• 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • A general equilibrium evaluation of aggregate welfare effects from improved sectoral efficiency . Empirical evidence for Norway 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 224, Working paper, 1998)
   This paper discusses and shows how a CGE model can be used to assess welfare effects of structural policy reforms targeting inefficiency problems at micro levels that normally are not captured in operational CGE-models. ...
  • Aggregate industry behaviour in a monopolistic competition model with heterogeneous firms 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 352, Working paper, 2003)
   Abstract: The paper analyses how a tractable representation of productivity heterogeneity among firms modifies the standard Dixit-Stiglitz (DS) model of monopolistic competition. The properties of the asymmetric model are ...
  • Aggregate productivity and heterogeneous firms 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 266, Working paper, 2000)
   It is an established fact that firms, even within narrowly defined industries, differ with respect to productivity. In this paper we analyse how observed heterogeneity in productivity is affected by endogenous producer ...
  • Aggregate productivity effects of technology shocks in a model of heterogeneous firms : the importance of equilibrium adjustments 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 198, Working paper, 1997)
   This paper studies how productivity shifts at the level of the firm are transmitted to aggregate industry productivity in a model of heterogeneous firms. We analyse both uniform productivity shifts, and catching up by ...
  • A theory-based measure of the output of the education sector 

   Ervik, Astrid Oline; Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Discussion Papers;No. 353, Working paper, 2003)
   Abstract: The paper estimates the output of the Norwegian higher education sector based on a modification of the methodology introduced by Jorgenson and Fraumeni (JF) (1989). JF measure output in the education sector by ...
  • A welfare state funded by nature and OPEC. A guided tour on Norway's path from an exceptionally impressive to an exceptionally strained fiscal position 

   Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy; Strøm, Birger (Discussion Papers;No. 464, Working paper, 2006)
   Abstract: Large petroleum revenues make Norway an enviable fiscal loner. The fiscal policy rule adopted from 2001 transforms petroleum wealth into foreign assets, and only the real return on the financial fund should ...
  • Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060 

   Holmøy, Erling; Otnes, Berit; Haugstveit, Fatima Valdes (Rapporter;2016/20, Research report, 2016-06-09)
   I 2060 kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye. Rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft ...
  • Behov for helsepersonell : demografiske og økonomiske rammebetingelser 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit L.; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/38, Research report, 2009)
   Den sterke økningen i antall eldre de nærmeste tiårene innebærer en betydelig økning i behovene for helse- og omsorgstjenester, selv om mulige forbedringer i helsetilstanden på hvert alderstrinn drar i motsatt retning. ...
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 

   Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Ottersen, Ingunn Hegstad (Rapporter;2015/29, Report, 2015)
   Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. Realistiske fremskrivninger er viktige når man skal dimensjonere kapasiteten i tilbudet av helsetjenester, hvilket ...
  • Best i test, men hva så? : kommentarer til NOU 2001:29 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   Referansetestingsutvalgets forslag til sammenligning av indikatorer for norske og utenlandske rammevilkår for næringslivet er svakt begrunnet. Vi mener rammevilkår for utenlandske bedrifter sjelden bør ha relevans for ...
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2017/31, Report, 2017-11-01)
   Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget ...
  • Bruttoprodukt - et overforbrukt begrep 

   Holmøy, Erling; Todsen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen argumenterer for: 1) Begrepet bruttoprodukt i faste priser er problematisk som mål på produsert kvantum i enkeltnæringer. Her brukes det for ofte på bekostning av begrepet produksjon. En konsekvent produksjonsmåling ...
  • Can welfare states outgrow their fiscal sustainability problems? 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No 487, Working paper, 2006)
   Abstract: The paper analyses the fiscal effects of productivity shifts in the private sector. Within a stylized model with inelastic labour supply, it shows that productivity shifts in sectors producing non-traded goods ...
  • Effective rates of assistance for Norwegian industries 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Olsen, Øystein (Discussion Papers;No. 122, Working paper, 1994)
   We measure the effective assistance to 18 Norwegian private industries in 1989 caused by government budgetary subsidies, indirect commodity taxes, import protection through nominal tariffs and non-tariff-barriers, price ...
  • Eldrebølgen og offentlige finanser: Er de framtidige skatteinntektene undervurdert? 

