological status of European lakes as required ...
  • Integrated assessment of ecological status and misclassification of lakes: The role of uncertainty and index combination rules 

   Moe, S. Jannicke; Solheim, Anne Lyche; Soszka, Hanna; Golub, Malgorzata; Hutorowicz, Andrzej; Kolada, Agnieszka; Picinska-Faltynowicz, Joanna; Bialokoz, Witold (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The European Water Framework Directive (WFD) requires that the ecological status of waterbodies is assessed using multiple biological quality elements (BQEs) that are combined into a single status class. The recommended ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7132, Research report, 2017)
   Biomassen av planteplankton var i 2016 på omtrent samme nivå som i 2014 og 2015. Kiselalger, svelgflagellater og gullalger utgjorde de største gruppene innen plante-planktonet, og andelen cyanobakterier (blågrønnalger) var ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7255, Research report, 2018)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2017 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav og i god tilstand på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer ...
  • Restaurering av Sæbyvannet. Rapport fra workshop om tilstand, belastninger og mulige tiltak 

   Solheim, Anne Lyche; Gunnarsdottir, Helga; Haande, Sigrid; Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Brabrand, Åge; Jantsch, Tor Gunnar; Hammer, Lars Otto (NIVA-rapport;6536, Research report, 2013)
   Sæbyvannet i Vannområdet Morsa i Østfold har dårlig økologisk tilstand til tross for omfattende tiltak for å redusere eksterne tilførsler av næringssalter de senere år. En workshop ble organisert i januar 2013 for å ...
  • Simulating water quality and ecological status of Lake Vansjø, Norway, under land-use and climate change by linking process-oriented models with a Bayesian network 

   Couture, Raoul-Marie; Moe, S. Jannicke; Lin, Yan; Kaste, Øyvind; Haande, Sigrid; Solheim, Anne Lyche (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Excess nutrient inputs and climate change are two of multiple stressors affecting many lakes worldwide. Lake Vansjø in southern Norway is one such eutrophic lake impacted by blooms of toxic blue-green algae (cyanobacteria), ...
  • Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften? 

   Persson, Jonas; Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Sandlund, Odd Terje; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;6605, Research report, 2013)
   Målet med dette prosjektet var å lage en oversikt over metadata som finnes for de store innsjøene i Norge og vurdere om dataene er tilstrekkelig til å kunne klassifisere økologisk og kjemisk tilstand. Metadata for vannkjemi, ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7144, Research report, 2017-04)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2016 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2016. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7273, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2017 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2017. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften: Resultater for utvalgte innsjøer 2013 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Berg, Marius; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Petrin, Zlatko; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger (NIVA-Rapport;6687, Research report, 2014)
   Målet med dette prosjektet var å fastsette økologisk tilstand i åtte utvalgte innsjøer i hht. kravene til basisovervåking i vannforskriften og det reviderte norske klassifiseringssystemet. Syv av de åtte innsjøene er i ...
  • Utredninger Vansjø 2006 - Undersøkelser av naturtilstanden og eutrofieringsutviklingen i Vansjø 

   Hobæk, A.; Bjørndalen, Knut; Grung, M.; Johansen, Stein Wisthus; Rohrlack, Thomas; Solheim, Anne Lyche; Bennion, Helen; Burgess, Amy; Yang, Handong (NIVA-rapport;5460, Research report, 2009)
   Rapporten redegjør for oppfølgende sedimentundersøkelser i Vansjø 2006, med opptak av sedimentkjerner fra Vanemfjorden og Storefjorden. Basert på resultater fra disse kjernene, og på data fra undersøkelser utført i 2005, ...
  • Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen 

   Ranneklev, Sissel Brit; Jensen, Thomas Correll; Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Meland, Sondre; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Kronvall, Kjersti Wike (Research report, 2016)
   Bygging og drift av vei kan påføre vannmiljøet en rekke ulike belastninger. Her har vi tatt for oss forurenset veivann fra anleggs- og driftsfasen som vil kunne forringe vannmiljøet. Ofte benyttes begrepet sårbar resipient ...
  • Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen 

   Ranneklev, Sissel Brit; Jensen, Thomas Correll; Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Meland, Sondre; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Kronvall, Kjersti Wike (NIVA-rapport;7029, Research report, 2016)
   Bygging og drift av vei kan påføre vannmiljøet en rekke ulike belastninger. Her har vi tatt for oss forurenset veivann fra anleggs- og driftsfasen som vil kunne forringe vannmiljøet. Ofte benyttes begrepet sårbar resipient ...
  • Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver 

   Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6792, Research report, 2015)
   Denne rapporten vurderer hvorvidt de to biologiske indeksene ASPT for bunnfauna og PIT for begroingsalger kan brukes til å tilstandsklassifisere leirvassdrag i henhold til Vannforskriften. Vi gjør dette ved å analysere ...
  • ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7287, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra det tredje året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2017 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Øyeren, Mjøsa og Gjende ...