• Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller 

   Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim (Rapporter;53/2010, Research report, 2010)
   Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten ...
  • Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur - industrien tar støyten 

   Benedictow, Andreas; Prestmo, Joakim (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Norsk økonomi klarte seg relativt bra gjennom finanskrisen sammenliknet med andre OECDland. Den økonomiske politikken bidro til at det ikke gikk dårligere, både i Norge og internasjonalt. Etter en periode med gjeninnhenting ...
  • Er det strukturelle underskuddet et godt mål på den løpende bruken av oljepenger? 

   Bjørnstad, Roger; Prestmo, Joakim (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Vi viser i denne artikkelen at skillet mellom strukturelle og konjunkturelle endringer i statens underskudd er svært uklart. Det avhenger av metoden for aktivitetskorrigering, sjokkene økonomien opplever og nøyaktig ...
  • Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten : betydningen for produksjon og sysselsetting i Norge 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim; Tveter, Eivind (Journal article, 2010)
   I 2009 utgjorde bruttoproduktet i petroleumsvirksomheten 22 prosent av BNP i Norge. Denne andelen sier imidlertid lite om petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi. Vi fi nner at anslagsvis 8 prosent av den norske ...
  • Hvor mye av et konjunkturelt sjokk fanges opp av aktivitetskorrigeringer? 

   Bjørnstad, Roger; Prestmo, Joakim (Journal article, 2011)
   Aktivitetskorrigering av statsbudsjettet er vanskelig, men viktig. Aktivitetskorrigeringen bidrar til at de automatiske stabilisatorene i finanspolitikken får virke. Man klarer imidlertid ikke å fange opp alt i ...
  • Krisetiltak : effekten av ulike tiltak belyst med makromodell 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Verdensøkonomien er inne i den kraftigste konjunkturnedgangen siden krigen. Norsk økonomi er ikke skjermet fra dette. Finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak vil imidlertid dempe nedgangen. Beregninger på SSBs ...
  • Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten : hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim (Rapporter;46/2010, Research report, 2010)
   Aktiviteten knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge er i dag høy, men vil bli lavere en gang i framtiden. Denne rapporten forsøker å belyse hvilke utfordringer dette vil innebære for norsk økonomi. En slik analyse kan ...
  • Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim (Journal article, 2011)
   Nedbyggingen av petroleumsnæringen vil i seg selv neppe innebære store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. Bare åtte prosent av dagens sysselsetting er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. ...
  • Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten - Hvilke næringer leverer? 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim; Tveter, Eivind (Rapporter;2010/8, Research report, 2010)
   Petroleumsvirksomheten gir normalt en langt høyere avkastning av produksjonsfaktorene, enn det som settes inn i annen virksomhet. Forskjellen mellom kapitalavkastningen i petroleumsnæringen og normal kapitalavkastning ...