• Austefjordsvassdragene. Vurdering av resipientforhold 

   Tjomsland, T.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;1247, Research report, 1980)
   Rapporten omhandler resultater fra en befaring samt en vurdering av vassdragsutbyggingens virkning på resipientene. Virkningen av de planlagte reguleringsinngrep synes å bli liten. Under forutsetning av at de menneskelige ...
  • Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02 

   Berge, D.; Brettum, P.; Romstad, R.; Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;4613, Research report, 2002)
   Det ble gjennomført en befaringsundersøkelse av 13 vassdragsavsnitt i Lom kommune den 11. og 12. september 2002. De fleste av disse tjener som resipienter for turistanlegg i, eller i tilknytning til Jotunheimen. ...
  • Befaringsundersøkelse av Vikevatnet og Storelva i Harstad kommune 1990 

   Holtan, G.; Brettum, P.; Bækken, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;2609, Research report, 1991)
   Det ble i august 1990 foretatt en enkel befaringsundersøkelse av Vikevatnet og Storelva i Harstad kommune. - Analyseresultatene viser at vannet er basisk (ph>7) og har et høyt innhold av salter.- Dette både pga den kalkrike ...
  • Begroingsobservasjoner i vassdrag i Lier kommune, 1997 og 1998 

   Lindstrøm, E.-A.; Romstad, R. (NIVA-rapport;3955, Research report, 1998)
   Ved befaringer i vassdrag i Lier kommune høsten 1997 og våren 1998 ble det samlet prøver av begroingssamfunnet på 19 elvelokaliteter. Prøvene er bearbeidet ved NIVA etter standard metoder. På grunnlag av begroingssamfunnets ...
  • Begroingsundersøkelse i bekker og elver i Tynset kommune, september 1992 

   Brettum, P.; Kjellberg, G.; Romstad, R. (NIVA-rapport;2910, Research report, 1993)
   Rapporten presenterer resultatet fra en biologisk resipientundersøkelse basert på begroingsorganismer i fire vassdrag i Tynset kommune. Resipientundersøkelsen ble utført ved normalvannføring i elvene i september 1992. ...
  • Biologisk testing av bindemiddel og brytningsvann ved produksjon av emulsjonsgrus 

   Gjessing, E.; Källqvist, T.; Efraimsen, H.; Grande, M.; Romstad, R. (NIVA-rapport;2477, Research report, 1990)
   Ved produksjon av emulsjonsgrus blandes bitumen med en emulsjonsløsning. Når denne bitumen-emulsjonen iblandes grus, fåes et restprodukt, brytningsvann, som kan gi negative miljøeffekter. Toksiteten av emulgatorløsning ...
  • Effekter av plantevernmidler på perifyton i renner 

   Källqvist, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;4559, Research report, 2002)
   Effekten av plantevernmidler på fastsittende alger (perifyton) i rennende vann er undersøkt ved mesocosm-forsøk i renner. Forsøkene omfattet ugrassmidlene linuron, metribuzin og tribenuron-metyl. Utviklingen av perifytonsamfunn ...
  • Etterundersøkelse av forurensningsforhold (1982) i tilknytning til utbyggingen av Eidfjordvassdragene 

   Tjomsland, T.; Brettum, P.; Romstad, R. (NIVA-rapport;1463, Research report, 1983)
   I 1977/1978 ble det utført en resipientundersøkelse i Eidfjordvassdragene. Siden den gang er det gjort reguleringsinngrep i tilknytning til byggingen av Sima kraftstasjon. Dessuten er det bygget renseanlegg i nedbørfeltet. ...
  • Forurensningsvirkninger i Fløafjorden og Skamåni på grunn av utslipp fra Fagernes og Leira kloakkrenseanlegg 

   Holtan, H.; Brettum, P.; Romstad, R. (NIVA-rapport;1972, Research report, 1987)
   Bedømt ut fra begroingsorganismenes mengde og artssammenheng, er Begna på Strekningen Fjøshølen - Øvstevatn markert forurensningspåvirket. Dette skyldes en kombinasjon av forurensningsutslipp fra oppdrettsanlegg for fisk, ...
  • Osenvassdraget. Vurdering av resipientforhold 

   Kristoffersen, T.; Romstad, R.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1237, Research report, 1980)
   Rapporten omhandler resultatene fra en befaring samt en vurdering av vassdragsutbyggingens virkning på resipientforholdene i Osenvassdraget i Sogn og Fjordane. Virkningen av de planlagte reguleringsinngrep synes å bli meget ...
  • Otra 1981. Rutineovervåking 

