• Benchmarking i analyser av omfordeling 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
   Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
  • Best på skolen. Best på jobben? 

   Barth, Erling; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
   Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...
  • Biobrensel - til skade for klimaet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   I februar i år la Klimadirektoratet frem rapporten Klimakur 2020, som omhandler hvordan klimapolitikken bør utformes i årene fremover. En av hovedkonklusjonene i Klimakur er at vi bør satse tungt på biobrensel og ...
  • Biodrivstoffpåbud og avgift 

   Bye, Torstein (Journal article, 2009)
   Diskusjonene omkring biodrivstoffpåbud og avgiftslette på slikt drivstoff tyder på at mange ikke har forstått hvordan påbud virker i markedet og slett ikke samspillseffektene mellom et slikt påbud og avgiftslette. Vi har ...
  • Biodrivstoff - øker det CO2-problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2011)
   For tiden er klima det altoverskyggende miljøproblemet, og klima er også motivet for regjeringens massive satsing på bioenergi. Det sterke fokus på klima fører til at andre viktige miljøproblemer får mindre oppmerksomhet. ...
  • Bioenergi fra skog gjør trolig mer skade enn fossil olje - et tilsvar 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Den typen resonnement jeg her har benyttet, der 1 kWh bioenergi tilført markedet fører til at 1 kWh mindre olje blir konsumert, er vanlig i livssyklusanalyser og gjøres for eksempel uten diskusjon i Bright og Strømman ...
  • Bom på målene 

   Bruvoll, Annegrete; Hasane, Sana (Others, 2010)
   Vårt hovedpoeng er at det er en manglende bevissthet rundt hvilke problemer en faktisk er ute etter å løse i avfallspolitikken. Disse må løftes fram og avklares før politikken settes ut i livet. I stedet løper man ...
  • Det komplekse sykefraværet 

   Bye, Torstein; Berge, Christoffer; Næsheim, Helge Nome (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværsstatistikken har siden den startet i år 2000 vist at sykefraværsprosenten1 har ligget på om lag 7 prosent, men med en del variasjoner fra år til år. Tre temaer er svært sentrale i debatten om sykefraværet; i) ...
  • Det perfekte sertifikat 

   Bye, Torstein (Journal article, 2009)
   I henhold til økonomisk teori kan klimaproblemet løses ved hjelp av enten beskatning av utslipp av klimagasser eller ved hjelp av et kvoteregime med omsetning av utslippstillatelser. Den negative eksternaliteten blir ...
  • Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger 

   De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen argumenterer vi for at krav til minste egenkapital når det ytes boliglån til husholdningene, som ble innført i 2010, har ført til en kraftig økning i dyre forbrukslån til norske husholdninger. Ved kun å ...
  • Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Eksport av russisk gass til Europa 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Moe, Arild; Rosendahl, Knut Einar; Le Tissier, Hilde Hallre (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Eksport av russisk gass til Europa 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Moe, Arild; Rosendahl, Knut Einar; Le Tissier, Hilde Hallre (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Elbilpolitikken - virker den etter hensikten? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Vi har verdens sterkeste virkemidler for støtte til elbiler. Det medfører at antall elbiler vokser raskt her hjemme. Blir konsekvensen mer biltrafikk og større miljøproblemer? Ettersom biltrafikk medfører støy, ...
  • Elektrifisering som klimatiltak? En samfunnsøkonomisk analyse 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Oljeselskapene foretar bedriftsøkonomiske kalkyler av å benytte strøm fra det europeiske nettet versus fra egne gassgeneratorer. CO2-avgiften og kvoteplikt gir selskapene ekstrainsentiver i retning av elektrifisering. bør ...
  • Elsertifikater og fornybar kraft : mål eller middel? 

   Hagem, Cathrine; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2011)
   Hva er hensikten med den foreslåtte loven om elsertifikater? I denne kommentaren vurderer vi elsertifikater som et generelt virkemiddel i energi- og klimapolitikken, og som et virkemiddel for å oppfylle EUs fornybardirektiv. ...
  • Er det noen fremtid for CDM-ordningen? 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I-landene kan oppfylle deler av utslippsforpliktelsene i Kyoto-protokollen gjennom investeringer i utslippsreduserende tiltak i u-land. Siden u-landene hittil ikke har villet påta seg bindene utslippsforpliktelser, har ...
  • Er det strukturelle underskuddet et godt mål på den løpende bruken av oljepenger? 

   Bjørnstad, Roger; Prestmo, Joakim (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Vi viser i denne artikkelen at skillet mellom strukturelle og konjunkturelle endringer i statens underskudd er svært uklart. Det avhenger av metoden for aktivitetskorrigering, sjokkene økonomien opplever og nøyaktig ...
  • Er statsbudsjettet godt tilpasset den økonomiske situasjonen? 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Trolig ble verken prognosene i nasjonalbudsjettet eller ekspansiviteten i finanspolitikken endret etter at den internasjonale finanskrisen eskalerte med Lehman Brothers-konkursen 15. september, selv om budsjettet ble ...