• Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme 

   Borlaug, Siri Brorstad; Grünfeld, Leo; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Rønning, Lars; Spilling, Olav R.; Vinogradov, Evgyebu (NIFU STEP rapport;2009-19, Research report, 2009-04)
   This report is the result of an evaluation of the FORNY programme commissioned by the Re-search Council of Norway. The background for the evaluation is that the current programme period will be terminated by the end of ...
  • Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold 

   Gulbrandsen, Magnus; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:11, Working paper, 2006-03)
   Høgskolen i Østfold har igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan skolens realfag kan organiseres og lokaliseres. Bakgrunnen for dette arbeidet er både den nasjonale politiske satsingen på realfag i alle ledd i opplæring ...
  • Board of Directors, Top Management Team and the Developmentof Academic Spin-Off Companies 

   Bjørnåli, Ekaterina S. (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2009:144, Doctoral thesis, 2009)
   This dissertation addresses the under-studied area of the role of the top management team (TMT) and board of directors in the development of academic spin-off companies (ASOs) originating from public research institutes. ...
  • Ekstern finansiering av universitetsforskning – internasjonale modeller, erfaringer og statistikk 

   Gulbrandsen, Magnus; Sundnes, Susanne Lehmann; Tvede, Olaf (NIFU skriftserie;1999:4, Research report, 1999-02)
   På oppdrag fra Utvalget for høgre utdanning, Mjøsutvalget, har NIFU belyst omfanget av og sentrale problemstillinger knyttet til ekstern finansiering av universitetsforskning i et internasjonalt perspektiv. Foreliggende ...
  • Entrepreneurial Alertness and Innovation: Innovation Networks in the Oslo Region of Norway 

   Solevik, Marina; Gulbrandsen, Magnus (Conference object, 2013-07-03)
   The paper attempts to close a research gap related to remoteness of pure innovation and pure entrepreneurship research streams. In this study, we use theoretical concepts from the entrepreneurship research (i.e., ...
  • Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

   Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole (NIFU rapport;2012-50, Research report, 2012-12-04)
   Hovedbudskapet i denne rapporten er at den norske instituttsektoren ser ut til å fungere noenlunde bra både faglig, økonomisk og organisatorisk. Samtidig er sektoren svært heterogen i seg selv med store variasjoner i ...
  • Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet 

   Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus; Rasmussen, Einar; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-34, Research report, 2008-09)
   Med dette legges det frem en evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet. FORNY-programmet er det viktigste virkemidlet i Norge for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, og ...
  • Evaluering av NTNU Technology Transfer 

   Spilling, Olav R.; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Tor Borgar (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:36, Working paper, 2006-10-13)
   Med dette presenteres resultatene fra en evaluering av NTNU Technology Transfer AS (TTO), som er gjennomført på oppdrag av NTNU. Utgangspunktet for oppdraget, var NTNUs ønske om å få en helhetlig analyse av TTOs rolle ...
  • Evaluering av Rv. 13 Hardangerbrua 

   Wifstad, Kristina; Haugland, Lars Martin; Aalen, Petter; Gulbrandsen, Magnus; Ulstein, Heidi; Nilsen, Øyvind Lervik; Melbø, Olaf; Welde, Morten (Research report, 2018)
   Rv. 13 Hardangerbrua som krysser Hardangerfjorden i indre Hardanger, åpnet for trafikk august 2013. Brua erstattet fergesambandet Bruravik-Brimnes. Prosjektet ble hovedsakelig finansiert med bompenger, i tillegg til kommunale ...
  • Exploring Board Formation and Evolution of Board Composition in Academic Spin-offs 

   Bjørnåli, Ekaterina S.; Gulbrandsen, Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2010-02)
   An in-depth analysis of eleven cases is used to provide insight into the neglected area of the dynamics of boards in academic spin-offs. Drawing on stage-based, resource dependence and social network theories, we explore ...
  • Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen 

   Gulbrandsen, Magnus (NIFU STEP-rapport;28-2007, Research report, 2007-09)
   Kunnskapsdepartementet har nylig satt i gang en prosess for å gå gjennom regelverket for eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler. I den forbindelse har NIFU STEP fått i oppdrag å utrede erfaringer med ...
  • Forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren – et krevende mangfold 

   Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Ingvild Marheim (NIFU-rapport;7-2000, Research report, 2000-05)
   Kirke-, undervisnings og forskningsdepartementet har gitt NIFU i oppdrag å belyse forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren. Departementet har understreket behovet for et bredt fokus som inkluderer både forskning, ...
  • Forskningsinstituttene og næringslivet: Delrapport 1: Aktørene i samspillet 

   Broch, Marianne; Gulbrandsen, Magnus; Nerdrum, Lars; Staude, Morten (NIFU skriftserie;2001-30, Research report, 2001-12)
   Notatet beskriver forskningsinstituttenes omfang av prosjekter utført på oppdrag for og med finansiering i norsk næringsliv. Utover en ren kartlegging av dette markedet, går studien også litt nærmere inn på forhold vedrørende ...
  • Forskningsinstituttenes betydning for FoU i næringslivet: Syntese og utfordringer 

   Brofoss, Karl Erik; Gulbrandsen, Magnus; Nerdrum, Lars; Nås, Svein Olav (NIFU skriftserie;2002-26, Research report, 2002-10)
   Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og STEP-Gruppen (Studies in Technology, Innovation and Economic Policy) har siden 2001 arbeidet med prosjektet ”Instituttsektorens betydning for FoU i næringslivet”, ...
  • Forskningspolitikk 2008:3 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet Forskningspolitikk;, Others, 2008-09-29)
  • Forskningspolitikk 2008:4 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet Forskningspolitikk;, Others, 2008-12-05)
  • Forskningspolitikk 2009:3 

   Kallerud, Egil; Gulbrandsen, Magnus (Bladet forskningspolitikk;2009:3, Others, 2009-08-27)
  • Forskningspraksis ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv. En sammenligning av 14 land 

   Kyvik, Svein; Gulbrandsen, Magnus; Bentley, Peter (NIFU rapport;2011-41, Research report, 2011-11)
   Denne rapporten sammenligner universitetspersonalets forskningspraksis i Norge og 13 andre land; fire i Europa (Finland, Italia, Storbritannia og Tyskland), to i Nord-Amerika (Canada og USA), tre i Latin-Amerika (Argentina, ...
  • Hva er forskningskvalitet? En intervjustudie blant norske forskere 

   Gulbrandsen, Magnus; Langfeldt, Liv (NIFU-rapport;1997-9, Research report, 1997-08)
   De senere årene har det vært fokusert sterkt på forskningskvalitet gjennom evalueringer og andre mekanismer som er ment å sikre og forbedre kvaliteten. Begrepet selv har imidlertid sjelden stått i fokus. For å få en fruktbar ...
  • Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

   Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?