   Holmøy, Erling; Aaberge, Rolf (Journal article, 2004)
   Det tegnes et dystert bilde av presset på offentlige finanser i tiårene framover i mange ”offisielle” framskrivninger. En av forutsetningene bak disse framskrivningene er at individenes gjennomsnittlige arbeidstilbud holder ...
  • Er næringspolitikernes verktøykasse tom? I forhold til hvilke ambisjoner? 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Vi argumenterer for at myndighetene disponerer mange verktøy for å korrigere markedssvikt, og at det gjøres mye riktig i Norge. Noe av det riktigste er at man ikke følger en del forslag fra aktivistiske lobbyinteresser ...
  • Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet 

   Holmøy, Erling (Notater;2015/11, Working paper, 2015-02)
   Formålet med dette notatet er å presentere resultater og resonnementer fra empirisk forskning som er relevant når man skal tallfeste hvordan endringer i priser og inntekt(er) påvirker produksjonen av tjenester som er ...
  • Et verdiskapende Norge : "pop internationalism" på norsk? 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2001)
   Boken «Et verdiskapende Norge» argumenterer for en aktiv og selektiv næringspolitikk, og synes å ha fått godt gjennomslag for sine anbefalinger hos politikerne. I denne kommentaren reises en rekke innvendinger mot bokens ...
  • Fem utfordringer for tilpasningen av Norges konkurranseevne 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2006)
   Utfasing av gunstige kraftkontrakter til kraftkrevende industri, varig høy oljepris, høyere internasjonal kapitalavkastning, økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og økte pensjonsutgifter er fem sannsynlige trekk ...
  • Fiscal sustainability: Must the problem be diminished before we can see it? 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 499, Working paper, 2007)
   Abstract: Assessments of fiscal sustainability (FS) problems should be based on present values of government revenues and expenditures over an infinite horizon. The paper shows that realistic assumptions imply that the ...
  • Et grånende Norge : Betydningen av økt behov for eldreomsorg for makroøkonomi og offentlige finanser mot 2050 

   Holmøy, Erling; Langset, Bjørg; Lerskau, Lisbeth (Rapporter;2006/21, Research report, 2006)
   Aldringen av den norske befolkningen etter 2010 vil øke offentlige pensjonsutgifter betydelig. Den kan også gi sterk vekst etterspørselen etter helse-, pleie- og omsorgstjenester (HPO) som i stor grad er et skattefinansiert ...
  • Hva bestemmer prisfølsomheten i den norske eletterspørselen? 

   Holmøy, Erling; Olsen, Øystein; Strøm, Birger (Journal article, 1998)
   Artikkelen analyser prisfølsomheten i den samlede norske el-etterspørselen. Ved hjelp av den anvendte likevektsmodellen MSG-6 anslås el-etterspørselen å falle med ca. 0,3 prosent pr. prosent økning i elprisen. Artikkelen ...
  • Hva hvis industrien ikke får billig kraft? 

   Bye, Torstein; Holmøy, Erling (Journal article, 2006)
   Innen 2011 utløper de fleste kontraktene som har gitt kraftkrevende industri billig kraft. Forlengelse av denne formen for subsidiering bryter med krav fra ESA. Våre beregninger viser at hvis kraftkrevende industri etter ...
  • Hva koster tidligere pensjonering for samfunnet? 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2002)
   Den samfunnsøkonomiske kostnaden kan være stor når en person velger å ta fri fremfor å arbeide, også når en tar hensyn til personens egenverdi av mer fritid. Spesielt er kostnaden stor når personen tar mer fri ved å ...
  • Is Norway immune to Dutch Disease? CGE estimates of sustainable wage growth and de-industrialisation 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Discussion Papers;No. 413, Working paper, 2005)
   Norway's petroleum wealth has become considerably more liquid and thereby visible to the public since the mid 1990s. In the policy debate transformation of wealth is often confused with ordinary income. Such a misconception ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Kommentarer til Holden(II)-utvalgets NOU 2003:13 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   For dem som forventet at Holden-utvalget skulle finne nye fikse patentløsninger på Norges problemer med konkurranseevnen, vil nok NOU 2003:13 være en skuffelse. Utvalget slår snarere fast at velkjente og velprøvde ...
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2010)
   De fleste kommentarer til Statsbudsjettet (SB) består av relativt rituell kritikk og skuffelse fra politisk opposisjon og interessegrupper over hvordan regjeringen vil prioritere innenfor sin ramme, i 2011 anslått til ...
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Mine kommentarer i det følgende begrenser seg til det makroøkonomiske stoffet i NB-11, og jeg vil peke på noen mangler som kanskje ikke ville vært der dersom faglige hensyn hadde vært enerådende.
  • Konsekvenser av ubalanse mellom ressurser og krav til offentlige velferdstjenester : fremskrivninger av offentlige finanser og makroøkonomi til 2050 

   Holmøy, Erling; Kravik, Erling Motzfeldt; Nielsen, Vibeke Oestreich; Strøm, Birger (Rapporter;2009/39, Research report, 2009)
   Tidligere langsiktige fremskrivninger av norsk økonomi har vist to hovedtrekk: For det første gir videreføring av dagens skattesatser og standarden på offentlige velferdstjenester et større offentlig budsjettoverskudd ...
  • Macroeconomic effects of proposed pension reforms in Norway 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Discussion Papers;No. 417, Working paper, 2005)
   Abstract: Ageing combined with generous welfare state schemes makes the present fiscal policy in Norway unsustainable, despite large government petroleum revenues. We estimate to what extent two suggested reforms of the ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2003)
   Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse. De tre forslagene til pensjonsreform som foreslås i Pensjonskomisjonens foreløpige rapport, vil svekke dette behovet, blant ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet : foreslåtte pensjonsreformer vil få folk til å jobbe mer og lenger 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2003/13, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer og beregner langsiktige makroøkonomiske virkninger av å erstatte dagens system for alderspensjon med ett av tre alternative systemer: 1 En "modernisert folketrygd", finansiert via statlig pensjonsfond 2 ...
  • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Journal article, 2004)
   Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatteskjerpelse på lengre sikt, selv ved nullvekst i standarden på offentlige tjenester. Pensjonskommisjonens forslag til Modernisert ...
  • Makroøkonomisk forskning i Norge 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Others, 2001)
   Debatt om makroøkonomisk forskning.
  • MSG-EE : an applied general equilibrium model for energy and environmental analyses. 

   Alfsen, Knut H.; Bye, Torstein; Holmøy, Erling (Sosiale og økonomiske studier;96, Book, 1996)
   The economic research activity of Statistics Norway has been directed to a considerable extent towards the development of operational tools for policy analysis and planning. Given the importance of various environmental ...
  • Noen prinsipielle kommentarer til Nasjonalbudsjettet 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Disposisjonen av de følgende kommentarene følger stort sett listen over hovedformålene med budsjettpolitikken. Disse slås fast på s. 60: 1. Hovedformålet er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig ...
  • Norges langsiktige behov for konkurranseutsatt næringsliv : prinsipper og anslag 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article, 2003)
   Med fortsatt økonomisk vekst vil etterspørselen øke etter produkter som kan handles internasjonalt. Olje og gassinntektene finansierer bare en liten del av fremtidig import, selv om staten sparer i henhold til handlingsregelen. ...
  • Population ageing and fiscal sustainability : an integrated micro-macro analysis of required tax changes 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Wennemo, Tom (Discussion Papers;No. 367, Working paper, 2004)
   Abstract: Most studies on the economic consequences of ageing rely on Computable General Equilibrium (CGE) models that account for feedback mechanisms through changes in relative prices, tax bases etc. However, since ...
  • Produksjon og ressursbruk innenfor høyere utdanning i Norge 

   Ervik, Astrid Oline; Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Høyere utdanning gir økt arbeidsproduktivitet. Eksisterende nasjonalregnskapstall gir en svært mangelfull beskrivelse av både denne formen for produksjon og av ressursinnsatsen innenfor høyere utdanning i Norge. Formålet ...
  • Real appreciation as an automatic channel for redistribution of increased government non-tax revenue 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 471, Working paper, 2006)
   Abstract: The paper analyses how equilibrium adjustments of the wage rate affect the scope for tax rate reductions when the government experiences an exogenous increase in non-tax revenues. It shows within a stylized ...
  • Removing policy based comparative advantage for energy intensive production. Necessary adjustments of the real exchange rate and industry structure 

   Bye, Torstein; Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Discussion Papers;No. 462, Working paper, 2006)
   Abstract: National and international expansion of transmission networks and diminishing returns to scale in hydropower capacity expansion has raised the opportunity cost of electricity. The resulting changes in comparative ...
  • Smidig tilpasning av faglige utredninger til etterspørselen? 

   Schjelderup, Guttorm; Andvord, Gudrun Bugge; Holmøy, Erling; Håkonsen, Lars; Semmingsen, Lone (Others, 2006)
   Lederen i Økonomisk forum nr. 2 d.å. omtaler Rederiskatteutvalgets utredning. Lederen fremstår som en litt merkelig blanding av gjengivelse av utvalgsflertallets vurderinger og kritikk av disses innhold og form.
  • The Anatomy of electricity demand: A CGE decomposition for Norway 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 426, Working paper, 2005)
   Abstract: The paper derives a general equilibrium demand function for electricity by imposing a specific closure rule on a large CGE-model of the Norwegian economy. By a decomposition technique it quantifies the ...
  • The Social cost of government spending in an economy with large tax distortions. A CGE decomposition for Norway 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Discussion Papers;No. 396, Working paper, 2004)
   Abstract: We use a CGE model to estimate the social cost of a marginal increase in public expenditure in Norway. Norway exemplifies an economy with high taxes. Distortionary taxes imply wedges between the market prices ...
  • Trade liberalisation and effects on pollutive emissions and waste : a general equilibrium assessment for Norway 

   Fæhn, Taran; Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 298, Working paper, 2001)
   Abstract: This paper assesses effects of the last decade’s multinational liberalisation of foreign trade, in terms of economic gains and in terms of pollution. By means of a disaggregated intertemporal CGE model for Norway ...
  • Utviklingen i offentlig ressursbruk knyttet til helse og omsorgstjenester : en oversikt over relevant faglitteratur 

   Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich (Rapporter;2008/42, Research report, 2008)
   I følge OECD (2007) utgjorde de samlede utgiftene knyttet til produksjon av helseog omsorgstjenester (HO-tjenester) 9,1 prosent av bruttonasjonalproduktet i Norge i 2005. Hele 83,6 prosent av disse utgiftene var finansiert ...
  • Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov 

   Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich (Journal article, 2008)
   Vi beregner off entlig forvaltnings finansieringsbehov frem til 2050, og belyser spesielt betydningen av de eldres helsetilstand og standarden på helse- omsorgstjenester. Selv om realprisen på olje ikke holder seg høyere ...
  • Velferdsvirkninger av multinasjonale handelsavtaler 

   Fæhn, Taran; Holmøy, Erling (Journal article, 1999)
   Artikkelen analyserer velferdsvirkninger av fire handelsavtaler som Norge har undertegnet på 90-tallet: EØS-avtalen, WTO-avtalen, samt to avtaler som begrenser subsidiene til henholdsvis fiskeriene og verftsindustrien. ...
  • Virkninger på norsk næringsstruktur av endringer i generelle rammebetingelser : betydningen av generelle likevektseffekter 

   Holmøy, Erling; Kravik, Erling Motzfeldt (Rapporter;2008/27, Research report, 2008)
   Rapporten analyserer følgende problemstilling: Hvordan og hvor mye vil norske næringer påvirkes i et langsiktig tidsperspektiv av varige endringer i presumptivt viktige generelle rammebetingelser? De rammebetingelsene ...
  • Welfare effects of trade liberalisation in distorted economies : a dynamic general equilibrium assessment for Norway 

   Fæhn, Taran; Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 251, Working paper, 1999)
   A disaggregated intertemporal CGE model is used to simulate the welfare effects in Norway of the recently implemented trade reforms including the WTO agreement, the EEA treaty, the EFTA fishery agreement and an anticipated ...
  • Will the Norwegian pension reform reach its goals? : an integrated micro-macro assessment 

   Holmøy, Erling; Stensnes, Kyrre (Discussion Papers;No. 557, Working paper, 2008)
   Abstract: The Norwegian pension reform of 2006 intends to (1) improve long run fiscal sustainability by reducing the growth in public old-age expenditures, (2) strengthen labour supply incentives, and (3) maintain the ...