• Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur 

   Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Anette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan (NINA Temahefte;54, Book, 2014)
   Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse ...
  • Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. 

   Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Anette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn (Research report, 2014)
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway 

   Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; O'Brien, Liz; Wold, Line Camilla; Follo, Gro Irene (Peer reviewed, 2016)
   tThe aim of this paper is to describe the availability of and use of nearby outdoor spaces along a naturecontinuum by Norwegian children. We carried out a nationwide survey of 3 160 parents with childrenaged 6–12 years, ...
  • Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark . Kommunebeskrivelser 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;99, Research report, 2005)
   Østdahl, T. & Skår, M. 2005. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Kommunebeskrivelser. NINA Rapport 99. 122 pp. Evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i ...
  • Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Sluttrapport 

   Skår, Margrete; Østdahl, Torbjørn (NINA rapport;, Research report, 2005)
   Skår, M. og Østdahl, T. 2005. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Sluttrapport. - NINA Rapport 90. Bakgrunn Miljøverndepartementet inviterte i år 2000 åtte kommuner (Sirdal, Vinje, ...
  • Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer 

   Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA rapport;1073, Research report, 2014)
   Denne rapporten beskriver utviklingstrekk innenfor friluftsliv og endringer i samfunnet som er relevant for friluftsliv siden forrige stortingsmelding om friluftsliv ble laget (St.meld. nr. 39 (2000- 2001)). Deltakelse ...
  • «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv 

   Wold, Line C.; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The goal of this study is to gain more knowledge about children's uses and experiences when playing and spending time in nearby nature, without adult presence. The study is based on fieldwork among 26 children aged 12-13 ...
  • Kommunedelplan Åmot Vest. Miljøfaglige innspill 

   Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;340, Research report, 2008)
   Skår, M. og Andersen, O. 2007: Kommunedelplan Åmot Vest. Miljøfaglige innspill. NINA Rapport 340. Åmot kommune har bedt NINA Lillehammer om å gi faglige innspill for å kunne vurdere virkninger av aktuell hyttebygging på ...
  • Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag 

   Skår, Margrete; Kraabøl, Morten; Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Stange, Erik (NINA Rapport;1309, Research report, 2017)
   Skår, M., Kraabøl. M. Øian, H., Andersen. O. og Stange, E. 2017. Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag - NINA Rapport 1309. 93 s. I nær framtid vil konsesjonsvilkår i mange ...
  • Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;91, Research report, 2005)
   Østdahl, T. og Skår M. Omfang av motorisert ferdsel i for-søkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005- NINA Rapport 91. 37 s. Registreringsmetodikk Som et ledd i arbeidet ...
  • Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;14, Research report, 2005)
   Østdahl, T. og Skår, M. 2005. Omfang i motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. - NINA Rapport 14. 39 s. Som et ledd i arbeidet med evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning ...
  • Statlig sikra friluftslivsområder i Oppland. Status og behov 

   Skår, Margrete; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;848, Research report, 2012)
   Skår, M. & Gundersen, V. 2012. Statlig sikra friluftslivsområder i Oppland - Status og behov - NINA Rapport 848. 36 s. Nasjonal handlingsplan for sikring og tilrettelegging av friluftsområder og viktige ferdselsårer for ...
  • The phenomenon of walking: diverse and dynamic 

   Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Nordh, Helena (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Everyday walking is a far-reaching activity with the potential to increase health and wellbeing in the general public. From a phenomenological perspective, walking can be seen as a function of being-in-the-world, where the ...
  • The phenomenon of walking: diverse and dynamic 

   Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Nordh, Helena (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Everyday walking is a far-reaching activity with the potential to increase health and wellbeing in the general public. From a phenomenological perspective, walking can be seen as a function of being-in-the-world, where the ...
  • Walking as urban outdoor recreation: public health for everyone 

   Nordh, Helena; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Bærum, Kim Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study aims to investigate whether the frequency of neighbourhood walks (both for recreation and for transport) is associated with various indicators of demographic and socio-economic position, indicators of selfreported ...
  • Walking as urban outdoor recreation: Public health for everyone 

   Nordh, Helena; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Bærum, Kim Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study aims to investigate whether the frequency of neighbourhood walks (both for recreation and for transport) is associated with various indicators of demographic and socio-economic position, indicators of selfreported ...