   Grande, M.; Wright, R.; Brettum, P.; Lindgaard, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;1426, Research report, 1982)
   Også i 1981 var forurensningen av Otra påvirket av 4 hovedfaktorer - reguleringsinngrep, sur nedbør, eutrofiering og industrielle avløpsvann. I strekninger med sterkt redusert vannføring ved Valle var kjemiske og biologiske ...
  • Otra 1982. Rutineovervåking 

   Wright, R.; Grande, M.; Brettum, P.; Løvik, J.; Romstad, R.; Martinsen, K. (NIVA-rapport;1500, Research report, 1983)
   Også i 1982 var forurensningen i Otra påvirket av fire hovedfaktorer - reguleringsinngrep, sur nedbør, eutrofiering og industrielt avløpsvann. I 1982 var nedgangen i pH i Otra ved passering av treforedlingsbedriftene ...
  • Overvåking av begroing i bekker i jordbruksområder i forbindelse med Jova-programmet 2005 

   Johansen, S.; Romstad, R. (NIVA-rapport;5163, Research report, 2006)
   I 2005 ble det gjenomført en enkel undersøkelse av begroingssamfunnet i 10 jordbrukspåvirkede bekker som inngår i JOVA-programmet. Målsettingen i 2005 var a) å dokumentere at det foregår biologisk overvåking i JOVA-felt ...
  • Overvåking av små og mellomstore landbruksforurensede vassdrag i Møre og Romsdal. Undersøkelser i 1994 

   Lindstrøm, E.-A.; Brettum, P.; Romstad, R.; Relling, B. (NIVA-rapport;3449, Research report, 1996)
   Rapporten inneholder resultatene av overvåking i små og mellomstore landbruksforurensede vassdrag i Møre og Romsdal i 1994. Overvåkingen er basert på begroingsobservasjoner og analyser av bakteriologiske prøver. 76 lokaliteter ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hamar kommune i 2007 Frognertjernet 

   Løvik, J.; Mjelde, M.; Romstad, R. (NIVA-rapport;5613, Research report, 2008)
   Frognertjernet er et av Norges mest kalkrike tjern, og det er markert overgjødslet som følge av store tilførsler av næringsstoffer fra befolkning og jordbruk. Basert på middelverdiene for algemengder målt som klorofyll-a ...
  • Overvåking av vannkvaliteten i Mesna-vassdraget 1992-94. Årsrapport for undersøkelsen i 1993 

   Rognerud, S.; Løvik, J.; Kjellberg, G.; Romstad, R. (NIVA-rapport;3003, Research report, 1994)
   Reinsvatn, Mellsjøen, Kroksjøen og Sjusjøen er alle det vi kan kalle middels næringsrike innsjøer (mesotrofe). De har imidlertid en vannkvalitet som gjør at de ligger nær overgangssonen til forhold som er typisk næringsrike ...
  • Overvåking av vann og vassdrag i Randsfjordens nedbørfelt. Årsrapport for 2006 

   Løvik, J.; Romstad, R. (NIVA-rapport;5395, Research report, 2007)
   Vannkvaliteten i Jarenvatnet var mindre god mht. konsentrasjon av fosfor og algemengder i 2006. Innsjøen er betydelig påvirket av næringssalttilførsler fra jordbruk og befolkning og kan karakteriseres som middels næringsrik ...
  • Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006 Finsalbekken 

   Løvik, J.; Romstad, R. (NIVA-rapport;5438, Research report, 2007)
   Konsentrasjonene av totalfosfor og totalnitrogen var forholdsvis høye i Finsalbekken, tilsvarende dårlig til meget dårlig vannkvalitet (tilstandsklasse IV-V). Høyeste konsentrasjon av totalfosfor ble målt i august på ...
  • Overvåking av vassdrag i Løten kommune i 2006 

   Løvik, J.; Romstad, R. (NIVA-rapport;5435, Research report, 2007)
   Undersøkelsene i 2006 viste at store deler av Fura og Vingerjessa var markert overgjødslet og på enkelte strekninger belastet med lett nedbrytbart organisk stoff. Vassdragene var dessuten sterkt forurenset med tarmbakterier ...
  • Overvåking av Vossevassdraget 1981 

   Bakketun, Å.; Brettum, P.; Romstad, R.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1394, Research report, 1982)
   Overvåkingen som startet i 1980 fortsatte i 1981. Et redusert program vil bli gjennomført i de påfølgende år. Vossevassdraget er i betydelig grad utsatt for forurensningstilførsler fra jordbruk, boligbebyggelse og industri. ...