• Challenging conventional wisdom on atypical work : why firms use external work arrangements in core value-creation areas 

   Nesheim, Torstein (Working Paper, Working paper, 2002-05)
   I denne artikkelen utfordres “konvensjonell visdom” når det gjelder atypisk arbeid. Med atypisk arbeid menes andre tilknytningsformer enn fast ansettelse i bedriften; som midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft, ...
  • Digital kompetanseutvikling: En analyse av to tiltak i NRK 

   Torsøe, Line; Hoel, Sandra Gjester (Master thesis, 2017)
   Mediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien ...
  • Digital kompetanseutvikling : en analyse av to tiltak i NRK 

   Torsøe, Line; Hoel, Sandra Gjester (Master thesis, 2017)
   Mediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien ...
  • Discipline networks in Statoil : outcomes, success factors and challenges for network leaders 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta (Working paper, Working paper, 2010-04)
   In this paper we describe and analyze outcomes, success factors and challenges of 131 discipline networks in Statoil. Based on a survey of 2.517 members of these networks, we find that a) participation in discipline networks ...
  • Eksternalisering av arbeid i tre næringssektorer 

   Nesheim, Torstein (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-12)
   Dette arbeidsnotatet analyserer vi bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid i tre næringssektorer; næringsmiddelindustri, elektroteknisk industri og datatjenester. De siste årene har bruken av innleid arbeidskraft ...
  • Ekstern arbeidskraft i bedriftens kjernevirksomhet 

   Nesheim, Torstein; Nesheim, Anne; Garnæs, Siri (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-02)
   Innen sentrale perspektiver i strategi, organisasjonsfag og arbeidslivsforskning blir det antatt at menneskelige ressurser som er særlig viktige for evnen til å konkurrere bør organiseres internt, ved at ‘bærerne’ av ...
  • Enhetlig styring i en mangfoldig stat? : en kunnskapsoversikt over betingelser for ledelse, styring, organisering og samordning i staten 

   Nesheim, Torstein (Rapport;2015:13, Research report, 2015-12)
   I denne rapporten gis det en kunnskapsbasert analyse av betingelser for ledelse, styring, organisasjon og samordning i norske statlige virksomheter. Vi bygger på faglige begreper, empirisk forskning og faglig baserte ...
  • Evaluering av omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og nordre Nordland 

   Kvitastein, Olav Andreas; Lines, Rune; Hammervoll, Trond; Tobiassen, Anita Ellen; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2000-09)
   Prinsippene for evalueringen av OMPROV har vært å sammenholde empiriske analyser av gjennomføring og reaksjoner, mot teorier om og erfaringer fra lignende tiltak. Økonomiske indikatorer kan tyde på at omstillingstiltaket ...
  • Externalizing the Core : explaining firms’ use of employment intermediaries in the information- and communication technology industries 

   Nesheim, Torstein; Kalleberg, Arne L.; Olsen, Karen Modesta (Working paper, Working paper, 2005-01)
   Recent research on non-standard employment relations indicates that these arrangements may be a source of innovation and competitive advantage for the firm. In this paper, we analyze firms’ motives for using two types ...
  • Formidlingsøkonomi : en kvalitativ eksplorerende studie gjennomført i den norske formidlingsøkonomien 

   Roverud, Liv Helene; Kjølvik, Tor Kristian (Master thesis, 2016)
   Denne masterutredningen studerer kjennetegn ved nye koblinger av trepartsrelasjoner innen den norske formidlingsøkonomien. Her kjennetegnes tredjeparten ved at de er en formidlingsbedrift som kobler personer med kompetanse ...
  • Framtidens ledelse i kommunene 

   Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2006-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for KS. Formålet har vært å gi forskningsmessig støtte til KS’ nye arbeidsgiverstrategi. Ut fra en gjennomgang av nyere nordisk materiale går vi inn på følgende spørsmål: Hvordan kan ledelses- ...
  • Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjon? 

   Nesheim, Torstein (Report, 2018-04)
   Det blir gjerne framhevet at Oljedirektoratet har en særegen organisasjonsform, med mindre innslag av hierarki og byråkrati enn andre statlige etater. I denne rapporten beskriver vi direktoratet ut fra syv egenskaper; ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : utredning av et analyseverktøy 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kristiansen, Frode; Drangsland, Kari Anne K.; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-12)
   I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger ...
  • Konkurranseutsetting av sykehjemsdrift i Oslo og Trondheim kommune : foreløpige erfaringer 

   Nesheim, Torstein; Rokkan, Aksel Ivar (Rapport, Research report, 2001-12)
   Denne rapporten fokuserer på erfaringer med konkurranseutsetting og ”outsourcing” av driftsansvar for sykehjem i bydelene Røa og St. Hanshaugen-Ullevål i Oslo, samt Trondheim kommune. Vi ser særlig på hvilke tiltak ...
  • Konkurranseutsetting og bestiller-utfører organisering i norske kommuner 

   Nesheim, Torstein; Vathne, Kjell (Rapport, Research report, 2000-11)
   Bakgrunnen for denne rapporten er økt bruk av markedsmekanismer og konkurransevirkemidler i norske kommuner. Rapporten gir både a) oversikt over norske kommuners bruk av en rekke markedsrelaterte virkemidler, og b) eksempler ...
  • Konsulentkjøp og -bruk i statlige virksomheter 

   Nesheim, Torstein; Vagstad, Steinar (Rapport;2013:11, Research report, 2013-09)
   I denne forprosjektrapporten analyserer vi på faglig grunnlag statens kjøp og bruk av konsulenttjenester. Formålet er a) å trekke ut implikasjoner og råd om konsulentbruk, og b) legge et grunnlag for en empirisk undersøkelse ...
  • Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsbaserte ressurser er sentrale for bedrifters evne til å konkurrere i et marked. For å utvikle og vedlikeholde slike ressurser er det viktig at ansatte i ulike enheter i virksomheten utveksler erfaringer og deler ...
  • Mellomledd i den norske mediebransjen: en kvalitativ eksplorerende studie gjennomført i den norske mediebransjen 

   Bjørnstad, Camilla; Hammer, Sara Andrea (Master thesis, 2017)
   Denne masterutredningen studerer nye koblinger av trepartsrelasjoner eller mellomledd i den norske mediebransjen. Mellomledd opererer som tredjepart mellom oppdragsgiver og utfører, med ulik rolle i kobling mellom de ...
  • Midtveisevaluering av Arena-programmet 

   Jakobsen, Stig-Erik; Onsager, Knut; Rokkan, Aksel Ivar; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-03)
   I samarbeid med NIBR har SNF gjennomført en midtveisevaluering av Arena-programmet. Programmet har henvendt seg til regionale næringsmiljøer hvor det er en konsentrasjon av bedrifter innenfor en verdikjede eller bransje ...
  • Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram 

   Jakobsen, Stig-Erik; Engesæter, Pelle; Kvitastein, Olav; Mæhle, Natalia; Nesheim, Torstein; Aarstad, Jarle (Rapport;2017:1, Research report, 2017-05)
   På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet ...