• Kartlegging av kvikkleire med 2D resistivitet og RCPT i Rissa 

      Aasland, Rolf Anders (Master thesis, 2010)
      Basisen for resistivitetskartlegginger er naturlige store forskjeller i ledningsevne i jordsmonn. Ut i fra resistiviteten i leirer kan det til en viss grad differensieres mellom salte leirer og leirer med lavt saltinnhold. ...